Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Fulvestrant/Innovis


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Fulvestrant/Innovis 250 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

φουλβεστράντη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας πριν πάρετε το Fulvestrant/Innovis αν

ποιαδήποτε από τα παρακάτω σας αφορούν:


Εμφάνιση του Fulvestrant/Innovis και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Fulvestrant/Innovis είναι διαυγές, άωχρο έως κίτρινο, ιξώδες διάλυμα, σε προγεμισμένη σύριγγα εφοδιασμένη με πώμα, το οποίο καθιστά εμφανή κάθε παραβίαση, η οποία περιέχει 5 ml διαλύματος για ένεση. Για να ληφθεί η συνιστώμενη μηνιαία δόση των 500 mg πρέπει να χορηγηθούν δύο σύριγγες.

Το Fulvestrant/Innovis έχει τρεις συσκευασίες, η μία συσκευασία περιέχει μια προγεμισμένη γυάλινη σύριγγα, μία συσκευασία περιέχει δύο προγεμισμένες γυάλινες σύριγγες και μια συσκευασία περιέχει έξι προγεμισμένες γυάλινες σύριγγες . Παρέχονται επίσης μία, δύο ή έξι βελόνες ασφαλείας (BD SafetyGlide), οι οποίες θα συνδεθούν σε κάθε κύλινδρο της σύριγγας. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


INNOVIS PHARMA ΑΕΒΕ ΛΕΩΦ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 144,

153 51, ΠΑΛΛΗΝΗ, ΑΤΤΙΚΗΣ

Τηλ: 216 200 5600

Fax: 210 666 4804

e-mail:info@innovispharma.gr


Παρασκευαστής


Laboratorios Farmalán,S.A.

Calle La Vallina, s/n, Edificio 2, Polígono Industrial Navatejera, 24193 - Villaquilambre, León,

Spain


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας


Το Fulvestrant/Innovis 500 mg (2 x 250 mg/5 ml ενέσιμο διάλυμα) πρέπει να χορηγείται χρησιμοποιώντας δύο προγεμισμένες σύριγγες, βλέπε παράγραφο 3.


Oδηγίες χορήγησης


Προειδοποίηση - Μην αποστειρώνετε τη βελόνα ασφαλείας (BD SafetyGlide Shielding Hypodermic Needle) πριν από τη χρήση. Τα χέρια θα πρέπει να παραμένουν πίσω από την βελόνα καθόλη τη διάρκεια της χρήσης και της απόρριψης.


Για καθεμία από τις δύο σύριγγες:


image


Εικόνα 5


Απόρριψη

Οι προγεμισμένες σύριγγες είναι για εφάπαξ χρήση μόνο.

Το φάρμακο αυτό μπορεί να ενέχει κίνδυνο για το υδρόβιο περιβάλλον. Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή άχρηστο υλικό πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.