Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Riamet
artemether and lumefantrine

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Riamet® 20 mg/120 mg δισκία

artemether και lumefantrine


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας χωρίς να πάρετε το Riamet.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στο γιατρό ή το φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Riamet:


Αν οποιοδήποτε από τα παραπάνω ισχύει για εσάς, ενημερώστε το γιατρό σας προτού να πάρετε το Riamet.


Άλλα φάρμακα και Riamet

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που δεν σας έχουν χορηγηθεί με συνταγή.


Ειδικότερα, μην πάρετε αυτό το φάρμακο και ενημερώστε το γιατρό σας αν παίρνετε οποιοδήποτε από τα ακόλουθα

4 δισκία 48 ώρες μετά την πρώτη δόση και μετά

τα 4 τελευταία δισκία 60 ώρες μετά την πρώτη δόση.

Αυτό σημαίνει ότι θα πάρετε ή θα χορηγήσετε συνολικά 24 δισκία.


Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες προφυλάξεις ή τροποποιήσεις της δόσης σε ηλικιωμένους ασθενείς.


Βρέφη και παιδιά σωματικού βάρους από 5 kg ως λιγότερο από 35 kg

Ο αριθμός των δισκίων που θα χορηγήσετε στο παιδί σας εξαρτάται από το βάρος του:


Εμφάνιση του Riamet και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία Riamet είναι ανοικτά κίτρινα, στρογγυλά με εγχάρακτη σήμανση "ΝC" στη μία πλευρά και "CG" στην άλλη.

Τα δισκία Riamet διατίθενται σε συσκευασίες των 24 δισκίων.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Novartis (Hellas) Α.Ε.Β.Ε.

12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 144 51 Μεταμόρφωση

Τηλ.: +30 210 2811712

FAX: +30 210 2850590


Παρασκευαστής

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

12ο χλμ. Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας 144 51 Μεταμόρφωση

Ελλάδα


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις