Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

MEMANTINE/ARITI
memantine

ΤΙΜΈς

MEMANTINE/ARITI F.C.TAB 10MG/TAB BTx30 σε BLISTERS PVC/AL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 9,34 €
Λιανεμποριο: 12,88 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MEMANTINE/ARITI F.C.TAB 20MG/TAB BTx30 σε BLISTERS PVC/AL

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 16,44 €
Λιανεμποριο: 22,65 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

ΦΥΛΛΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ


Memantine Ariti 10 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

memantine hydrochloride


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Ποια η εξωτερική εμφάνιση και το περιεχόμενο της συσκευασίας του Memantine Ariti


Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Memantine Ariti των 10 mg είναι λευκά, στρογγυλά και αμφίκυρτα (8 mm) με εγκοπή στη μία πλευρά και ανάγλυφη την ένδειξη «M9MN» και «10» στην άλλη πλευρά. Το δισκίο μπορεί να διαχωρισθεί σε δύο ίσα μέρη.


Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Memantine Ariti είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες κυψέλης των:

συσκευασίες κυψέλης που περιέχουν 10, 14, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 112 ή 120 δισκία και μονοδοσική συσκευασία κυψέλης που περιέχει 30x1 δισκία.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν στο εμπόριο όλα τα μεγέθη συσκευασίας.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας και παραγωγός


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:

ΑΡΗΤΗ ΑΕ

Λεωφόρος Τατοΐου 52

136 77 Αχαρνές Αττικής

Τηλ. 2108002650

Παρασκευαστές: Synthon BV Microweg 22

6545 CM Nijmegen Ολλανδία


Synthon Hispania S.L. Castelló, 1

Polígono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat Ισπανία


Genericon Pharma GmbH Hafnerstrasse 211

A-8054 Graz Αυστρία


Vipharm S.A.

ul. A. i F. Radziwiłłów 9,

05-850 Ożarów Mazowiecki Πολωνία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}


5-2016