Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

BICAVERA 1.25MMOL/L CALCIUM

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


bicaVera 1,25 mmol/l ασβέστιο 4,25% γλυκόζη, Διάλυμα περιτοναϊκής διαπίδυσης (κάθαρσης)


Διαβάστε πρoσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


μη γνωστές (η συχνότητα τους δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα):υπερλειτουργία παραθυρεοειδών αδένων με πιθανές διαταραχές του μεταβολισμού των οστών


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562, Χολαργός, Αθήνα, τηλ.: +30 21 32040380/337, φαξ.: +30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr/.


για την Κύπρο: Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας

CY-1475 Λευκωσία Φαξ: + 357 22608649

Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs


Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πως να φυλάσσετε το bicaVera

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα παιδιά.

  Να μη χρησιμoπoιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερoμηvία λήξης που αναφέρεται στο σάκο και στο κουτί μετά την «EXP». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία μέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.

  Μην αποθηκεύετε το bicaVera κάτω από 4 °C.

  Το έτοιμο προς χρήση διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί άμεσα, αλλά εντός 24 ωρών μετά την ανάμιξή του.

  Μην χρησιμοποιήσετε αυτό το φάρμακο εάν παρατηρήσετε ότι το διάλυμα δεν είναι διαυγές και ο περιέκτης ανέπαφος.


 2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες

Τι περιέχει το bicaVera

Τα ενεργά συστατικά σε ένα λίτρο έτοιμου προς χρήση διαλύματος είναι:

Χλωριούχο ασβέστιο διϋδρικό 0,1838 g

Χλωριούχο νάτριο 5,786 g

Όξινο ανθρακικό νάτριο 2,940 g Χλωριούχο μαγνήσιο εξαϋδρικό 0,1017 g Μονοϋδρική γλυκόζη 46,75 g (ισοδυναμεί με 42,5g γλυκόζης)


Αυτές οι ποσότητες δραστικών ουσιών ισοδυναμούν με :

1,25 mmol/l ασβέστιο, 134 mmol/l νάτριο, 0,5 mmol/l μαγνήσιο, 103,5 mmol/l χλώριο, 34 mmol/l όξινο ανθρακικό, και 235,9 mmol/l γλυκόζη.


Τα άλλα συστατικά του bicaVera είναι ύδωρ για ενέσιμα, υδροχλωρικό οξύ, υδροξείδιο νατρίου, διοξείδιο του άνθρακα.


Εμφάνιση του bicaVera και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το διάλυμα είναι διαυγές και άχρωμο.

Η θεωρητική οσμωτικότητα του έτοιμου προς χρήση διαλύματος είναι 509 mOsm/l και το pH είναι περίπου 7,4.


Το bicaVera διατίθεται σε έναν σάκο δύο διαμερισμάτων. Το ένα διαμέρισμα περιέχει το αλκαλικό διάλυμα του όξινου ανθρακικού νατρίου και το άλλο διαμέρισμα το όξινο διάλυμα γλυκόζης με ηλεκτρολύτες σε αναλογία 1:1.


Το bicaVera διατίθεται στα ακόλουθα συστήματα εφαρμογής και συσκευασίες ανά κουτί:


stay●safe: sleep●safe:

4 x 2000 ml σάκοι 4 x 3000 ml σάκοι

4 x 2500 ml σάκοι 2 x 5000 ml σάκοι Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH

Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v. d. H., Germany


Παρασκευαστής:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH Frankfurter Straße 6-8

66606 St. Wendel, Germany


Τοπικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:

Mediprime SA

Τηλ: 210-2837640

Τοπικός Αντιπρόσωπος για την Κύπρο:

Pap Medical Ltd., Τηλ: (357) 25340454


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στα Κράτη Μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) με τις ακόλουθες ονομασίες:

Δείτε στο τέλος αυτού του πολύγλωσσου φυλλαδίου.


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε 12/2019