Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Voxzogo
vosoritide

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Voxzogo 0,4 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Voxzogo 0,56 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα Voxzogo 1,2 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο διάλυμα


vosoritide


image

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Μπορείτε να βοηθήσετε μέσω της αναφοράς πιθανών ανεπιθύμητων ενεργειών που ενδεχομένως παρουσιάζετε, εσείς ή το παιδί σας. Βλ. τέλος της παραγράφου 4 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

Μετά τη διάλυση της κόνεως στον διαλύτη, το διάλυμα είναι ένα διαυγές, άχρωμο έως κίτρινο διάλυμα.


Κάθε χάρτινο κουτί περιέχει:

Συνιστώνται τα ακόλουθα σημεία για την ένεση:


Όταν ο περιέκτης απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σας έχει σχεδόν γεμίσει, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις τοπικές σας κατευθυντήριες οδηγίες για τον σωστό τρόπο απόρριψης του περιέκτη απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σας.


Μην πετάτε φάρμακα, φιαλίδια, χύμα βελόνες και σύριγγες στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.