Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Kyntheum
brodalumab

ΤΙΜΈς

KYNTHEUM INJ.SOL 210MG/1,5 ML (140 MG/ML) BTx2 PF.SYR x 1,5ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 1.006,28 €
Λιανεμποριο: 1.125,33 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον ασθενή


Kyntheum 210 mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

brodalumab


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Kyntheum και περιεχόμενα της συσκευασίας

Το Kyntheum είναι ένα ενέσιμο διάλυμα, το οποίο είναι ένα διαυγές έως ελαφρώς ιριδίζον, άχρωμο έως ελαφρώς κίτρινο υγρό, χωρίς καθόλου σωματίδια.


Το Kyntheum διατίθεται σε μονές συσκευασίες που περιέχουν 2 προγεμισμένες σύριγγες και σε πολυσυσκευασίες που αποτελούνται από 3 κουτιά, καθένα εκ των οποίων περιλαμβάνει

2 προγεμισμένες σύριγγες. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας LEO Pharma A/S Industriparken 55

DK 2750 Ballerup

Δανία


Παρασκευαστής Laboratoires LEO 39 route de Chartres 28500 Vernouillet Γαλλία


image

LEO Pharma A/S Industriparken 55

DK 2750 Ballerup

Δανία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien LEO Pharma N.V./S.A Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva

LEO Pharma A/S Tel: +45 44 94 58 88


България

Borola Ltd

Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg LEO Pharma N.V./S.A Tél/Tel: +32 3 740 7868


Česká republika LEO Pharma s.r.o. Tel: +420 225 992 272

Magyarország

LEO Pharma

Tel: +36 1 888 0525


Danmark

LEO Pharma AB Tlf: +45 70 22 49 11

Malta

E.J. Busuttil Ltd Tel: +356 2144 7184


Deutschland

LEO Pharma GmbH Tel: +49 6102 2010

Nederland

LEO Pharma B.V. Tel: +31 205104141

Eesti

LEO Pharma A/S Tel: +45 44 94 58 88

Norge

LEO Pharma AS Tlf: +47 22514900


Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich

LEO Pharma GmbH Tel: +43 1 503 6979


España

Laboratorios LEO Pharma, S.A. Tel: +34 93 221 3366

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o. Tel.: +48 22 244 18 40


France

LEO Pharma

Tél: +33 1 3014 4000

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda. Tel: +351 21 711 0760


Hrvatska

Remedia d.o.o

Tel: +385 1 3778 770

România

LEO Pharma Romania Tel: +40 213121963


Ireland

LEO Laboratories Ltd Tel: +353 (0) 1 490 8924

Slovenija PHARMAGAN d.o.o. Tel: +386 4 2366 700


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o. Tel: +421 2 5939 6236


Italia

LEO Pharma S.p.A Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy

Puh/Tel: +358 20 721 8440


Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Τηλ: +357 2537 1056

Sverige

LEO Pharma AB Tel: +46 40 3522 00


Latvija

LEO Pharma A/S Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom (Northern Ireland)

LEO Laboratories Ltd Tel: +44 (0) 1844 347333


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις

.

Οδηγίες χρήσης:

Kyntheum 210 mg

ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα

brodalumab


Για υποδόρια χρήση


Το Kyntheum διατίθεται ως προγεμισμένη σύριγγα μίας χρήσης. Κάθε σύριγγα περιέχει μία

δόση 210 mg Kyntheum. Ο γιατρός, ο φαρμακοποιός ή ο νοσοκόμος σας θα σας πουν πόσο συχνά πρέπει να κάνετε την ένεση του φαρμάκου. Κάθε προγεμισμένη σύριγγα Kyntheum μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά.


Εάν ο γιατρός σας αποφασίσει ότι εσείς ή ένας φροντιστής μπορείτε να κάνετε τις ενέσεις σας στο σπίτι, θα εκπαιδευτείτε στον σωστό τρόπο προετοιμασίας και χορήγησης της ένεσης Kyntheum. Μην επιχειρήσετε να χορηγήσετε την ένεση στον εαυτό σας, μέχρι ο επαγγελματίας υγείας που σας παρακολουθεί να σας δείξει τον σωστό τρόπο πραγματοποίησης των ενέσεων.


Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε την προγεμισμένη σύριγγα Kyntheum. Εάν εσείς ή ο φροντιστής σας έχετε ερωτήσεις σχετικά με τον σωστό τρόπο χορήγησης της ένεσης Kyntheum, καλέστε τον γιατρό, τον φαρμακοποιό ή τον νοσοκόμο σας.


Οδηγός εξαρτημάτων


Πριν από τη χρήση Μετά τη χρήσηΈμβολο


Λαβές δακτύλων


Ετικέτα και ημερομηνία λήξης


Κύλινδρος σύριγγας

Φάρμακο


Κάλυμμα βελόνης, τοποθετη- μένο

image

Χρησιμοποιημένο έμβολο

Λαβές δακτύλων


Ετικέτα και ημερομηνία λήξης


Χρησιμοποιημένος κύλινδρος

σύριγγας


Χρησιμοποιημένη βελόνα


Κάλυμμα βελόνης, βγαλμένο


Σημαντικό: Η βελόνη βρίσκεται στο εσωτερικό

Πριν χρησιμοποιήσετε μια προγεμισμένη σύριγγα Kyntheum, διαβάστε αυτές τις σημαντικές πληροφορίες:


Φύλαξη της προγεμισμένης σύριγγας Kyntheum


Σημαντικό: Φυλάσσετε πάντα τον περιέκτη απόρριψης αιχμηρών αντικειμένων σε μέρη που δεν τον βλέπουν και δεν τον φθάνουν τα παιδιά.


ΙΑ. Ελέγξτε το σημείο της ένεσης.


Εάν υπάρχει αίμα, πιέστε ένα κομμάτι βαμβακιού ή γάζας επάνω στο σημείο της ένεσης. Μην τρίβετε το σημείο της ένεσης. Καλύψτε με επίδεσμο, εάν χρειάζεται.