Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Reagila

ΤΙΜΈς

REAGILA CAPS 1,5mg/CAP BTx28 σε PVC/PE/PVDC/Alu blister

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 63,76 €
Λιανεμποριο: 81,10 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

REAGILA CAPS 3mg/CAP BTx28 σε PVC/PE/PVDC/Alu blister

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 69,07 €
Λιανεμποριο: 87,85 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

REAGILA CAPS 4,5mg/CAP BTx28 σε PVC/PE/PVDC/Alu blister

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 69,07 €
Λιανεμποριο: 87,85 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

REAGILA CAPS 6mg/CAP BTx28 σε PVC/PE/PVDC/Alu blister

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 69,07 €
Λιανεμποριο: 87,85 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Reagila 1,5 mg σκληρά καψάκια Reagila 3 mg σκληρά καψάκια Reagila 4,5 mg σκληρά καψάκια Reagila 6 mg σκληρά καψάκια καριπραζίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Τα καψάκια είναι συσκευασμένα σε διαφανή συσκευασία κυψέλης από σκληρό PVC/PE/PVDC

θερμικά σφραγισμένη με σκληρό φύλλο αλουμινίου στο πίσω μέρος. Οι συσκευασίες κυψέλης είναι συσκευασμένες σε αναδιπλωμένο κουτί.


Τα Reagila 1,5 mg και Reagila 3 mg σκληρά καψάκια είναι διαθέσιμα σε μεγέθη συσκευασιών που περιέχουν 7, 14, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 ή 98 σκληρά καψάκια


Τα Reagila 4,5 mg και Reagila 6 mg σκληρά καψάκια είναι διαθέσιμα σε μεγέθη συσκευασιών που περιέχουν 7, 21, 28, 30, 49, 56, 60, 84, 90 ή 98 σκληρά καψάκια

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21

1103 Budapest

Ουγγαρία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Recordati BV

Tél/Tel: +32 2 461 01 36

Lietuva

Gedeon Richter Plc. atstovybė Lietuvoje

Tel: +370 5 261 01 54


България

ТП „Гедеон Рихтер АД” Teл.: + 359 2 8129063

Luxembourg/Luxemburg

Recordati BV

Tél/Tel: + 32 2 461 01 36 (Belgique/Belgien)


Česká republika

Gedeon Richter Marketing ČR, s.r.o.

Tel: +420 261 141 200

Magyarország Richter Gedeon Nyrt. Tel.: +36 1 505 7032


Danmark

Recordati AB

Tlf: +46 8 545 80 230 (Sverige)

Malta

Recordati Ireland Limited

Tel: + 353 21 4379400 (Ireland)


Deutschland

Recordati Pharma GMBH Tel: + 49 731 70470

Nederland

Recordati BV

Tel: + 32 2 461 01 36 (België)


Eesti

Richter Gedeon Eesti filiaal Tel: +372 608 5301

Norge

Recordati AB

Tlf: + 46 8 545 80 230 (Sverige)


Ελλάδα

Recordati Hellas Pharmaceuticals S.A.

Τηλ: + 30 210-6773822

Österreich

Recordati Austria GmbH Tel: + 43 676 353 0 262


España

Casen Recordati S.L. Tel: + 34 91 659 15 50

Polska

GEDEON RICHTER POLSKA Sp. z o.o. Tel.: + 48 (22)755 96 48


France

Bouchara-Recordati S.A.S. Tél: + 33 1 45 19 10 00

Portugal

Jaba Recordati S.A. Tel: + 351 21 432 95 00

Hrvatska

Gedeon Richter Croatia d.o.o. Tel: + 385 1 5625 712


Ireland

Recordati Ireland Limited Tel: + 353 21 4379400

România

Gedeon Richter România S.A. Tel: +40-265-257 011


Slovenija

Gedeon Richter d.o.o. Tel: + +386 8 205 68 70


Ísland

Recordati AB

Sími: +46 8 545 80 230 (Svíþjóð)

Slovenská republika

Gedeon Richter Slovakia, s.r.o. Tel: +421 2 5020 5801


Italia

RECORDATI S.p.A. Tel: + 39 02 487871

Suomi/Finland

Recordati AB

Puh/Tel: +46 8 545 80 230 (Ruotsi/Sverige)


Κύπρος

C.G. PAPALOISOU LTD.

Τηλ: + 357 22 490305

Sverige

Recordati AB

Tel: +46 8 545 80 230


Latvija

Gedeon Richter Plc. pārstāvniecība Latvijā

Tel: +371 67845338

United Kingdom (Northern Ireland)

Recordati Pharmaceuticals Ltd. Tel: + 44 1491 576336


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


Διατίθενται λεπτομερείς και ενημερωμένες πληροφορίες για το φάρμακο αυτό εφόσον σαρώσετε με ένα smartphone τον κωδικό QR που μπορείτε να βρείτε παρακάτω αλλά και στο εξωτερικό κουτί.

Οι ίδιες πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στο παρακάτω URL: www.reagila.com


«ΚωδικόςQRπουθασυμπεριληφθεί» + www.reagila.com