Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Xromi
hydroxycarbamide

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Xromi 100 mg/ml πόσιμο διάλυμα

Υδροξυκαρβαμίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.

  1. Περιεχόμενο της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Xromi

Η δραστική ουσία είναι η υδροξυκαρβαμίδη. Ένα ml διαλύματος περιέχει 100 mg υδροξυκαρβαμίδης.


Τα άλλα συστατικά είναι ξανθάνης κόμμι, σουκραλόζη (E955), βελτιωτικό με γεύση φράουλας, παραϋδροξυβενζοϊκός μεθυλεστέρας (E218), νατρίου υδροξείδιο και ύδωρ κεκαθαρμένο. Βλ. παράγραφο 2 «Το Xromi περιέχει παραϋδροξυβενζοϊκό μεθυλεστέρα».


Εμφάνιση του Xromi και περιεχόμενα της συσκευασίας


Το Xromi είναι ένα διαυγές, άχρωμο έως υποκίτρινο πόσιμο διάλυμα. Διατίθεται σε γυάλινες φιάλες των 150 ml που κλείνουν με ανθεκτικό πώμα ασφαλείας για λόγους προστασίας των παιδιών. Κάθε συσκευασία περιέχει μία φιάλη, έναν προσαρμογέα φιάλης και δύο δοσιμετρικές σύριγγες (μία κόκκινη σύριγγα με βαθμονόμηση 3 ml και μία λευκή σύριγγα με βαθμονόμηση 12 ml).

Η σύριγγα που πρέπει να χρησιμοποιείτε θα σας υποδειχθεί από τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας ανάλογα με τη δόση που έχει συνταγογραφηθεί


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Nova Laboratories Ireland Limited 3rd Floor

Ulysses House

Foley Street, Dublin 1 D01 W2T2

Ιρλανδία


Παρασκευαστής Pronav Clinical Ltd. Unit 5

Dublin Road Business Park Carraroe, Sligo

F91 D439

Ιρλανδία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


u