Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Docetaxel Kabi
docetaxel

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση


docetaxel


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του DOCETAXEL KABI και περιεχόμενα της συσκευασίας

To DOCETAXEL KABI πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση είναι ένα διαυγές, άχρωμο έως ανοιχτό κίτρινο διάλυμα.


Διαυγές, άχρωμο γυάλινο φιαλίδιο Τύπου-I των 10 ml, σφραγισμένο με πώμα καουτσούκ τύπου flurotec και πορτοκαλί αποσπώμενο επίπωμα από αλουμίνιο που περιέχει 9 ml πυκνού διαλύματος.


Κάθε κουτί περιέχει ένα φιαλίδιο των 9 ml πυκνού διαλύματος (180 mg docetaxel). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας


Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Straße 1,

61352 Bad Homburg v.d.Höhe Γερμανία

Παρασκευαστής

Fresenius Kabi Deutschland GmbH Pfingstweide 53

61169 Friedberg Γερμανία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ΜΜ/ΕΕΕΕ}

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης:


ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml ΠΥΚΝΟ ΔΙΑΛΥΜΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΕΓΧΥΣΗ


image

Είναι σημαντικό να διαβάσετε το σύνολο του περιεχομένου αυτού του οδηγού πριν από την προετοιμασία του διαλύματος προς έγχυση DOCETAXEL KABI.


Συστάσεις για τον ασφαλή χειρισμό:

DOCETAXEL KABI είναι ένας αντινεοπλασματικός παράγοντας και όπως με άλλα δυνητικά τοξικά υλικά, χρειάζεται να ασκείται προσοχή κατά τον χειρισμό και την προετοιμασία των διαλυμάτων DOCETAXEL KABI. Συνιστάται η χρήση γαντιών.


Εάν το DOCETAXEL KABI πυκνό διάλυμα ή το διάλυμα για έγχυση έρθει σε επαφή με το δέρμα, πλύνετε αμέσως και επιμελώς με σαπούνι και νερό. Εάν έρθει σε επαφή με τους βλεννογόνους, πλύνετε αμέσως και επιμελώς με νερό.


Προετοιμασία της ενδοφλέβιας χορήγησης:


Προετοιμ ασ ία του δι αλύματος π ρο ς έγχυση

ΜΗΝ χρησιμοποιείτε άλλα φάρμακα docetaxel που αποτελούνται από 2 φιαλίδια (πυκνό διάλυμα και διαλύτης) με αυτό το φάρμακο (DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml, το οποίο περιέχει μόνον 1 φιαλίδιο).


Το DOCETAXEL KABI 180 mg/9 ml πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση ΔΕΝ χρειάζεται προηγούμενη αραίωση με διαλύτη και είναι έτοιμο για προσθήκη σε διάλυμα έγχυσης.


Απόρριψη:

Όλα τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί για την αραίωση και την χορήγηση πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες. Μην πετάτε τα φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.