Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Seffalair Spiromax

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Seffalair Spiromax 12,75 μικρογραμμάρια/100 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή

σαλμετερόλη/προπιονική φλουτικαζόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Seffalair Spiromax και περιεχόμενα της συσκευασίας

Κάθε συσκευή εισπνοής Seffalair Spiromax περιέχει κόνι για εισπνοή για 60 εισπνοές και έχει λευκό σώμα με ημιδιαφανές κίτρινο κάλυμμα του εξαρτήματος στοματικής προσαρμογής.


Το Seffalair Spiromax διατίθεται σε συσκευασίες που περιέχουν 1 συσκευή εισπνοής και σε πολυσυσκευασίες που περιέχουν 3 κουτιά, καθένα από τα οποία περιέχει 1 συσκευή εισπνοής. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες στη χώρα σας.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Teva B.V. Swensweg 5,

2031 GA Haarlem,

Ολλανδία

Παρασκευαστής

Norton (Waterford) Limited T/A Teva Pharmaceuticals Ireland

Unit 14/15, 27/35 & 301, IDA Industrial Park, Cork Road, Waterford, Ιρλανδία


Teva Operations Poland Sp. z o.o. Mogilska 80 Str. 31-546 Kraków, Πολωνία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 5 266 02 03


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 2 489 95 85

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tel/Tél: +32 3 820 73 73


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251 007 111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt Tel.: +36 1 288 64 00


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44 98 55 11

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 207 540 7117


Deutschland

Teva GmbH

Tel: +49 731 402 08

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 800 0228 400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 661 0801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 6677 55 90Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 211 880 5000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs GmbH Tel: +43 1 97007 0


España

Teva Pharma S.L.U. Tél: +34 91 387 32 80

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel.: +48 22 345 93 00


France

Teva Santé

Tél: +33 1 55 91 7800

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda Tel: +351 21 476 75 50


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o Tel: + 385 1 37 20 000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L Tel: +4021 230 6524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 207 540 7117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 1 58 90 390

Ísland

Teva Pharma Iceland ehf Simi: +354 550 3300

Slovenská republika

Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5726 7911


Italia

Teva Italia S.r.l.

Tel: +39 028 917 981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 20 180 5900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 211 880 5000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42 12 11 00


Latvija

Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 673 23 666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: + 44 207 540 7117


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις.