Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
Pfizer

Neofordex

ΤΙΜΈς

NEOFORDEX TAB 40MG/TAB 10x1 tablets (unit dose) Blister (OPA/ALU/PVC-ALU)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 209,80 €
Λιανεμποριο: 249,08 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Neofordex 40 mg δισκία

δεξαμεθαζόνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Neofordex και περιεχόμενα της συσκευασίας

Κάθε δισκίο είναι λευκό, επίμηκες, με εγκοπή στη μια όψη. Το δισκίο μπορεί να διαχωριστεί σε δύο ίσα μέρη.


Κάθε κουτί περιέχει 10 x 1 δισκία σε διάτρητες κυψέλες μονάδων δόσης από OPA/αλουμίνιο/PVC-αλουμίνιο.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας και Παρασκευαστής


Laboratoires CTRS 63, rue de l’Est

92100 Boulogne-Billancourt Γαλλία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Laboratoires CTRS

Tél/Tel: +32 (0)2 40 11 442

ctrs@ctrs.fr

Lietuva

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com


България

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Luxembourg/Luxemburg Laboratoires CTRS Tél/Tel: +352 278 62 329

ctrs@ctrs.fr


Česká republika

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Magyarország

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Danmark

Immedica Pharma AB Tlf: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Malta

Laboratoires CTRS Tel: +356 2776 1358

ctrs@ctrs.fr


Deutschland

Laboratoires CTRS

Tel: +49 (0)3022153008

ctrs@ctrs.fr

Nederland

Laboratoires CTRS

Tel: +31 (0)2 070 38 155

ctrs@ctrs.fr


Eesti

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Norge

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Ελλάδα

RAFARM AEBE

Τηλ: + 302 106776550

Österreich

Laboratoires CTRS

Tel: +43 (0)7 208 16 847

ctrs@ctrs.fr


España

Laboratoires CTRS Tel: + 34 914 146 613

ctrs@ctrs.fr

Polska

Laboratoires CTRS

Tel.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


France

Laboratoires CTRS

Tél: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr

Portugal

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Hrvatska

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Ireland

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44(0)1730 231148

România

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Slovenija

Laboratoires CTRS

Tel: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Ísland

Immedica Pharma AB Sími: + 46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

Slovenská republika

Laboratoires CTRS

Teл.: + 33 (0)1 70 76 06 37

ctrs@ctrs.fr


Italia

Laboratoires CTRS

Tel: + 39 (0)687 501302

ctrs@ctrs.fr

Suomi/Finland

Immedica Pharma AB Tel/Puh: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com


Κύπρος

RAFARM AEBE

Τηλ: + 302 106776550

Sverige

Immedica Pharma AB Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@medicalneed.com


Latvija

Immedica Pharma AB Tel: +46 (0)8 533 39 500

info@immedica.com

United Kingdom

Aspire Pharma Ltd

Tel: +44(0)1730 231148


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.