Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Sertralin Orion

Indlægsseddel: Information til brugeren


Sertralin Orion 50 mg filmovertrukne tabletter Sertralin Orion 100 mg filmovertrukne tabletter


sertralin


Læs denne indlægsseddel omhyggeligt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sertralin Orion

 3. Sådan skal du tage Sertralin Orion

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Sertralin Orion indeholder det aktive stof sertralin. Sertralin tilhører gruppen af antidepressive midler, som kaldes SSRI’ere (selektive serotoningenoptagshæmmere). Denne medicin bruges til at behandle depression og/eller angst.


  Sertralin Orion kan anvendes til behandling af:

  • Depression og forebyggelse af tilbagevendende depression (hos voksne).

  • Socialangst (hos voksne).

  • Posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) (hos voksne).

  • Panikangst (hos voksne).

  • Tvangstanker og tvangshandlinger (OCD) (hos voksne og børn og unge i alderen 6-17 år).


   Depression er en klinisk sygdom med symptomer, som f.eks. kan være tristhed, besvær med at sove eller at nyde livet.


   OCD og panikangst er sygdomme, der er forbundet med angst. Du kan have symptomer, som f.eks. kan være konstante tvangstanker (vedvarende ideer) og tvangshandlinger (gentager ritualer).


   PTSD er en tilstand, som kan opstå efter meget voldsomme oplevelser, og som har de samme symptomer, som depression og angst. Socialangst (socialfobi) er en sygdom, der er forbundet med angst. Den er karakteriseret ved en følelse af intens angst eller bekymring i en social situation (f.eks. tale med fremmede, tale foran en stor forsamling, spise eller drikke foran andre personer eller være bange for, at du måske opfører dig på en pinlig måde).


   Lægen har besluttet, at denne medicin er passende til behandling af din sygdom. Tal med lægen, hvis du er i tvivl om, hvorfor du har fået Sertralin Orion.

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Sertralin Orion


Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


Tag ikke Sertralin Orion:

Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):


Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):


*Bivirkninger efter markedsføring.


Hos børn og unge kan endvidere ses følgende bivirkninger

I kliniske forsøg hos børn og unge er der set de samme bivirkninger som hos voksne (se ovenfor). De mest almindelige bivirkninger hos børn og unge er hovedpine, søvnløshed, diarré og kvalme.


Symptomer, der kan forekomme ved afbrydelse af behandlingen

Hvis du pludselig stopper med at tage medicinen, kan du opleve bivirkninger som fx svimmelhed, følelsesløshed, søvnforstyrrelser, blive urolig eller angst, få hovedpine, kvalme, kaste op og ryste (se punkt 3. “Hvis du holder op med at tage med at tage Sertralin Orion”).

Patienter, der tager denne type medicin, har en øget risiko for knoglebrud. Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke dette lægemiddel efter udløbsdatoen, der står på blisteren efter EXP og på æsken efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen. Opbevares i den originale emballage.

  Anvend ikke Sertralin Orion, hvis du ser synlige tegn på forringelse.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Sertralin Orion indeholder:

Kernen: Mikrokrystallinsk cellulose, natriumstivelseglycolat (Type A), hydroxypropylcellulose, calciumhydrogenfosfatdihydrat, magnesiumstearat. Overtræk: Hypromellose, macrogol 400, polysorbat 80 og titandioxid (E171).


Udseende og pakningsstørrelser

Filmovertrukne tabletter.


Sertralin Orion 50 mg filmovertrukne tabletter er hvide, kapselformede, filmovertrukne tabletter præget med bogstavet ’A’ på den ene side og en delekærv mellem ’8’ og ‘1’ på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store doser.


Sertralin Orion 100 mg filmovertrukne tabletter er hvide, kapselformede, filmovertrukne tabletter præget med bogstavet ’A’ på den ene side og ’82’ på den anden side.


Sertralin Orion 50 mg / Sertralin Orion 100 mg filmovertrukne tabletter fås i pakker med 10, 14, 15, 20, 28, 30, 42, 50, 56, 60, 84, 98 og 100 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Orion Corporation Orionintie 1

02200 Espoo Finland


Fremstiller:

Orion Corporation, Orion Pharma Orionintie 1

FI- 02200 Espoo Finland


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

CZ: Sertralin Vipharm 50 mg/100 mg potahované tablety DE: Sertralin Aurobindo 50 mg/100 mg Filmtabletten

DK: Sertralin Orion 50 mg/100 mg filmovertrukne tabletter

ES: Sertralina Aurobindo 50 mg/100 mg comprimidos recubiertos con película IT: Sertralina Aurobindo 50 mg/100 mg compresse rivestite con film

NL: Sertraline Aurobindo 50 mg/100 mg filmomhulde tabletten

PT: Sertralina Aurobindo 50 mg/100 mg comprimidos revestidos por película SE: Oralin 50 mg/100 mg filmdragerade tabletter

UK: Sertraline 50 mg/100 mg film-coated tablets

Denne indlægsseddel blev senest ændret i 10/2021.