Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Eziclen
mineral salts in combination

ΤΙΜΈς

EZICLEN C.OR.SOL 24G/BOTTLE 1 PACK x2 BOTTLES x 180ML +1 CUP

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 10,91 €
Λιανεμποριο: 15,60 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Eziclen, πυκνό σκεύασμα για παρασκευή πόσιμου διαλύματος


Άνυδρο θειικό νάτριο, επταϋδρικό θειικό μαγνήσιο και θειικό κάλιο


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:


Πολύ συχνές (μπορεί να επηρεάσουν περισσότερα από 1 στα 10 άτομα)

«γαλακτικής αφυδρογονάσης», του «φωσφόρου», της «χολερυθρίνης», ή του «ουρικού οξέος» και μείωση του «νατρίου», του «καλίου» ή του «ασβεστίου».


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον/την γιατρό, φαρμακοποιό ή νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας:

Ελλάδα: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, Αθήνα Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr


Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.

 1. Πώς να φυλάσσετε το Εziclen


  • Να φυλάσσετε αυτό το φάρμακο σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.

  • Μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης η οποία αναγράφεται στο κουτί και τη φιάλη μετά την ένδειξη EXP. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται.

  • Αυτό το φάρμακο δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.

  • Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία ώστε να είναι προστατευμένο από το φως.

  • Μετά από το πρώτο άνοιγμα της φιάλης και/ή την αραίωση με νερό, το διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως.

  • Μην απορρίπτετε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες


Τι περιέχει το Eziclen


24 x 1 συσκευασίες δύο φιαλών και ενός κυπέλλου

6 x 24 (=144) x 1 συσκευασίες δύο φιαλών και ενός κυπέλλου

14 24 (=336) x 1 συσκευασίες δύο φιαλών και ενός κυπέλλου Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας

IPSEN E.Π.E, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος – Αθήνα.

Τηλ: 210 9843324 – 210 9858930, Fax: 210 9887911, email: ipsenepe@ipsen.com


Παραγωγός

BEAUFOUR IPSEN INDUSTRIE, rue Ethé Virton – 28100 Dreux, France


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

BE, CZ, ES, DE, EL, LV, LT, LU, NL, PL, PT, RO, ES: Eziclen

FR, IT, UK: Izinova


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις:

Μάρτιος 2019