Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

LEVETIRACETAM/DEMO
levetiracetam

ΤΙΜΈς

LEVETIRACETAM/DEMO C/S.SOL.IN 100MG/ML BTx10 (Φύσιγγες πολυπροπυλενίου)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 33,31 €
Λιανεμποριο: 45,89 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

LEVETIRACETAM/DEMO C/S.SOL.IN 100MG/ML BTx50 (Φύσιγγες πολυπροπυλενίου)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 166,55 €
Λιανεμποριο: 201,26 €
Επιστράφηξης: 0,00 €
Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


LEVETIRACETAM/DEMO 100 mg / mL Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση

Λεβετιρακετάμη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν εσείς ή το παιδί σας αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Levetiracetam Noridemκαι περιεχόμενα της συσκευασίας


Το LEVETIRACETAM/DEMO είναι ένα διαυγές, άχρωμο πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση.


Το LEVETIRACETAM/DEMO διατίθεται σε δύο παρουσιάσεις:Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής: DEMO ΑΒΕΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, 21ο χλμ. Εθν. Oδού Αθηνών-Λαμίας, 14568 Κρυονέρι, Αττικής, Ελλάδα, T:

+30 210 8161802, F: +30 2108161587.


Αυτό το φάρμακο έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και στο Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία) με τις ακόλουθες ονομασίες:


Γερμανία: Levetiracetam Noridem 100 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung


Ηνωμένο Βασίλειο (Βόρεια Ιρλανδία):

Levetiracetam 100 mg / mL Concentrate for solution for infusion


Ιρλανδία: Levetiracetam 100 mg / mL Concentrate for solution for infusion Γαλλία: Levetiracetam Noridem 100 mg/mL, solution à diluer pour perfusion

Βέλγιο: Levetiracetam Noridem 100 mg/ml solution à diluer pour perfusion – concentraat voor oplossing voor infusie – Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung


Κύπρος: Levetiracetam Noridem 100 mg / mL Concentrate for solution for infusion


Ελλάδα: LEVETIRACETAM/DEMO 100 mg / mL Πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση


image

Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις 01/2022. Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες υγείας: Προετοιμασία και χειρισμός

image image


Οδηγίες για το σωστό τρόπο χρήσης παρέχονται στο κεφάλαιο 3.

Ένα φιαλίδιο ή φύσιγγα πυκνού διαλύματος LEVETIRACETAM/DEMO περιέχει 500 mg λεβετιρακετάμη (5 mL πυκνού διαλύματος των 100 mg / mL). Βλέπε Πίνακα 1 για τη συνιστώμενη προετοιμασία και διαδικασία χορήγησης του στείρου πυκνού διαλύματος LEVETIRACETAM/DEMO, ώστε να ενεθεί ολική ημερήσια δόση 500 mg, 1.000 mg, 2.000 mg ή 3.000 mg σε δύο διηρημένες δόσεις.


Πίνακας 1. Προετοιμασία και χορήγηση του πυκνού διαλύματος LEVETIRACETAM/DEMO.Δόση


Όγκος πυκνού διαλύματος


Όγκος διαλύτη


Χρόνος έγχυσης


Συχνότητα χορήγησης


Ολική ημερήσια δόση


250 mg


2,5 mL (μισό φιαλίδιο ή φύσιγγα 5 mL)


100 mL


15 λεπτά


2 φορές / ημέρα


500 mg / ημέρα


500 mg


5 mL (ένα φιαλίδιο ή φύσιγγα 5 mL)


100 mL


15 λεπτά

2 φορές / ημέρα


1000


mg / ημέρα


1000 mg


10 mL (δύο φιαλίδια ή φύσιγγες 5 mL)


100 mL


15 λεπτά

2 φορές / ημέρα


2000


mg / ημέρα


1500 mg


15 mL (τρία φιαλίδια ή φύσιγγες 5 mL)


100 mL


15 λεπτά

2 φορές / ημέρα


3000 mg / ημέρα


Αυτό το προϊόν είναι μιας χρήσης, κάθε υπόλοιπο μη χρησιμοποιούμενου διαλύματος πρέπει να απορριφθεί.


Το αραιωμένο διάλυμα είναι φυσικά και χημικά σταθερό για 24 ώρες στους 15 – 25C και στους 2 – 8 C. Από μικροβιολογικής άποψης το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αραίωση. Εάν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, ο χρόνος διατήρησης κατά τη χρήση και οι συνθήκες φύλαξης πριν από τη χρήση αποτελούν ευθύνη του χρήστη και κανονικά δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2 °C – 8 °C, εκτός εάν η αραίωση έχει λάβει χώρα σε ελεγχόμενες και τεκμηριωμένα άσηπτες συνθήκες.


Το LEVETIRACETAM/DEMO πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση βρέθηκε να είναι φυσικώς συμβατό και χημικώς σταθερό όταν αναμιγνύεται με τους ακόλουθους διαλύτες για 24 ώρες στους 15 – 25C και στους 2 – 8 C, σε συγκέντρωση LEVETIRACETAM/DEMO 2,5 mg / mL και 15,0 mg / mL.

Διαλύτες :