Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Repaglinide Krka

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Repaglinide Krka 0,5 mg δισκία Repaglinide Krka 1 mg δισκία Repaglinide Krka 2 mg δισκία ρεπαγλινίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Οι προειδοποιητικές ενδείξεις πολύ υψηλών επιπέδων σακχάρου στο αίμα εμφανίζονται σταδιακά. Περιλαμβάνουν: αυξημένη ούρηση, αίσθημα δίψας, ξηροδερμία και ξηροστομία. Απευθυνθείτε στον γιατρό σας. Η ποσότητα του Repaglinide Krka, η τροφή ή η άσκηση μπορεί να χρειάζονται αναπροσαρμογή.


Άλλα φάρμακα και Repaglinide Krka

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε ή έχετε πρόσφατα πάρει άλλα φάρμακα.

Μπορείτε να παίρνετε Repaglinide Krka με μετφορμίνη, ένα άλλο φάρμακο για το διαβήτη, εάν ο

γιατρός σας το συνταγογραφήσει.


Αν παίρνετε γεμφιβροζίλη (που χρησιμοποιείται για να μειώσει τα υψηλά επίπεδα λιπιδίων στο αίμα), δεν θα πρέπει να πάρετε Repaglinide Krka.


Η αντίδραση του οργανισμού σας στο Repaglinide Krka ενδέχεται να μεταβληθεί, αν παίρνετε οποιαδήποτε άλλα φάρμακα, ειδικά τα παρακάτω:


Το Repaglinide Krka με οινόπνευμα

Το οινόπνευμα μπορεί να μεταβάλλει την ικανότητα του Repaglinide Krka να μειώσει τα επίπεδα του

σακχάρου του αίματος. Προσέξτε για σημεία υπογλυκαιμίας.


Kύηση και θηλασμός

Εάν είστε έγκυος ή θηλάζετε, νομίζετε ότι μπορεί να είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να αποκτήσετε παιδί, ζητήστε τη συμβουλή του γιατρού σας πριν πάρετε αυτό το φάρμακο,


Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Repaglinide Krka εάν είστε έγκυος ή σχεδιάζετε να μείνετε έγκυος. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε το Repaglinide Krka εάν θηλάζετε.

Οδήγηση και χειρισμός μηχανημάτων

Η ικανότητά σας για οδήγηση ή για χειρισμό μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί εάν τα επίπεδα σακχάρου του αίματός σας είναι χαμηλά ή υψηλά. Να έχετε στο μυαλό σας πως αυτό μπορεί να θέσει

σε κίνδυνο τον εαυτό σας ή τους άλλους. Ρωτήστε τον γιατρό σας εάν μπορείτε να οδηγείτε αυτοκίνητο εάν:

μαγνήσιο, μεγλουμίνη, πολοξαμερές, κίτρινο οξείδιο του σιδήρου (Ε172) μόνο στα δισκία 1 mg και ερυθρό οξείδιο του σιδήρου (Ε172) μόνο στα δισκία 2 mg. Βλέπε παράγραφο 2 «Το

Repaglinide Krka περιέχει νάτριο».


Εμφάνιση του Repaglinide Krka και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα δισκία 0,5 mg είναι λευκά, στρογγυλά και αμφίκυρτα με λοξοτομημένα άκρα.

Τα δισκία 1 mg είναι ανοικτά καστανοκίτρινα, στρογγυλά, αμφίκυρτα με λοξοτομημένα άκρα και πιθανά πιο σκούρα στίγματα.

Τα δισκία 2 mg είναι ροζ, διάστικτα, στρογγυλά, αμφίκυρτα με λοξοτομημένα άκρα και πιθανά πιο σκούρα στίγματα.


Διατίθενται κουτιά των 30, 60, 90, 120, 270 ή 360 δισκίων σε κυψέλη. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία


Παραγωγός

image

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Γερμανία KRKA - FARMA d.o.o., V. Holjevca 20/E, 10450 Jastrebarsko, Κροατία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62

Lietuva

UAB KRKA Lietuva Tel: + 370 5 236 27 40


България

КРКА България ЕООД Teл.: + 359 (02) 962 34 50

Luxembourg/Luxemburg

KRKA Belgium, SA.

Tél/Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Česká republika

KRKA ČR, s.r.o.

Tel: + 420 (0) 221 115 150

Magyarország

KRKA Magyarország Kereskedelmi Kft.

Tel.: + 36 (1) 355 8490


Danmark

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)

Malta

E.J. Busuttil Ltd.

Tel: + 356 21 445 885


Deutschland

TAD Pharma GmbH

Tel: + 49 (0) 4721 606-0

Nederland

KRKA Belgium, SA.

Tel: + 32 (0) 487 50 73 62 (BE)


Eesti

KRKA, d.d., Novo mesto Eesti filiaal

Tel: + 372 (0) 6 671 658

Norge

KRKA Sverige AB

Tlf: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Ελλάδα

KRKA ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ Τηλ: + 30 2100101613

Österreich

KRKA Pharma GmbH, Wien Tel: + 43 (0)1 66 24 300


España

KRKA Farmacéutica, S.L.

Tel: + 34 911 61 03 80

Polska


KRKA-POLSKA Sp.z o.o. Tel.: + 48 (0)22 573 7500


France

KRKA France Eurl

Tél: + 33 (0)1 57 40 82 25

Portugal

KRKA Farmacêutica, Sociedade Unipessoal Lda.

Tel: + 351 (0)21 46 43 650

Hrvatska

KRKA – FARMA d.o.o. Tel: + 385 1 6312 100

România

KRKA Romania S.R.L., Bucharest Tel: + 4 021 310 66 05


Ireland

KRKA Pharma Dublin, Ltd.

Tel: + 353 1 413 3710

Slovenija

KRKA, d.d., Novo mesto

Tel: + 386 (0) 1 47 51 100


Ísland

LYFIS ehf.

Sími: + 354 534 3500

Slovenská republika KRKA Slovensko, s.r.o. Tel: + 421 (0) 2 571 04 501


Italia

KRKA Farmaceutici Milano S.r.l.

Tel: + 39 02 3300 8841

Suomi/Finland

KRKA Finland Oy

Puh/Tel: + 358 20 754 5330


Κύπρος

KI.PA. (PHARMACAL) LIMITED

Τηλ: + 357 24 651 882

Sverige

KRKA Sverige AB

Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)


Latvija

KRKA Latvija SIA Tel: + 371 6 733 86 10

United Kingdom (Northern Ireland)

Consilient Health Limited Tel: + 353 (0)1 2057760


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


.