Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Ibandronic Acid Sandoz

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Ibandronic acid Sandoz 50 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

ιβανδρονικό οξύ


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Ibandronic acid Sandoz και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι λευκά, στρογγυλά, αμφίκυρτα δισκία που παρέχονται σε συσκευασία κυψέλης από Πολυαμίδιο/Al/PVC – Αλουμίνιο. Είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες των 3, 6, 9, 28 και 84 δισκίων.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Sandoz GmbH Biochemiestraße 10 A-6250 Kundl Αυστρία


Παρασκευαστής Pharmathen S.A., Δερβενακίων 6

15351 Παλλήνη, Αττική Ελλάδα

και


Pharmathen International S.A

ΒΙΟ. ΠΑ. Σαπών,

Νομού Ροδόπης, Οικοδομικό τετράγωνο No 5, 69300, Ελλάδα


και


Lek S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa Πολωνία


και


Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57, 1526 Ljubljana Σλοβενία


και


Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben

Γερμανία και

Salutas Pharma GmbH Dieselstrasse 5, 70839 Gerlingen Γερμανία


και


S.C. Sandoz, S.R.L.

Str. Livezeni nr. 7A, RO-540472 Targu-Mures

Ρουμανία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας.


België/Belgique/Belgien

Sandoz nv/sa

Tél/Tel: +32 27229797

Κύπρος

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova Ulica 57,

SI-1000 Ljubljana,

Slovenia

Τηλ: +357 22 69 0690


България

BO Sandoz Bulgaria

55 Nikola Vaptsarov blvd, EXPO 2000, build.4, fl.4

BG-1407 Sofia

Teл.: + 359 2 970 47 47

Latvija

Sandoz d.d. Latvia filiale K.Valdemāra iela 33 – 29 LV-1010 Rīga

Tel: +371 67892006


Česká republika

Sandoz s.r.o.

Na Pankráci 1724/129

CZ 140 00, Praha 4 - Nusle

Tel: +420 225 775 111

office.cz@sandoz.com

Lietuva

Sandoz Pharmaceuticals d.d Branch Office Lithuania Šeimyniškių g. 3A

LT – 09312 Vilnius Tel: +370 5 2636 037

Danmark, Ísland, Norge

Sandoz A/S

Edvard Thomsens Vej 14 DK-2300 København S Danmörk/Danmark info.danmark@sandoz.com Tlf: +45 6395 1000

Magyarország

Sandoz Hungária Kft.

Tel: +36 1 430 2890

mailto:info.hungary@sandoz.com


Deutschland, Luxembourg/Luxemburg

Hexal AG Industriestr. 25

D-83607 Holzkirchen Deutschland/Allemagne Tel: +49 8024/908-0

service@hexal.com

Malta

Sandoz Pharmaceuticals d.d. Verovškova Ulica 57,

SI-1000 Ljubljana,

Slovenia

Tel: +356 21222872


Eesti

Sandoz d.d. Eesti filiaal Pärnu mnt 105

EE - 11312 Tallinn Tel: +372 6652 400

Info.ee@sandoz.com

Nederland Sandoz B.V. Veluwezoom 22

NL-1327 AH Almere Tel: +31 36 52 41 600


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich Sandoz GmbH Biochemiestr. 10 A-6250 Kundl

Tel: +43 5338 2000


España

Sandoz Farmacéutica, S.A. / BEXAL FARMACÉUTICA, S.A.

Centro Empresarial Osa Mayor Avda. Osa Mayor, nº 4

E-28023 (Aravaca) Madrid Tel: +34 91 548 84 04

Registros.spain@sandoz.com

Polska

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa

Tel.: +48 22 209 70 00

biuro.pl@sandoz.com


France

Sandoz SAS

49, avenue Georges Pompidou F-92593 Levallois-Perret Cedex Tél: + 33 1 49 64 48 00

Portugal

Sandoz Farmacêutica Lda.

Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, n.º 10E Taguspark

2740–255 Porto Salvo

Tel: +351 21 196 40 00


Hrvatska Sandoz d.o.o. Maksimirska 120

HR – 10 000 Zagreb

Tel : +385 1 235 3111

România

Sandoz S.R.L. Strada Livezeni 7A 540472 Targu Mures

Tel: +40 21 407 51 60

Ireland

ROWEX LTD

Newtown

IE-Bantry Co. Cork P75 V009

Tel: +353 27 50077

Slovenija

Lek Pharmaceuticals d.d. Verovškova 57

SI-1526 Ljubljana Tel: +386 1 580 21 11

Info.lek@sandoz.com


Italia

Sandoz S.p.A.

Largo Umberto Boccioni, 1 I-21040 Origgio / VA

Tel: +39 02 96541


United Kingdom (Northern Ireland)

Sandoz Ltd

Park View, Riverside Way Watchmoor Park Camberley, Surrey

GU15 3YL United Kingdom Tel: +44 1276 69 8020

uk.drugsafety@sandoz.com


Suomi/Finland

Sandoz A/S

Edvard Thomsens vej 14

DK-2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S info.suomi@sandoz.com

Tlf: +45 6395 1000

Slovenská republika

Sandoz d.d. - organizačná zložka

Žižkova 22B

SK-811 02 Bratislava

Tel: +421 2 50 706 111


Sverige

Sandoz A/S

Edvard Thomsens vej 14 DK-2300 Köpenhamn S info.sverige@sandoz.com Tlf: +45 6395 1000


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}.


.