Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Edarbi
azilsartan medoxomil

ΤΙΜΈς

EDARBI TAB 40MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (alu/alu) (alu/alu)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 11,78 €
Λιανεμποριο: 16,23 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EDARBI TAB 40MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (alu/alu)-χωρίς αφυγραντικό

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 11,78 €
Λιανεμποριο: 16,23 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EDARBI TAB 80MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (alu/alu) (alu/alu)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,62 €
Λιανεμποριο: 25,66 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EDARBI TAB 80MG/TAB BTx28 σε BLISTERS (alu/alu)-χωρίς αφυγραντικό

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,62 €
Λιανεμποριο: 25,66 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Edarbi 20 mg δισκία Edarbi 40 mg δισκία Edarbi 80 mg δισκία μεδοξομιλική αζιλσαρτάνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Edarbi και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία είναι άσπρα, στρογγυλά με ανάγλυφη την ένδειξη “ASL” από την μια μεριά και “20”, “40” ή “80” από την άλλη.

Το Edarbi διατίθεται σε κυψέλες με είτε 14 είτε 15 δισκία σε κουτιά που περιέχουν 14, 28, 56 ή

98 δισκία και κυψέλες ενσωματωμένες με αφυγραντική ουσία με είτε 14 είτε 15 δισκία σε κουτιά που περιέχουν 14, 28, 30, 56, 90 ή 98 δισκία.

Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Takeda Pharma A/S, Delta Park 45, 2665 Vallensbaek Strand, Δανία

Παρασκευαστής:

Takeda Ireland Limited, Bray Business Park, Kilruddery, Co. Wicklow, Ιρλανδία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien Takeda Belgium Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com

Lietuva

Takeda UAB

Tel: +370 521 09 070


България

Такеда България

Тел.: +359 2 958 27 36; +359 2 958 15 29

Luxembourg/Luxemburg

Takeda Belgium Tél/Tel: +32 2 464 06 11

takeda-belgium@takeda.com


Česká republika

Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o Tel: +420 234 722 722

Magyarország Takeda Pharma Kft. Tel.: +361 2707030


Danmark

Takeda Pharma A/S Tlf: +45 46 77 11 11

Malta

Takeda Italia S.p.A. Tel: +39 06 5026 01


Deutschland

Takeda GmbH

Tel: +49 (0) 800 825 3325

medinfoEMEA@takeda.com

Nederland

Takeda Nederland bv Tel: +31 20 203 5492

medinfoEMEA@takeda.com


Eesti

Takeda Pharma AS Tel: +372 6177 669

Norge

Takeda AS

Tlf: + 47 6676 3030

infonorge@takeda.com


Ελλάδα

ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.

Τηλ: +30 210 80 09 111 120

Österreich

Takeda Pharma Ges.m.b.H. Tel: +43 (0) 800-20 80 50


España

Takeda Farmacéutica España S.A Tel: +34 917 90 42 22

spain@takeda.com

Polska

Takeda Pharma sp. z o.o. Tel.: +48 22 608 13 00


France

Takeda France SAS Tél: +33 1 40 67 33 00

medinfoEMEA@takeda.com

Portugal

Tecnimede - Sociedade Técnico-Medicinal, S.A Tel: +351 21 041 41 00

dmed.fv@tecnimede.pt


Hrvatska

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Tel: +385 1 377 88 96

România

Takeda Pharmaceuticals SRL Tel: +40 21 335 03 91

Ireland

Takeda Products Ireland Limited Tel: +44 (0) 1628 537 900

Slovenija

Takeda GmbH, Podružnica Slovenija Tel: +386 (0) 59 082 480


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

vistor@vistor.is

Slovenská republika

Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o Tel: +421 (2) 20 602 600


Italia

Takeda Italia S.p.A. Tel: +39 06 5026 01

Suomi/Finland

Takeda Oy

Puh/Tel: +358 20 746 5000


Κύπρος

Takeda Pharma A/S

Τηλ: +45 46 77 11 11

Sverige

Takeda Pharma AB Tel: + 46 8 731 28 00

infosweden@takeda.com


Latvija

Takeda Latvia SIA Tel: +371 67840082

United Kingdom

Takeda UK Ltd

Tel: +44 (0) 1628 537 900


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}.

.