Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Forsteo

ΤΙΜΈς

FORSTEO INJ.SOL 20MCG/80μL BTx1 Προγεμισμένη πένα (γυαλί) x 2,4ML πένα (γυαλί) x 2,4ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 241,96 €
Λιανεμποριο: 287,26 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


FORSTEO 20 μικρογραμμάρια/80 μικρόλιτρα ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας

τεριπαρατίδη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

μετακρεσόλη και ενέσιμο ύδωρ. Επίσης, διάλυμα υδροχλωρικού οξέος και/ή υδροξειδίου του νατρίου μπορεί να έχουν προστεθεί για τη ρύθμιση του pH.


Εμφάνιση του FORSTEO και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το FORSTEO είναι ένα άχρωμο και καθαρό διάλυμα. Το φάρμακο αυτό διατίθεται σε ένα φυσίγγιο που περιέχεται σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας, η οποία απορρίπτεται μόλις τελειώσει το

περιεχόμενό της. Κάθε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας περιέχει 2,4 ml ενέσιμο διάλυμα, αρκετό για 28 ημέρες θεραπείας. Οι πένες διατίθενται σε συσκευασίες που περιέχουν μία ή τρεις πένες. Δεν

διατίθενται όλες οι συσκευασίες σε κάθε χώρα.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Oλλανδία


Παρασκευαστής

Lilly France S.A.S, Rue du Colonel Lilly, F-67640 Fegersheim, Γαλλία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:

België/Belgique/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N/V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България тел. + 359 2 491 41 40

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: + 45 45 26 60 00

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH.

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Eesti

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: +372 6 817 280

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε. Τηλ: + 30 210 629 4600

España

Valquifarma, S.A.U. Tel: + 34-91 623-1732

France

Lilly France

Tél: + 33-(0) 1 55 49 34 34

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 2350 999

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited. Tel: + 353-(0) 1 661 4377

Ísland

Icepharma hf.

Simi: + 354 540 80 00

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: + 357 22 715000

Latvija

Eli Lilly (Suisse) S.A Pārstāvniecība Latvijā

Tel: + 371 67364000

Lietuva

Eli Lilly Lietuva

Tel. + 370 (5) 2649600

Luxembourg/Luxemburg Eli Lilly Benelux S.A. N/V. Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V. Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Norge

Eli Lilly Norge A.S. Tlf: + 47 22 88 18 00

Österreich

Eli Lilly Ges. m.b.H. Tel: + 43-(0) 1 711 780

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o. Tel.: + 48 22 440 33 00

Portugal

Lilly Portugal-Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: + 351-21-4126600

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Slovenija

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o

Tel: + 386 (0)1 580 00 10

Slovenská republika Eli Lilly Slovakia s.r.o. Tel: + 421 220 663 111

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Sverige

Eli Lilly Sweden AB Tel: + 46-(0) 8 7378800

United Kingdom (Northern Ireland) Eli Lilly and Company (Ireland) Limited Tel: + 353-(0) 1 661 4377


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΥΥΥΥ}Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ/ΕΟΧ στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΝΑΣ


Forsteo

FORSTEO, 20 μικρογραμμάρια (µg)/ 80 μικρόλιτρα, ενέσιμο διάλυμα, σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας


Οδηγίες χρήσης της πένας


Πριν τη χρήση της νέας πένας FORSTEO, παρακαλούμε διαβάστε ολόκληρη την ενότητα ‘Οδηγίες χρήσης της πένας’. Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης προσεκτικά όταν χρησιμοποιείτε την πένα.

Διαβάστε επίσης το φύλλο οδηγιών χρήσης που παρέχεται.


Μην μοιράζεστε την πένα ή τις βελόνες σας γιατί υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης μολυσματικών παραγόντων.


image

Η πένα σας περιέχει φάρμακο για 28 ημέρες θεραπείας.


Τμήματα της πένας Forsteo*Μαύρο έμβολο χορήγησης

Κίτρινος Κορμός


Κόκκινη

Γραμμή Μπλέ σώμα Φυσίγγιο Φαρμάκου Λευκό

Καπάκι Πένας


Χάρτινη Ταινία

Βελόνας Βελόνα Μεγάλο Κάλυμμα


Μικρό Κάλυμμα Βελόνας


* Οι βελόνες δεν συμπεριλαμβάνονται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν βελόνες

Becton Dickinson and Company.

Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας

σχετικά με το πάχος και το

μήκος της βελόνας που ενδείκνυται καλύτερα για εσάς.


image

image

Πάντα να πλένετε τα χέρια σας πριν από κάθε ένεση. Προετοιμάστε το σημείο ένεσης όπως έχετε ενημερωθεί από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


1


Τραβήξτε το λευκό καπάκι της πένας


2

Τοποθετήστε καινούρια βελόνα


Μεγάλο κάλυμμα βελόνας

Αφαιρέστε τη χάρτινη προστατευτική ταινία.

Πιέστε τη βελόνα απευθείας επάνω στο φυσίγγιο

Βιδώστε τη βελόνα μέχρι να ασφαλίσει.

Αφαιρέστε το μεγάλο κάλυμμα της βελόνας και αποθηκεύστε το.

3

Ρύθμιση της δόσης

Κόκκινη γραμμή


Μικρό προστατευτικό κάλυμμα βελόνας


Τραβήξτε προς τα έξω το μαύρο έμβολο χορήγησης μέχρι να σταματήσει.


image

Εάν δεν μπορείτε να τραβήξετε το μαύρο έμβολο χορήγησης ανατρέξτε στην ενότητα Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε Συνήθη Προβλήματα, Πρόβλημα Ε.

Ελέγξτε και βεβαιωθείτε ότι η κόκκινη

γραμμή είναι εμφανής.

Αφαιρέστε το μικρό προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας και πετάξτε το.


image

4

Ένεση της δόσης


Απαλά πιάστε μια πτυχή του δέρματος σας από το μηρό ή την κοιλιά και εισάγετε τη βελόνα απευθείας στο δέρμα σας.

Πιέστε το μαύρο έμβολο χορήγησης μέχρι να σταματήσει. Κρατήστε το πατημένο και μετρήστε α-ρ-γ-ά έως το 5.

Κατόπιν απομακρύνετε τη βελόνα από το δέρμα σας.


5

Επιβεβαίωση της σωστής δόσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Μετά την ολοκλήρωση

της ένεσης:

image

Μόλις απομακρύνετε τη βελόνα από το δέρμα σας, ελέγξτε για να επιβεβαιωθείτε ότι το μαύρο έμβολο χορήγησης έχει πλήρως πιεστεί. Εάν ο κίτρινος κορμός του εμβόλου δεν φαίνεται, αυτό σημαίνει ότι έχετε ολοκληρώσει σωστά τα βήματα χορήγησης της δόσης σας.


Δεν πρέπει να βλέπετε καθόλου τον κίτρινο κορμό του εμβόλου. Εάν το βλέπετε και έχετε ήδη χορηγήσει τη δόση, μην χορηγήσετε δόση για δεύτερη φορά την ίδια μέρα. Αντί αυτού ΠΡΕΠΕΙ να επαναρυθμίσετε την πένα σας FORSTEO (ανατρέξτε στην ενότητα Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε Συνήθη Προβλήματα, Πρόβλημα Α).6

Απομάκρυνση της βελόνας

image

Μεγάλο κάλυμμα βελόνας


Τοποθετήστε το μεγάλο κάλυμμα της βελόνας σε αυτήν.

Ξεβιδώστε πλήρως τη βελόνα περιστρέφοντας το μεγάλο κάλυμμα

της βελόνας 3 έως 5 φορές (πλήρης

περιστροφική

κίνηση).

Αφαιρέστε τη βελόνα και απορρίψτε τη σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.

Τοποθετήστε το λευκό καπάκι της πένας σας. Τοποθετήστε τη πένα FORSTEO στο ψυγείο αμέσως μετά τη χρήση της.


Οι οδηγίες σχετικά με το χειρισμό της βελόνας δεν έχουν σκοπό να αντικαταστήσουν τις υποδείξεις του γιατρού σας ή τους κανονισμούς που προβλέπει η σχετική νομοθεσία.


image

Forsteo

image

FORSTEO, 20 μικρογραμμάρια (µg) 80 μικρόλιτρα ενέσιμο διάλυμα, σε προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας


Ερωτήσεις και Απαντήσεις σε Συνήθη Προβλήματα

Το Πρόβλημα Η Λύση

 1. Ο κίτρινος κορμός του εμβόλου είναι ακόμη

  εμφανής, μετά το πάτημα

  του μαύρου εμβόλου χορήγησης της πένας.

  Πώς επαναρυθμίζω τη

  πένα μου FORSTEO;

  Για να επαναρυθμίσετε τη πένα σας FORSTEO,

  ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα.

  1. Εάν έχετε ήδη χορηγήσει τη δόση σας, ΜΗΝ χορηγήσετε δόση για δεύτερη φορά

   την ίδια μέρα.

