Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Verkazia

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Verkazia 1 mg/mL οφθαλμικές σταγόνες, γαλάκτωμα

κυκλοσπορίνη (ciclosporin)


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Verkazia και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Verkazia είναι γαλακτώδεις, οφθαλμικές σταγόνες λευκού χρώματος, σε μορφή γαλακτώματος.


Διατίθεται σε λευκή πλαστική φιάλη με λευκό σταγονόμετρο για εφαρμογή και λευκό πλαστικό βιδωτό καπάκι.

Κάθε φιάλη περιέχει 9 mL φαρμάκου και κάθε συσκευασία περιέχει μία φιάλη.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας

Santen Oy Niittyhaankatu 20

33720 Tampere Φινλανδία


Παρασκευαστές

EXCELVISION

27 rue de la Lombardière ZI la Lombardière

07100 Annonay Γαλλία


Santen Oy Kelloportinkatu 1

33100 Tampere

Φινλανδία


image

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Santen Oy

Tél/Tel : +32 (0) 24019172

България

Santen Oy

Teл.: +359 (0) 888 755 393

Česká republika

Santen Oy

Tel: +420 234 102 170

Danmark

Santen Oy

Tlf: +45 898 713 35

Lietuva

Santen Oy

Tel: +370 37 366628

Luxembourg/Luxemburg

Santen Oy

Tél/Tel : +352 (0) 27862006

Magyarország

Santen Oy

Tel.: +36 (06) 16777305

Malta

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

Deutschland

Santen GmbH

Tel: +49 (0) 3030809610

Eesti

Santen Oy

Tel: +372 5067559

Ελλάδα

Santen Oy

Τηλ: +358 (0) 3 284 8111

España

Santen Pharmaceutical Spain S.L. Tel: +34 914 142 485

France

Santen

Tél: +33 (0) 1 70 75 26 84

Hrvatska

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

Ireland

Santen Oy

Tel: +353 (0) 16950008

Ísland

Santen Oy

Sími: +358 (0) 3 284 8111

Italia

Santen Italy S.r.l.

Tel: +39 0236009983

Κύπρος

Santen Oy

Τηλ: +358 (0) 3 284 8111

Latvija

Santen Oy

Tel: +371 677 917 80

Nederland

Santen Oy

Tel: +31 (0) 207139206

Norge

Santen Oy

Tlf: +47 21939612

Österreich

Santen Oy

Tel: +43 (0) 720116199

Polska

Santen Oy

Tel.: +48(0) 221042096

Portugal

Santen Oy

Tel: +351 308 805 912

România

Santen Oy

Tel: +40 (0) 316300603

Slovenija

Santen Oy

Tel: +358 (0) 3 284 8111

Slovenská republika

Santen Oy

Tel: +421 (01) 23 332 5519

Suomi/Finland

Santen Oy

Puh/Tel: +358 (0) 974790211

Sverige

Santen Oy

Tel: +46 (0) 850598833

United Kingdom (Northern Ireland)

Santen Oy

Tel: +353 (0) 169 500 08

(UK Tel: +44 (0) 345 075 4863)


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις μήνας ΕΕΕΕ.


.