Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Comtan
entacapone

ΤΙΜΈς

COMTAN F.C.TAB 200MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 30

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,12 €
Λιανεμποριο: 20,84 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

COMTAN F.C.TAB 200MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 60

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 22,04 €
Λιανεμποριο: 30,37 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

COMTAN F.C.TAB 200MG/TAB Φιάλη (HDPE) x 100

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 40,66 €
Λιανεμποριο: 56,03 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Comtan 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

εντακαπόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

σακχαρόζη, σιδήρου οξείδιο κίτρινο (E172), σιδήρου οξείδιο ερυθρό (E172), τιτανίου διοξείδιο (E171) και μαγνήσιο στεατικό.


Εμφάνιση του Comtan και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Comtan 200 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι χρώματος καστανούπορτοκαλί, δισκία ωοειδή με τη λέξη «Comtan» χαραγμένη στη μια πλευρά. Συσκευάζονται σε φιάλες.


Υπάρχουν τρία διαφορετικά μεγέθη συσκευασίας (φιάλες που περιέχουν 30, 60, ή 100 δισκία). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Φινλανδία


Παρασκευαστής

Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Φινλανδία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20

Lietuva

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


България

Orion Corporation Тел.: +358 10 4261

Luxembourg/Luxemburg Orion Pharma BVBA/SPRL Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


Česká republika Orion Pharma s.r.o. Tel: +420 234 703 305

Magyarország Orion Pharma Kft. Tel.: +36 1 239 9095


Danmark

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261

Malta

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Deutschland Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Nederland

Orion Pharma BVBA/SPRL Tel: +32 (0)15 64 10 20

Eesti

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Norge

Orion Corporation Tlf: +358 10 4261


Ελλάδα

Orion Pharma Hellas M.E.Π.E Τηλ: +30 210 980 3355

Österreich

Orion Pharma GmbH Tel: +49 40 899 6890


España

Orion Pharma S.L. Tel: +34 91 599 86 01

Polska

Orion Corporation Tel.: +358 10 4261


France

Orion Pharma

Tél: +33 (0) 1 85 18 00 00

Portugal

Orionfin Unipessoal Lda Tel: +351 21 154 68 20


Hrvatska

Orion Pharma d.o.o.

Tel. +386 (0) 1 600 8015

România

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ireland

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

Slovenija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Ísland

Orion Corporation Sími: +358 10 4261

Slovenská republika Orion Pharma s.r.o Tel: +420 234 703 305


Italia

Orion Pharma S.r.l. Tel: +39 02 67876111

Suomi/Finland

Orion Corporation Puh/Tel: +358 10 4261


Κύπρος

Orion Corporation Τηλ: +358 10 4261

Sverige

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Latvija

Orion Corporation Tel: +358 10 4261

United Kingdom (Northern Ireland)

Orion Corporation Tel: +358 10 4261


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


a.europa.eu.