Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Rocuronium/B. Braun
rocuronium bromide


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml διάλυμα για ένεση/έγχυση

Βρωμιούχο Ροκουρόνιο


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml είναι ένα διαυγές, άχρωμο προς ωχρό καφέ-κίτρινο διάλυμα για ένεση/έγχυση.


Μέγεθος συσκευασίας:

Το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml είναι διαθέσιμο σε συσκευασίες των 20 πλαστικών φυσίγγων που περιέχουν 5 ml διαλύματος.


Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και παραγωγός


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

B.Braun Melsungen AG, Carl-Braun Strasse 1,

34212 Melsungen,

Γερμανία

Ταχυδρομική διεύθυνση: 34209 Melsungen Γερμανία

Τηλ.: +49 5661/71-0

Fax: +49 5661/71-4567


Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για την Ελλάδα:

ΒΙΟΣΕΡ ΑΕ - ΤΡΙΚΑΛΑ Τηλ: 24310 83441,2


Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν έχει εγκριθεί στις Χώρες Μέλη του ΕΟΧ με τις ακόλουθες ονομασίες:


Αυστρία

Rocuroniumbromid B. Braun 10 mg/ml

Βέλγιο

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml oplossing voor injectie/infusie

Τσεχική Δημοκρατία

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Γερμανία

Rocuroniumbromid B. Braun 10 mg/ml

Ισπανία

Rocuronio B. Braun 10 mg/ml

Φινλανδία

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Ελλάδα

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Ιρλανδία

Rocuronium 10 mg/ml

Ιταλία

Rocuronio B. Braun 10 mg/ml

Λουξεμβούργο

Rocuroniumbromid B. Braun 10 mg/ml

Κάτω Χώρες

Rocuroniumbromide B. Braun 10 mg/ml

Πολωνία

Rocuronium B. Braun

Πορτογαλία

Brometo de Rocurónio B. Braun

Σουηδία

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Δημοκρατία της Σλοβακίας

Rocuronium B. Braun 10 mg/ml

Ηνωμένο Βασίλειο

Rocuronium 10 mg/ml


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης εγκρίθηκε για τελευταία φορά στις: 02/2020


image

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης:


Οδηγός παρασκευής για:

Το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml διάλυμα για ένεση/έγχυση

Είναι σημαντικό να διαβάσετε ολόκληρο το περιεχόμενο αυτού του οδηγού πριν από την παρασκευή αυτού του φαρμακευτικού προϊόντος.


Παρασκευή για ενδοφλέβια χορήγηση

Για μία μόνο χρήση.

Το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml χορηγείται ενδοφλέβια (i.v.) είτε ως ένεση εφόδου (bolus) ή με συνεχή έγχυση.

Το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml έχει φανεί πως είναι συμβατό με: διάλυμα χλωριούχου νατρίου

9 mg/ml (0,9%) και γλυκόζης 50 mg/ml (5%).


Μη χρησιμοποιημένο διάλυμα πρέπει να απορρίπτεται.


Το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εκτός από αυτά που αναφέρονται πιο πάνω.


Έχει καταγραφεί φυσική ασυμβατότητα για το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml όταν αυτό προστίθεται σε διαλύματα που περιέχουν τα ακόλουθα δραστικά συστατικά: αμφοτερικίνη, αμοξυκιλλίνη, αζαθειοπρίνη, κεφαζολίνη, κλοξακιλλίνη, δεξαμεθαζόνη, διαζεπάμη, ενοξιμόνη, ερυθρομυκίνη, φαμοτιδίνη, φουροσεμίδη, σουξινική νατριούχος υδροκορτιζόνη, ινσουλίνη, intralipid, μεθοεξιτάλη, μεθυλπρεδνιζολόνη, σουξινική νατριούχος πρεδνιζολόνη, θειοπεντάλη, τριμεθοπρίμη και βανκομυκίνη.


Εάν το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml χορηγείται μέσα από την ίδια γραμμή έγχυσης με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα, είναι σημαντικό η γραμμή έγχυσης να ξεπλένεται καλά (για παράδειγμα με διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9 %) στο χρόνο μεταξύ της χορήγησης του Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml και των φαρμακευτικών προϊόντων για τα οποία η ασυμβατότητα με το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml έχει αποδειχθεί ή για τα οποία η συμβατότητα με το Rocuronium/B.Braun 10 mg/ml δεν έχει αποδειχτεί.