Αρχική σελίδα Αρχική σελίδα
AstraZeneca

Mirapexin
pramipexole

ΤΙΜΈς

MIRAPEXIN PR.TAB 0,26MG/TAB BTx10 σε BLIST (PA/ALU/PVC) (PA/ALU/PVC)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 2,01 €
Λιανεμποριο: 2,78 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN TAB 0,18MG/TAB BTx30 σε BLISTERS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 3,51 €
Λιανεμποριο: 4,84 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN PR.TAB 0,52MG/TAB BTx10 σε BLIST (PA/ALU/PVC) (PA/ALU/PVC)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 4,41 €
Λιανεμποριο: 6,08 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN TAB 0,18MG/TAB BTx100 σε BLISTERS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 12,32 €
Λιανεμποριο: 16,98 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN TAB 0,7MG/TAB BTx30 σε BLISTERS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 15,39 €
Λιανεμποριο: 21,21 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN PR.TAB 1,05MG/TAB BTx30 σε BLIST (PA/ALU/PVC) (PA/ALU/PVC)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 18,53 €
Λιανεμποριο: 25,54 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN PR.TAB 2,1MG/TAB BTx30 σε BLIST (PA/ALU/PVC) (PA/ALU/PVC)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 33,02 €
Λιανεμποριο: 45,50 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN TAB 0,7MG/TAB BTx100 σε BLISTERS

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 48,94 €
Λιανεμποριο: 67,45 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

MIRAPEXIN PR.TAB 3,15MG/TAB BTx30 σε BLIST (PA/ALU/PVC) (PA/ALU/PVC)

ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: 69,78 €
Λιανεμποριο: 88,76 €
Επιστράφηξης: 0,00 €

Φύλλο οδηγιών χρήσης: Πληροφορίες για τον χρήστη


MIRAPEXIN 0.26 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης MIRAPEXIN 0.52 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης MIRAPEXIN 1.05 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης MIRAPEXIN 1.57 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης MIRAPEXIN 2.1 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης MIRAPEXIN 2.62 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης MIRAPEXIN 3.15 mg δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης Πραμιπεξόλη


Διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το φύλλο οδηγιών χρήσης πριν αρχίσετε να παίρνετε αυτό το φάρμακο, διότι περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες για σας.

κατάθλιψη, απάθεια, άγχος, κόπωση, εφίδρωση ή πόνος (ονομάζεται σύνδρομο απόσυρσης αγωνιστών της ντοπαμίνης ή DAWS).


Ενημερώστε τον γιατρό σας εάν βιώσετε κάποια από αυτές τις συμπεριφορές. Θα σας μιλήσει για τρόπους διαχείρησης ή περιορισμού των συμπτωμάτων.


Για τις ανεπιθύμητες ενέργειες που είναι επισημασμένες με * η ακριβής εκτίμηση της συχνότητας δεν είναι δυνατή, καθώς αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες δεν παρατηρήθηκαν σε κλινικές μελέτες μεταξύ 2.762 ασθενών που έλαβαν αγωγή με πραμιπεξόλη. Η κατηγορία συχνότητας είναι πιθανόν όχι

μεγαλύτερη από «όχι συχνές».


Αναφορά ανεπιθύμητων ενεργειών

Εάν παρατηρήσετε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια, ενημερώστε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αυτό ισχύει και για κάθε πιθανή ανεπιθύμητη ενέργεια που δεν αναφέρεται στο παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας, μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς που αναγράφεται στο ΠαράρτημαV. Μέσω της αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών μπορείτε να βοηθήσετε στη συλλογή περισσότερων πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια του παρόντος φαρμάκου.


 1. Πώς να φυλάσσετε το MIRAPEXIN

  Το φάρμακο αυτό πρέπει να φυλάσσεται σε μέρη που δεν το βλέπουν και δεν το φθάνουν τα παιδιά. Να μη χρησιμοποιείτε αυτό το φάρμακο μετά την ημερομηνία λήξης που αναφέρεται στο κουτί μετά

  τη ΛΗΞΗ. Η ημερομηνία λήξης είναι η τελευταία ημέρα του μήνα που αναφέρεται εκεί.


  Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να προστατεύεται από την υγρασία.

  Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν δεν απαιτεί ιδιαίτερες συνθήκες θερμοκρασίας για την φύλαξή του.


  Μην πετάτε φάρμακα στο νερό της αποχέτευσης ή στα οικιακά απορρίμματα. Ρωτήστε τον φαρμακοποιό σας για το πώς να πετάξετε τα φάρμακα που δεν χρησιμοποιείτε πια. Αυτά τα μέτρα θα βοηθήσουν στην προστασία του περιβάλλοντος.


 2. Περιεχόμενα της συσκευασίας και λοιπές πληροφορίες Τι περιέχει το MIRAPEXIN

Η δραστική ουσία είναι η πραμιπεξόλη.


Κάθε δισκίο MIRAPEXIN περιέχει 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57mg, 2.1 mg, 2.62mg ή 3.15 mg πραμιπεξόλης ως 0.375 mg, 0.75 mg, 1.5 mg, 2.25mg, 3 mg, 3.75mg ή 4.5 mg διυδροχλωρικής μονοϋδρικής πραμιπεξόλης, αντίστοιχα.


Τα άλλα συστατικά είναι υπρομελλόζη 2208, άμυλο αραβοσίτου, καρβομερές 941, άνυδρο κολλοειδές πυρίτιο, στεατικό μαγνήσιο


Εμφάνιση του MIRAPEXIN και περιεχόμενα της συσκευασίας


Τα MIRAPEXIN δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης 0.26 mg και 0.52 mg είναι λευκά εώς υποκίτρινα, στρογγυλά και με λειασμένα άκρα.

Τα MIRAPEXIN δισκία πρατεταμένης αποδέσμευσης 1.05 mg, 1.57mg, 2.1 mg, 2.62mg και 3.15 mg

είναι λευκά εώς υποκίτρινα και έχουν οβάλ σχήμα.


Όλα τα δισκία έχουν το σύμβολο της εταιρείας Boehringer Ingelheim χαραγμένο στη μία πλευρά και τους κωδικούς P1, P2, P3, Ρ12, P4, Ρ13 ή Ρ5 στην άλλη πλευρά, αντιπροσωπεύοντας τις περιεκτικότητες του δισκίου 0.26 mg, 0.52 mg, 1.05 mg, 1.57mg, 2.1 mg, 2.62mg και 3.15 mg, αντίστοιχα.


Όλες οι περιεκτικότητες του MIRAPEXIN είναι διαθέσιμες σε ταινίες με κυψέλες από αλουμίνιο με 10 δισκία ανά ταινία, σε κουτιά που περιέχουν 1, 3 ή 10 ταινίες κυψελών (10, 30 ή 100 δισκία παρατεταμένης αποδέσμευσης). Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας


Boehringer Ingelheim International GmbH D-55216 Ingelheim am Rhein

Γερμανία


Παρασκευαστής

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

D-55216 Ingelheim am Rhein Γερμανία


Rottendorf Pharma GmbH Ostenfelder Strasse 51 – 61

image

59320 Ennigerloh Γερμανία


image

Boehringer Ingelheim France 100-104 avenue de France 75013 Paris

Γαλλία

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το παρόν φαρμακευτικό προϊόν, παρακαλείστε να απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο του Κατόχου της Άδειας Κυκλοφορίας.


België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942


България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11


Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe Tel: +36 1 299 8900


Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620


Deutschland

BIOTHERAX biochemisch-pharmazeutische Gesellschaft mbH

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v. Tel: +31 (0) 800 22 55 889


Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00


Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870


España

Boehringer Ingelheim España, S.A. Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp.zo.o. Tel: +48 22 699 0 699


France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim Portugal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00


Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o. Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 2800


Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd. Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211


Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800


Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E. Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB Tel: +46 8 721 21 00


Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom (Northern Ireland)

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620


Το παρόν φύλλο οδηγιών χρήσης αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά στις {ημερομηνία}


.