Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ
electrolytes with carbohydrates


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ (0,2% + 5%) w/v ενέσιμο διάλυμα για ενδοφλέβια έγχυση

Χλωριούχο κάλιο, δεξτρόζη μονοϋδρική


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον νοσοκόμο σας πριν χρησιμοποιήσετε το Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ.

Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν έχετε ή είχατε στο παρελθόν κάποιες από τις παρακάτω ιατρικές καταστάσεις:


Εμφάνιση του Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ και περιεχόμενα της συσκευασίας

To Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ είναι ένα διαυγές, άχρωμο υδατικό διάλυμα, χωρίς ορατά σωματίδια.


Το προϊόν διατίθεται σε πλαστικές φιάλες χαμηλής πυκνότητας πολυαιθυλενίου (LDPE) των 100 ml και 1.000 ml σε συσκευασία των 10 τεμαχίων.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. Βιομηχανία Παρεντερικών Διαλυμάτων 9Ο Χλμ. Εθνικής Οδού Τρικάλων-Λάρισας

421 00, Ταξιάρχες Τρικάλων Τρίκαλα


Τηλ.: 24310-83441,2

Fax: 24310-83550


Παρασκευα στ ής

ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. Βιομηχανία Παρεντερικών Διαλυμάτων 9Ο Χλμ. Εθνικής Οδού Τρικάλων-Λάρισας

421 00, Ταξιάρχες Τρικάλων Τρίκαλα

Τηλ.: 24310-83441,2

Fax: 24310-83550


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας:


Οδηγίες χρήσης/χειρισμού

Χρησιμοποιήστε μόνο εάν το διάλυμα είναι διαυγές, χωρίς ορατά σωματίδια και εάν ο περιέκτης δεν έχει υποστεί βλάβη. Χορηγήστε αμέσως, μετά την εισαγωγή της συσκευής έγχυσης.


Μη χρησιμοποιείτε πλαστικούς περιέκτες σε εν σειρά συνδέσεις. Τέτοια χρήση μπορεί να έχει ως

αποτέλεσμα εμβολισμό από αέρα, λόγω του υπολειπόμενου αέρα που εξάγεται από τον πρώτο περιέκτη, πριν ολοκληρωθεί η χορήγηση του υγρού από τον δεύτερο περιέκτη.


Το διάλυμα θα πρέπει να χορηγείται με αποστειρωμένο εξοπλισμό, χρησιμοποιώντας άσηπτη τεχνική.

Ο εξοπλισμός θα πρέπει να πληρωθεί με το διάλυμα, προκειμένου να αποφευχθεί η εισαγωγή αέρα στο σύστημα.


Πρόσθετα μπορούν να εισαχθούν πριν την έγχυση ή κατά τη διάρκεια της έγχυσης, μέσω της επανασφραγιζόμενης θύρας φαρμακευτικής αγωγής. Όταν χρησιμοποιείται πρόσθετο φάρμακο, επιβεβαιώστε την ισοτονικότητα, πριν την παρεντερική χορήγηση. Επιβάλλεται η πλήρης και προσεκτική ανάμειξη οποιουδήποτε πρόσθετου υπό άσηπτες συνθήκες. Διαλύματα που περιέχουν πρόσθετα φάρμακα πρέπει να χρησιμοποιούνται άμεσα και να μην αποθηκεύονται.


Η προσθήκη άλλου σκευάσματος ή η χρήση λανθασμένης τεχνικής χορήγησης μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση πυρετικών αντιδράσεων, λόγω της πιθανής εισαγωγής πυρετογόνων. Σε περίπτωση ανεπιθύμητων αντιδράσεων, η έγχυση πρέπει να διακόπτεται αμέσως.


Απορρίψτε μετά από την πρώτη χρήση.

Απορρίψτε οποιαδήποτε αχρησιμοποίητη ποσότητα.

Μην επανασυνδέετε μερικώς χρησιμοποιημένους περιέκτες.


Χρόνος ζωής κατά τη χρήση (Πρόσθετα φάρμακα)

Η χημική και φυσική σταθερότητα οποιουδήποτε πρόσθετου φαρμάκου στο pH του Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ θα πρέπει να επιβεβαιώνεται πριν από τη χρήση. Από μικροβιολογικής άποψης, το αραιωμένο προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως, εκτός εάν η αραίωση έγινε κάτω από ελεγχόμενες και τεκμηριωμένα άσηπτες συνθήκες. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος φύλαξης και οι συνθήκες πριν τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη.


Ασυμβατότητες πρόσθετων φαρμάκων

Όπως με όλα τα παρεντερικά διαλύματα, η ασυμβατότητα των πρόσθετων φαρμάκων με το διάλυμα θα πρέπει να εκτιμάται πριν από την προσθήκη.


Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, αυτό το διάλυμα δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα.


Είναι στην ευθύνη του γιατρού να κρίνει την ασυμβατότητα ενός πρόσθετου φαρμάκου με το διάλυμα Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ, ελέγχοντας για ενδεχόμενη αλλαγή χρώματος και/ή ενδεχόμενο σχηματισμό ιζήματος, αδιάλυτων συμπλόκων ή εμφάνιση κρυστάλλων.

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης του φαρμάκου που θα προστεθεί.


Πριν την προσθήκη ενός φαρμάκου, εξακριβώστε ότι είναι διαλυτό και/ή σταθερό σε ύδωρ στο pH του διαλύματος Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ. Όταν προστίθεται ένα συμβατό σκεύασμα στο Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ, το διάλυμα θα πρέπει να χορηγείται αμέσως.


Τα ακόλουθα σκευάσματα είναι μη συμβατά με το διάλυμα Potassium Chloride 0,2% in Dextrose 5%/ΒΙΟΣΕΡ: αμφοτερικίνη, αμικασίνη, θεικά άλατα, ντομπουταμίνη, υδροχλωρίδιο και ελαιώδη γαλακτώματα.


Το διάλυμα γλυκόζης δεν θα πρέπει να χορηγείται μέσω των ίδιων συσκευών έγχυσης όπως το ολικό αίμα, καθώς μπορούν να παρουσιαστούν αιμόλυση και συγκόλληση (βλ. παράγραφο 4.4).


Τα πρόσθετα που είναι γνωστό ότι δεν είναι συμβατά δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται.