Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Losec MUPS
omeprazole

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή Losec Mups 10 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 20 mg γαστροανθεκτικά δισκία Losec Mups 40 mg γαστροανθεκτικά δισκία

Ομεπραζόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας AstraZeneca Α.E., Αγησιλάου 6-8,

151 23 Μαρούσι


Παρασκευαστής

AstraZeneca AB,

SE-151 85 Södertälje Σουηδία


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Όνομα του Κράτους Μέλους

Ονομασία του Φαρμακευτικού Προϊόντος

Βέλγιο, Κύπρος, Δανία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο

Losec

image

Γερμανία Antra


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις