Hjemmeside Hjemmeside
AstraZeneca

Vimpat
lacosamide

Indlægsseddel: Information til patienten


Vimpat 50 mg filmovertrukne tabletter Vimpat 100 mg filmovertrukne tabletter Vimpat 150 mg filmovertrukne tabletter Vimpat 200 mg filmovertrukne tabletter lacosamid


Behandlingsstartpakken er kun egnet til unge og børn, der vejer 50 kg eller derover og til voksne.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

UCB Pharma S.A., Allée de la Recherche 60, B-1070 Bruxelles, Belgien.


Fremstiller

image

UCB Pharma S.A., Chemin du Foriest, B-1420 Braine-l’Alleud, Belgien eller

Aesica Pharmaceuticals GmbH, Alfred-Nobel Strasse 10, D-40789 Monheim am Rhein, Tyskland.


Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32/(0)2 559 92 00

Lietuva

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Suomija)


България

Ю СИ БИ България ЕООД

Teл.: + 359 (0) 2 962 30 49

Luxembourg/Luxemburg UCB Pharma SA/NV Tél/Tel: + 32/(0)2 559 92 00


Česká republika

UCB s.r.o.

Tel: + 420 221 773 411

Magyarország

UCB Magyarország Kft.

Tel.: + 36-(1) 391 0060


Danmark

UCB Nordic A/S Tlf: + 45/32 46 24 00

Malta

Pharmasud Ltd.

Tel: + 356/21 37 64 36


Deutschland

UCB Pharma GmbH

Tel: + 49 /(0) 2173 48 4848

Nederland

UCB Pharma B.V.

Tel.: + 31/(0)76-573 11 40


Eesti

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Soome)

Norge

UCB Nordic A/S

Tlf: + 45/32 46 24 00


Ελλάδα

UCB Α.Ε.

Τηλ: + 30/2109974000

Österreich

UCB Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 291 80 00


España

UCB Pharma, S.A.

Tel: + 34/91 570 34 44

Polska

UCB Pharma Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 696 99 20


France

UCB Pharma S.A.

Tél: + 33/(0)1 47 29 44 35

Portugal

Bial – Portela & Cª, S.A. Tel: + 351 22 986 6100


Hrvatska

Medis Adria d.o.o.

Tel: +385 (0) 1 230 34 46

România

UCB Pharma Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 300 29 04


Ireland

UCB (Pharma) Ireland Ltd.

Slovenija

Medis, d.o.o.

Tel: + 353/(0)1-46 37 395 Tel: + 386 1 589 69 00


Ísland

Vistor hf.

Simi: + 354 535 7000

Slovenská republika

UCB s.r.o., organizačná zložka Tel: + 421 (0) 2 5920 2020


Italia

UCB Pharma S.p.A.

Tel: + 39/02 300 791

Suomi/Finland

UCB Pharma Oy Finland

Puh/Tel: + 358 9 2514 4221


Κύπρος

Lifepharma (Z.A.M.) Ltd

Τηλ: + 357 22 05 63 00

Sverige

UCB Nordic A/S

Tel: + 46/(0) 40 29 49 00


Latvija

UCB Pharma Oy Finland

Tel: + 358 9 2514 4221 (Somija)

United Kingdom (Northern Ireland)

UCB (Pharma) Ireland Ltd Tel : + 353 / (0)1-46 37 395


Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}.De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside