Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Vostapit

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Vostapit 1 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vostapit 2 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vostapit 4 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Πιταβαστατίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: https://www.eof.gr. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


  1. Πώς να φυλάσσετε το Vostapit


    Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φτάνουν τα παιδιά.


    Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στη συσκευασία κυψέλης και στο κουτί μετά το «EXP». Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


    Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες φύλαξης.


    Μην πετάτε τα φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε το φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δε χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


  2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το Vostapit

- Η δραστική ουσία είναι η πιταβαστατίνη.

Kάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ασβεστιούχο πιταβαστατίνη σε ποσότητα ισοδύναμη με 1 mg πιταβαστατίνης.

Kάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ασβεστιούχο πιταβαστατίνη σε ποσότητα ισοδύναμη με 2 mg πιταβαστατίνης.

Kάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει ασβεστιούχο πιταβαστατίνη σε ποσότητα ισοδύναμη με 4 mg πιταβαστατίνης.

- Τα άλλα συστατικά είναι:

Πυρήνας δισκίου: sodium carbonate, silica colloidal anhydrous, cellulose microcrystalline, sodium starch glycolate, sodium stearyl fumarate.

Υμένιο επικάλυψης: polyvinyl alcohol, talc, titanium dioxide (E171), glycerol monocaprylocaprate type 1, sodium laurilsulfate.


Εμφάνιση του Vostapit και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία Vostapit διατίθενται σε συσκευασίες των 7, 14, 28, ή 56.


Vostapit 1 mg: Λευκά, στρογγυλά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 6,0 mm ± 0,2 mm.

Vostapit 2 mg: Λευκά, στρογγυλά, χαραγμένα στη μία πλευρά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 8,0 mm ± 0,2 mm.

Vostapit 4 mg: Λευκά, στρογγυλά, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία, με διάμετρο 10 mm ± 0,3 mm. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας Innovis Pharma A.E.B.E. Λεωφ. Μαραθώνος 144

15351 Παλλήνη, Αττική

Τηλ.: +30 216 200 5600

E-mail: info@innovispharma.gr


Παρασκευαστής

Atlantic Pharma – Produções Farmacêuticas, S.A. Rua da Tapada Grande, n.º 2

Abrunheira, 2710-089 Sintra Portugal


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις