Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

CoAprovel

ΤΙΜΈς

COAPROVEL F.C.TAB (150+12,5)mg/TAB BT x 28 [BLISTER (PVC/PVDC/ALU) 2 x 14]

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,33 €
Λιανεμποριο: 7,35 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

COAPROVEL TAB (150+12,5)MG/TAB BTx28(BLISTER 2x14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 5,33 €
Λιανεμποριο: 7,35 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

COAPROVEL F.C.TAB (300+12,5)mg/TAB BT x 28 [BLISTER (PVC/PVDC/ALU) 2 x 14]

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,34 €
Λιανεμποριο: 8,73 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

COAPROVEL TAB (300+12,5)MG/TAB BTx28(BLIST2χ14)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,34 €
Λιανεμποριο: 8,73 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

COAPROVEL F.C.TAB (300+25)mg/TAB BT x 28 [BLISTER (PVC/PVDC/ALU) 2 x 14]

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 6,53 €
Λιανεμποριο: 9,00 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη CoAprovel 300 mg/25 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ιρβεσαρτάνη/υδροχλωροθειαζίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

τιτανίου, πολυαιθυλενογλυκόλη 3350, ερυθρό, κίτρινο και μέλαν οξείδιο τρισθενούς σιδήρου, άμυλο προζελατινοποιημένο, κηρό καρναούβης. Παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην παράγραφο 2

«Το CoAprovel περιέχει λακτόζη».


Εμφάνιση του CoAprovel και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CoAprovel 300 mg/25 mg είναι ροζ, αμφίκυρτα, με ωοειδές σχήμα, με μια καρδιά σχεδιασμένη στη μια πλευρά και τον αριθμό 2788 χαραγμένο στην άλλη πλευρά.


Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία CoAprovel 300 mg/25 mg διατίθενται σε συσκευασίες κυψελών των 14, 28, 30, 56, 84, 90 ή 98 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων. Για την προμήθεια νοσοκομείων διατίθενται επίσης συσκευασίες κυψέλης δοσολογικών μονάδων των

56 x 1 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων. Μπορεί να μη κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

sanofi-aventis groupe 54, rue La Boétie,

F-75008 Paris – - Γαλλία


Παρασκευαστές

SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

1, rue de la Vierge Ambarès & Lagrave

F-33565 Carbon Blanc Cedex - Γαλλία


SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

30-36 Avenue Gustave Eiffel 37100 Tours - Γαλλία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείσθε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

Swixx Biopharma UAB Tel: +370 5 236 91 40


България

Swixx Biopharma EOOD

Тел.: +359 (0)2 4942 480

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)


Česká republika sanofi-aventis, s.r.o. Tel: +420 233 086 111

Magyarország

sanofi-aventis zrt., Magyarország Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.r.l.

Tel: +39 02 39394275


Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH Tel: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131


Nederland

Genzyme Europe B.V. Tel: +31 20 245 4000


Eesti

Swixx Biopharma OÜ Tel: +372 640 10 30

Norge

sanofi-aventis Norge AS Tlf: +47 67 10 71 00


Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH Tel: +43 1 80 185 – 0


España

sanofi-aventis, S.A. Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o. Tel.: +48 22 280 00 00


France

sanofi-aventis France Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger: +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda Tel: +351 21 35 89 400


Hrvatska

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +385 1 2078 500

România

Sanofi Romania SRL Tel: +40 (0) 21 317 31 36


Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

Swixx Biopharma d.o.o. Tel: +386 1 235 51 00


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Swixx Biopharma s.r.o. Tel: +421 2 208 33 600


Italia

Sanofi S.r.l.. Tel: 800.536389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300


Κύπρος

C.A. Papaellinas Ltd.

Τηλ: +357 22 741741

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00


Latvija

Swixx Biopharma SIA Tel: +371 6616 47 50

United Kingdom (Northern Ireland) sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI Tel: +44 (0) 800 035 2525


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις <{ΜΜ/ΕΕΕΕ}>

<{μήνας ΕΕΕΕ}.>