Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Clopidogrel DURA
clopidogrel

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


Clopidogrel dura 75 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

clopidogrel


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης προτού αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.


Εμφάνιση του Clopidogrel Dura και περιεχόμενο της συσκευασίας

Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία είναι ροζ, στρογγυλά και ελαφρώς κυρτά.

Διατίθενται σε κουτιά που περιέχουν 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90 και 100 επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία συσκευασμένα σε κυψέλες.


Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας

Mylan dura GmbH, Wittichstraße 6, D-64295 Darmstadt, Germany


Παραγωγός

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Straße 5, 27472 Cuxhaven, Γερμανία


Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας:


België/Belgique/Belgien

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00


България

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)


Ceská republika

Mylan Pharmaceuticals s.r.o. Tel: +420 274 770 201

Lietuva

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

(France)


Luxembourg/Luxemburg

Mylan bvba/sprl

Tél/Tel: + 0032 2 658 61 00

(Belgium)


Magyarország

Mylan Kft

Tel: 36 1 8026993


Danmark

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50

Malta

George Borg Barthet Ltd Tel: +356 21244205


Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

Deutschland

Mylan dura GmbH

Tel: + 49-(0) 6151 9512 0

Nederland

Mylan B.V

Tel: + 31 (0)33 2997080


Eesti

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Norge

Mylan AB

Tlf: + 46 8-555 227 50 (Sverige)


Ελλάδα

Generics Pharma Hellas ΕΠΕ Τηλ: +30 210 9936410

Österreich

Arcana Arzneimittel GmbH Tel: +43 1 416 24 18


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L tel: + 34 93 3786400

Polska

Mylan Sp.z.o.o

Tel: +48 22 5466400


France

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00

Portugal

Mylan, Lda.

Phone: + 00351 21 412 7200


Hrvatska

Generics [UK] Ltd


Tel: +44 1707 853000

România

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)


Ireland

Mc Dermott Laboratories Ltd Tel: + 1800 272 272

Slovenija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

Allphar +353 1 4041600


Ísland

Icepharma hf

Sími: + 354 540 8000

Slovenská republika

Mylan sr.o

Tel: +421 2 32 604 901


Italia

Mylan S.p.A

Tel: + +39/02-61246921

Suomi/Finland

Mylan OY

Puh/Tel: + 358 9-46 60 03


Κύπρος

Pharmaceutical Trading Co Ltd

Τηλ: +35 7 24656165

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 8-555 227 50


Latvija

Mylan SAS

Tel: +33 4 37 25 75 00 (France)

United Kingdom Generics [UK] Ltd Tel: +44 1707 853000


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις: MM/YYYY


Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων :

Φαρμακευτικό προϊόν του οποίου η άδεια κυκλοφορίας δεν είναι πλέον σε ισχύ

.