  2. Απομακρύνετε τη βελόνα.

  3. Τοποθετήστε μια νέα βελόνα, αφαιρέστε το

   image

   μεγάλο κάλυμμα της και αποθηκεύστε το.

  4. Τραβήξτε προς τα έξω το μαύρο έμβολο χορήγησης της πένας μέχρι να σταματήσει.

   Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι φαίνεται η

   κόκκινη γραμμή.

   5) Τραβήξτε το μικρό προστατευτικό κάλυμμα της βελόνας και απορρίψτε το.

   1. Στρέψτε τη βελόνα προς τα κάτω μέσα σε έναν άδειο περιέκτη. Πιέστε προς τα μέσα το

    μαύρο έμβολο χορήγησης της πένας μέχρι να σταματήσει. Κρατήστε το πιεσμένο και μετρήστε α-ρ-γ-ά έως το 5. Ενδέχεται να

    δείτε μια μικρή ροή ή μερικές σταγόνες υγρού. Όταν τελειώσετε, το μαύρο έμβολο

    χορήγησης της πένας, πρέπει να είναι ολόκληρο πατημένο προς τα μέσα.

   2. Εάν ο κίτρινος κορμός του εμβόλου είναι

    ακόμα ορατός, παρακαλείστε να επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

   3. Τοποθετήστε στη βελόνα το μεγάλο κάλυμμα. Ξεβιδώστε τη βελόνα

   περιστρέφοντας το καπάκι της 3 έως 5 φορές. Τραβήξτε το καπάκι της βελόνας και

   απορρίψτε το όπως έχετε ενημερωθεί από το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Πιέστε το

   λευκό καπάκι της πένας πίσω στη πένα

   FORSTEO και τοποθετήστε τη στο ψυγείο.


   Μπορείτε να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα με το να χρησιμοποιείτε για κάθε ένεση πάντα μια ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ βελόνα και με το να πιέζετε το μαύρο έμβολο χορήγησης ολόκληρο προς τα μέσα μετρώντας α-ρ-γ-ά έως το 5.


 2. Πώς μπορώ να βεβαιωθώ ότι η πένα μου FORSTEO δουλεύει;

Η πένα FORSTEO έχει σχεδιαστεί για να χορηγεί όλη τη δόση κάθε φορά που χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα Οδηγίες Χρήσης της Πένας. Το μαύρο έμβολο χορήγησης θα πρέπει να είναι ολοκληρο πιεσμένο προς τα μέσα για να βεβαιωθείτε ότι έχει χορηγηθεί ολόκληρη η δόση από την πένα FORSTEO.


Θυμηθείτε να χρησιμοποιείτε μια καινούρια βελόνα κάθε φορά που κάνετε ένεση για να είστε σίγουροι ότι η πένα σας FORSTEO δουλεύει σωστά.


Γ. Βλέπω μια φυσαλίδα αέρα μέσα στην πένα μου FORSTEO.

Μια μικρή φυσαλίδα αέρα δεν θα επηρεάσει τη δόση σας ούτε θα σας βλάψει. Μπορείτε να συνεχίσετε να λαμβάνετε τη δόση σας όπως συνήθως.


Δ. Δεν μπορώ να βγάλω τη βελόνα.

 1. Τοποθετήστε το μεγάλο κάλυμμα της βελόνας σε αυτήν.

 2. Χρησιμοποιήστε το μεγάλο κάλυμμα της βελόνας για να την ξεβιδώσετε.

 3. Ξεβιδώστε τη βελόνα πλήρως

  περιστρέφοντας το μεγάλο κάλυμμα της

  βελόνας 3 έως 5 φορές (πλήρης περιστροφική κίνηση).

 4. Εάν ακόμη δεν μπορείτε να βγάλετε τη βελόνα, ζητήστε από κάποιον να σας

image

βοηθήσει.


image

 1. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν μπορώ να τραβήξω προς τα έξω το μαύρο έμβολο χορήγησης;

  Χρησιμοποιήστε μια καινούρια πένα FORSTEO για να λάβετε τη δόση σας σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας.


  Αυτό σημαίνει ότι έχετε χρησιμοποιήσει όλη την ποσότητα φαρμάκου που μπορεί με ακρίβεια να σας χορηγηθεί παρότι μπορεί ακόμα να βλέπετε μέσα στο φυσίγγιο μικρή ποσότητα φαρμάκου.


  Καθαρισμός και Αποθήκευση

  Καθαρισμός της πένας σας FORSTEO

  • Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της πένας με ένα υγρό πανί.

  • Μην τοποθετείτε την πένα FORSTEO στο νερό ή μην την πλένετε ή μην την καθαρίζετε με κανένα υγρό.


   Αποθήκευση της πένας σας FORSTEO

  • Τοποθετήστε την πένα FORSTEO αμέσως στο ψυγείο μετά από κάθε χρήση της. Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για το πώς πρέπει να αποθηκεύετε τη πένα σας.

  • Μη φυλάσσετε την πένα FORSTEO με τη βελόνα τοποθετημένη πάνω σε αυτή γιατί ενδέχεται να σχηματιστούν φυσαλίδες μέσα στο φυσίγγιο.

  • Αποθηκεύστε την πένα FORSTEO με το λευκό καπάκι της πένας τοποθετημένο σε αυτή.

  • Ποτέ μην αποθηκεύετε την πένα FORSTEO στην κατάψυξη.

  • Εάν το φάρμακο έχει καταψυχθεί, πετάξτε τη συσκευή και χρησιμοποιείστε μια καινούρια πένα FORSTEO.

  • Εάν ξεχάσετε την πένα FORSTEO εκτός ψυγείου, μην την απορρίψετε. Τοποθετήστε την πένα στο ψυγείο και επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.


   image

   Απόρριψη των Βελόνων της Πένας και της Συσκευής

   Απόρριψη των βελόνων της Πένας και της Συσκευής FORSTEO

  • Πριν απορρίψετε τη συσκευή FORSTEO, βεβαιωθείτε ότι έχετε απομακρύνει τη βελόνα από την πένα.

  • Τοποθετήστε τις χρησιμοποιημένες βελόνες σε ένα δοχείο κατάλληλο για αιχμηρά αντικείμενα ή σε ένα σκληρό δοχείο με ασφαλές καπάκι. Μην απορρίπτετε τις βελόνες απευθείας στον κάδο οικιακών απορριμμάτων σας.

  • Μην ανακυκλώνετε το γεμάτο με αιχμηρά αντικείμενα δοχείο.

  • Συμβουλευτείτε τον επαγγελματία υγείας σας σχετικά με τις επιλογές για να απορρίψετε την πένα και το δοχείο με τα αιχμηρά αντικείμενα.

   Οι οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της βελόνας δεν έχουν σκοπό να υποκαταστήσουν τις οδηγίες των επαγγελματιών υγείας, τις τοπικές πολιτικές ή τις πολιτικές των νοσοκομείων.

   image

  • Απορρίψτε τη συσκευή 28 ημέρες μετά από την πρώτη ημέρα χορήγησης.


   image

   Άλλες Σημαντικές Πληροφορίες

  • Η πένα FORSTEO περιέχει φάρμακο για 28 ημέρες θεραπείας.

  • Μην μεταφέρετε το φάρμακο μέσα σε σύριγγα.

  • Σημειώστε σε ένα ημερολόγιο την ημέρα που κάνατε την πρώτη ένεση της δόσης σας.

  • Διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες στο Φύλλο Οδηγιών Χρήσης για τη χρήση του προϊόντος.

  • Ελέγξτε την ετικέτα της πένας FORSTEO για να βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό φάρμακο και ότι δεν έχει λήξει.

  • Επικοινωνήστε με το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας εάν παρατηρήσετε κάποιο από τα παρακάτω:

   • η πένα σας FORSTEO φαίνεται κατεστραμμένη.

   • το διάλυμα ΔΕΝ είναι καθαρό, άχρωμο και ελεύθερο από σωματίδια.

  • Να χρησιμοποιείτε καινούρια βελόνα για κάθε ένεση.

  • Κατά τη διάρκεια της ένεσης, μπορεί να ακούσετε ένα ή περισσότερα κλικ, αυτό είναι μια φυσιολογική λειτουργία της πένας.

  • Η πένα FORSTEO δεν έχει σχεδιασθεί για να χρησιμοποιείται από τυφλούς ή ασθενείς με σοβαρές διαταραχές της όρασης χωρίς τη βοήθεια προσώπου εκπαιδευμένου στη σωστή χρήση της πένας.

   image

  • Να φυλάσσετε την πένα FORSTEO σε θέση την οποία δε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά.


image

Παρασκευάζεται από τη Lilly France, F-67640 Fegersheim, Γαλλία για την Eli Lilly and Company.

Ημερομηνία αναθεώρησης κειμένου: ΜΜ/ΕΕΕΕ