Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Epirubicin/Generics
epirubicin

ΤΙΜΈς

EPIRUBICIN/GENERICS INJ.SOL 2MG/ML BT x 1 VIAL x 5 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,56 €
Λιανεμποριο: 4,90 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

EPIRUBICIN/GENERICS INJ.SOL 2MG/ML BT x 1 VIAL x 25 ML

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,54 €
Λιανεμποριο: 21,42 €
Επιστράφηξης: 0,00 €


Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για το χρήστη


Epirubicin/Generics 2 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα

Υδροχλωρική επιρουβικίνη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Αυτό θα βοηθήσει το γιατρό σας να αποφασίσει εάν αυτό το φάρμακο είναι κατάλληλο για εσάς.


Άλλα φάρμακα και Epirubicin/Generics

Ενημερώστε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας, εάν παίρνετε, έχετε πάρει πρόσφατα ή μπορεί να πάρετε άλλα φάρμακα, ακόμα και αυτά που χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή, ειδικά τα παρακάτω:


Εμφάνιση του Epirubicin/Generics και περιεχόμενο της συσκευασίας

Το Epirubicin/Generics έχει τη μορφή ενέσιμου διαλύματος.


Κάθε χιλιοστόλιτρο (ml) διαλύματος περιέχει 2 χιλιοστόγραμμα (mg) υδροχλωρικής επιρουβικίνης. Το φάρμακο είναι συσκευασμένο σε γυάλινους περιέκτες που ονομάζονται φιαλίδια, που περιέχουν 10 mg (5 ml), 20 mg (10 ml),50 mg (25 ml), 100 mg (50 ml) και 200 mg (100 ml)υδροχλωρικής επιρουβικίνης.


Τα φιαλίδια είναι διαθέσιμα σε συσκευασίες 1, 5 ή 10 φιαλιδίων περιεκτικότητας 5 ml, 10 ml, 25 ml,

50 ml ή 100 ml.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.


Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας:

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ, Αγίου Δημητρίου 63, Άλιμος 17456, Ελλάδα Τηλ: 210-99 36 410


Παρασκευαστής:

Thissen Laboratoires S.A - Rue de la Papyrée 2-6 - B-1420 Braine-l’Alleud – Βέλγιο Haupt Pharma GmbH, Pfaffenrieder Strasse 5, 82 515 Wolfratshausen, Γερμανία Mylan SAS, 117 allée des parcs, Saint Priest, 69800, Γαλλία


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά το

< ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------>

Οι πληροφορίες που ακολουθούν απευθύνονται μόνο σε επαγγελματίες του τομέα υγειονομικής περίθαλψης:


Για ενδοφλέβια ένεση και ενδοκυστική χορήγηση


Ασυμβατότητες

Η παρατεταμένη επαφή με οποιοδήποτε διάλυμα έχει αλκαλικό pH θα πρέπει να αποφεύγεται καθώς οδηγεί σε υδρόλυση του φαρμάκου, κάτι που ισχύει και για τα διαλύματα που περιέχουν όξινο ανθρακικό νάτριο. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι διαλύτες που περιγράφονται στην παράγραφο « Οδηγίες για την αραίωση ».


Τόσο το ενέσιμο όσο και οποιοδήποτε άλλο αραιωμένο διάλυμα επιρουβικίνης δε θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα φάρμακα (έχει αναφερθεί φυσική ασυμβατότητα με την ηπαρίνη).


Οδηγίες για την αραίωση

Η χορήγηση της ένεσης συνιστάται να πραγματοποιείται μέσω ενός σωλήνα ενδοφλέβιας έγχυσης ελεύθερης ροής ενός ισότονου διαλύματος φυσιολογικού ορού. Στις περιπτώσεις που η ένεση πρέπει να χορηγηθεί αφού πρώτα αραιωθεί περαιτέρω, θα πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω οδηγίες.


Το Epirubicin/Generics μπορεί να αραιωθεί κάτω από συνθήκες ασηψίας σε διάλυμα γλυκόζης 5% ή διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,9% και να χορηγηθεί στη μορφή ενδοφλέβιας έγχυσης. Το διάλυμα της έγχυσης θα πρέπει να παρασκευάζεται αμέσως πριν από τη χρήση.


Το ενέσιμο διάλυμα δεν περιέχει συντηρητικά και οποιαδήποτε ποσότητα διαλύματος που περιέχεται στο φιαλίδιο και δεν έχει χρησιμοποιηθεί θα πρέπει να απορρίπτεται άμεσα.


Ασφαλής χειρισμός

Το προϊόν αυτό είναι κυτταροτοξικό. Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις τοπικές διατάξεις για τις οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό / απόρριψη των κυτταροτοξικών παραγόντων.


Φύλαξη

Φυλάσσετε σε ψυγείο (2 °C - 8 °C).

Φυλάσσετε το φιαλίδιο στον εξωτερικό χάρτινο περιέκτη για να προστατεύεται από το φως.


Κατά τη χρήση: Το Epirubicin/Generics 2 mg/ml, ενέσιμο διάλυμα μπορεί να αραιωθεί περαιτέρω όπως περιγράφηκε παραπάνω. Το διάλυμα της έγχυσης είναι χημικά σταθερό όταν φυλάσσεται σε σάκους έγχυσης και έχει παρασκευασθεί κάτω από συνθήκες ασηψίας για 60 λεπτά στους 25 °C. Ωστόσο, από μικροβιολογικής πλευράς, το αραιωμένο διάλυμα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Εάν δε χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι χρόνοι και οι συνθήκες διατήρησης κατά τη χρήση και πριν από τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη και δε θα πρέπει κανονικά να υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2 έως 8°C, εκτός και αν η αραίωση έχει πραγματοποιηθεί υπό ελεγχόμενες και επικυρωμένες συνθήκες ασηψίας.