Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Candesartan/Krka
candesartanΦύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


image

Candesartan/Krka 4 mg δισκία Candesartan/Krka 8 mg δισκία Candesartan/Krka 16 mg δισκία Candesartan/Krka 32 mg δισκία καντεσαρτάνη σιλεξετίλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εάν δεν είστε σίγουροι ότι κάποιο από τα παραπάνω ισχύει για σας, μιλήστε με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Candesartan/Krka.


Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

Απευθυνθείτε στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας πριν πάρετε το Candesartan/Krka.


«Άλλα φάρμακα και Candesartan/Krka»).


Ο γιατρός σας μπορεί να ελέγχει τη νεφρική σας λειτουργία, την αρτηριακή σας πίεση, και την ποσότητα των ηλεκτρολυτών (π.χ. κάλιο) στο αίμα σας σε τακτά διαστήματα.


Δείτε επίσης πληροφορίες στην παράγραφο «Μην πάρετε το Candesartan/Krka».


Εάν έχετε κάποια από αυτές τις καταστάσεις είναι πιθανόν ο γιατρός σας να θέλει να σας βλέπει πιο συχνά και να πραγματοποιεί κάποιους ελέγχους.


Εάν πρόκειται να υποβληθείτε σε χειρουργική επέμβαση, ενημερώστε τον γιατρό ή τον οδοντίατρό σας ότι παίρνετε Candesartan/Krka. Αυτό συμβαίνει γιατί το Candesartan/Krka, όταν συνδυάζεται με κάποια αναισθητικά, είναι πιθανό να προκαλέσει μείωση στην αρτηριακή πίεση.


Παιδιά και έφηβοι

Το Candesartan/Krka έχει μελετηθεί σε παιδιά. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στον γιατρό σας.

Το Candesartan/Krka δεν πρέπει να χορηγείται σε παιδιά ηλικίας κάτω του 1 έτους λόγω του πιθανού κινδύνου στην ανάπτυξη των νεφρών.


Άλλα φάρμακα και Candesartan/Krka

Ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας εάν παίρνετε, έχετε πρόσφατα πάρει ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα.

Το Candesartan/Krka μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που δρουν κάποια άλλα φάρμακα και κάποια φάρμακα μπορούν να έχουν επίδραση στο Candesartan/Krka. Εάν χρησιμοποιείτε συγκεκριμένα

φάρμακα, ο γιατρός σας μπορεί να χρειαστεί να πραγματοποιεί εξετάσεις αίματος από καιρό σε καιρό.


Ειδικότερα, ενημερώστε τον γιατρό σας εάν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα παρακάτω φάρμακα:


Το Candesartan/Krka μπορεί να προκαλέσει μείωση του αριθμού των λευκών αιμοσφαιρίων. Η αντοχή σας στις λοιμώξεις μπορεί να μειωθεί και μπορεί να παρατηρήσετε κόπωση, λοίμωξη ή πυρετό. Εάν συμβεί αυτό επικοινωνήστε με τον γιατρό σας. Ο γιατρός σας μπορεί περιστασιακά να διενεργεί αιματολογικές εξετάσεις για να ελέγχει εάν το Candesartan/Krka έχει κάποια επίδραση στο αίμα σας (ακοκκιοκυτταραιμία).


Άλλες πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν:


Συχνές (επηρεάζουν 1 έως 10 χρήστες στους 100)


Βλέπε παράγραφο 2 «Το Candesartan/Krka περιέχει λακτόζη και νάτριο».


Εμφάνιση του Candesartan/Krka και περιεχόμενα της συσκευασίας

Τα δισκία Candesartan/Krka 4 mg είναι στρογγυλά, λευκά, αμφίκυρτα, με εγκοπή στη μία όψη, χαραγμένα με την ένδειξη 4.

Τα δισκία Candesartan/Krka 8 mg είναι στρογγυλά, ροζ-λευκά, αμφίκυρτα, με εγκοπή στη μία όψη. Τα δισκία Candesartan/Krka 16 mg είναι στρογγυλά, χρώματος ανοιχτού ροζ, αμφίκυρτα, με εγκοπή στη μία όψη. Η μία πλευρά της εγκοπής φέρει την ένδειξη 1, η άλλη πλευρά της εγκοπής φέρει την ένδειξη 6.

Τα δισκία Candesartan/Krka 32 mg είναι στρογγυλά, χρώματος ανοιχτού ροζ, αμφίκυρτα, με εγκοπή στη μία όψη. Η μία πλευρά της εγκοπής φέρει την ένδειξη 3, η άλλη πλευρά της εγκοπής φέρει την ένδειξη 2.


Η εγκοπή χρησιμεύει μόνο για να διευκολύνει τη θραύση του δισκίου και την κατάποσή του και όχι

για το διαχωρισμό σε ίσες δόσεις.


Διατίθενται κουτιά των 7, 10, 14, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98, 100 δισκίων σε κυψέλες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία


Παρασκευαστές

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Γερμανία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις


image