Hjemmeside Hjemmeside

Entresto
sacubitril, valsartan

Indlægsseddel: Information til patienten


Entresto 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter Entresto 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter Entresto 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter sacubitril/valsartan


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk


Oversigt over indlægssedlen


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Entresto

 3. Sådan skal du tage Entresto

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Entresto er et lægemiddel, som indeholder en angiotensinreceptor-neprilysinhæmmer. Det består af to aktive stoffer, sacubitril og valsartan.


  Entresto anvendes til behandling af en langvarig type af hjertesvigt hos voksne.


  Denne type hjertesvigt opstår, når hjertet er svagt og ikke kan pumpe nok blod til lungerne og resten af kroppen. De mest almindelige symptomer på hjertesvigt er åndenød, mathed, træthed og hævelse af ankler.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Entresto Tag ikke Entresto

  • hvis du er allergisk over for sacubitril, valsartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

  • hvis du bruger en anden type af medicin, som kaldes en angiotensin-konverterings- enzymhæmmer (ACE-hæmmer) (fx enalapril, lisinopril eller ramipril). ACE-hæmmere bruges til at behandle for højt blodtryk eller hjertesvigt. Hvis du har taget en ACE-hæmmer, skal du vente i 36 timer efter at have taget den sidste dosis, før du begynder at tage Entresto (se ”Brug af anden medicin sammen med Entresto”).

  • hvis du eller et familiemedlem nogensinde har haft en reaktion, som kaldes angioødem (hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, besvær med at trække vejret) når du har taget en ACE- hæmmer eller en angiotensin-receptorblokker (ARB) (som fx valsartan, telmisartan eller irbesartan).

  • hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du bliver behandlet med et blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren (se ”Brug af anden medicin sammen med Entresto”).

  • hvis du har en alvorlig leversygdom.

  • hvis du er gravid og er mere end 3 måneder henne (det er også bedst at undgå denne medicin i den tidlige graviditet, se ”Graviditet og amning”).

   Hvis noget af ovenstående passer på dig, må du ikke tage Entresto, før du har talt med din læge.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før eller når du tager Entresto:

  • hvis du bliver behandlet med en angiotensin-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se ”Tag ikke Entresto”).

  • hvis du nogensinde har haft angioødem (se ”Tag ikke Entresto” og punkt 4 ”Bivirkninger”).

  • hvis du har et lavt blodtryk eller tager anden medicin, som kan nedsætte dit blodtryk (fx et vanddrivende middel) eller lider af opkastning eller diarré, især hvis du er 65 år eller derover, eller hvis du har en nyresygdom eller lavt blodtryk.

  • hvis du har en alvorlig nyresygdom.

  • hvis du er dehydreret

  • hvis du har en forsnævret nyrearterie.

  • hvis du har en leversygdom.

  • hvis du oplever hallucinationer, paranoia (vrangforestillinger) eller ændret søvnmønster.


   Din læge vil måske regelmæssigt undersøge mængden af kalium i dit blod i løbet af din behandling med Entresto.


   Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du tager Entresto.


   Børn og unge

   Dette lægemiddel må ikke gives til børn (under 18 år), da der ikke er gennemført forsøg for denne aldersgruppe.


   Brug af anden medicin sammen med Entresto

   Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Det kan være nødvendigt at ændre dosis, tage andre forholdsregler eller endda stoppe brugen af et af lægemidlerne. Dette er særlig vigtigt for følgende lægemidler:

  • ACE-hæmmere. Tag ikke Entresto sammen med ACE-hæmmere. Hvis du har taget en ACE- hæmmer, skal du vente i 36 timer efter at have taget den sidste dosis ACE-hæmmer, før du kan starte med at tage Entresto (se ”Tag ikke Entresto”). Hvis du stopper med at tage Entresto, skal du vente i 36 timer efter at have taget din sidste dosis Entresto, før du må begynde at tage en ACE-hæmmer.

  • anden medicin brugt til at behandle hjertesvigt eller til at sænke blodtrykket, som fx angiotensin-receptorblokker eller aliskiren (se ”Tag ikke Entresto”).

  • nogle lægemidler kendt som statiner, der bruges til at sænke høje kolesteroltal (fx atorvastatin).

  • sildenafil, som er et lægemiddel, der bruges til at behandle rejsningsproblemer eller for højt blodtryk i lungerne.

  • lægemidler, som øger mængden af kalium i blodet. Disse omfatter kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger, kaliumbesparende lægemidler og heparin.

  • smertestillende medicin af den type, der kaldes non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAID) eller selektive cyclooxygenase-2 (Cox-2) hæmmere. Hvis du tager noget af dette, vil din læge måske ønske at kontrollere din nyrefunktion, når du starter eller ved justering af behandlingen (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

  • lithium, et lægemiddel som bruges til at behandle visse typer psykiatriske sygdomme.

  • furosemid, som er et vanddrivende lægemiddel, der bruges til forøge den mængde af urin, du producerer.

  • nitroglycerin, som er et lægemiddel, der bruges til behandling af angina pectoris.

  • visse typer antibiotika (rifamycingruppen), ciclosporin (bruges til at forebygge afstødning af transplanterede organer) eller antivirale midler, som fx ritonavir (bruges til behandling af HIV/AIDS).

  • metformin, som er et lægemiddel, der bruges til behandling af sukkersyge.

   Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet før

   du tager Entresto. Graviditet og amning

   Graviditet

   Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage denne medicin, før du bliver gravid, eller så snart du ved, at du er gravid og vil råde dig til at tage en anden medicin end Entresto.


   Denne medicin bør ikke bruges i den tidlige fase af graviditeten, og den må ikke tages, når du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan føre til alvorlig skade på din baby, hvis den bruges efter tredje måned i graviditetsforløbet.


   Amning

   Entresto frarådes til mødre, som ammer. Tal med din læge, hvis du ammer eller skal til at starte amning.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Før du kører bil, bruger værktøj eller betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, som kræver koncentration, skal du sikre dig, at du ved, hvordan Entresto påvirker dig. Hvis du føler dig svimmel eller meget træt, mens du tager dette lægemiddel, må du ikke køre bil, cykle eller bruge noget værktøj eller maskiner.


 3. Sådan skal du tage Entresto


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Du vil normalt skulle starte med at tage 24 mg/26 mg eller 49 mg/51 mg to gange daglig (én tablet om morgenen og én tablet om aftenen). Din læge vil bestemme din nøjagtige startdosis baseret på, hvilken medicin du tidligere har taget. Din læge vil derefter justere dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på behandlingen, indtil den bedste dosis for dig er fundet.


  Den normalt anbefalede vedligeholdelsesdosis er 97 mg/103 mg to gange daglig (én tablet om morgenen og én tablet om aftenen).


  Patienter, der tager Entresto, kan få lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed), et højt niveau af kalium i blodet (som bliver opdaget, når din læge tager en blodprøve) eller nedsat nyrefunktion. Hvis dette sker, kan din læge vælge at nedsætte dosis af eventuel anden medicin, du tager, nedsætte dosis af Entresto midlertidigt, eller fuldstændigt stoppe din behandling med Entresto.


  Synk tabletten med et glas vand. Du kan tage Entresto med eller uden mad. Du bør ikke knuse eller dele tabletten.


  Hvis du har taget for meget Entresto

  Hvis du ved et uheld har taget for mange Entresto-tabletter, eller hvis nogen anden har taget dine tabletter, skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt. Hvis du bliver voldsomt svimmel og/eller besvimer, skal du fortælle det til din læge hurtigst muligt og lægge dig ned.

  Hvis du har glemt at tage Entresto

  Det anbefales, at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. Hvis du imidlertid har glemt at tage en dosis, skal du tage den næste på det planlagte tidspunkt for næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.


  Hvis du holder op med at tage Entresto

  Hvis du stopper behandlingen med Entresto, kan din tilstand forværres. Stop ikke med at tage din medicin, med mindre din læge har bedt dig om det.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

  • Stop med at tage Entresto og søg straks læge, hvis du mærker hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller hals, som kan give vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær. Dette kan være tegn på angioødem (en ikke almindelig bivirkning, der kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).


   Andre bivirkninger:

   Hvis nogle af de bivirkninger, som er angivet nedenfor, bliver alvorlige, så fortæl det til din læge eller apotekspersonalet.


   Meget almindelige (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

  • lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed)

  • højt indhold af kalium i blodet (påvist i en blodprøve)

  • nedsat nyrefunktion


   Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

  • hoste

  • svimmelhed

  • diarré

  • lavt niveau af røde blodlegemer (påvist i en blodprøve)

  • træthed

  • (akut) nyresvigt (alvorlig nyresygdom)

  • lavt indhold af kalium i blodet (påvist i en blodprøve)

  • hovedpine

  • besvimelse

  • svaghed

  • føle sig syg (kvalme)

  • lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed) ved skift fra siddende eller liggende til stående stilling

  • gastritis (mavesmerter, kvalme)

  • følelse af, at alt drejer rundt

  • lavt blodsukkerniveau (påvist i en blodprøve)


   Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

  • allergisk reaktion med udslæt og kløe

  • svimmelhed ved skift fra siddende til stående stilling


   Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

  • hallucinationer

  • ændringer i søvnmønster

   Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

  • paranoia (vrangforestillinger)


   Indberetning af bivirkninger

   image

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel. Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte med fugt.

  Brug ikke dette lægemiddel, hvis du bemærker at pakningen er beskadiget eller viser tegn på at have

  været åbnet.

  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Entresto indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Entresto 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter er violet-hvide ovale tabletter med ”NVR” på den ene

side og ”LZ” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter er svagt gule ovale tabletter med ”NVR” på den ene side og ”L1” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Entresto 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde ovale tabletter med ”NVR” på den ene side og ”L11” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 15,1 mm x 6,0 mm.


Tabletterne leveres i pakninger med 14, 20, 28, 56, 168 eller 196 tabletter og i multipakninger med

7 pakninger med 28 tabletter i hver pakning. 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg tabletterne findes også i multipakninger med 3 pakninger med 56 tabletter i hver pakning.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Irland


Fremstiller

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131 80058 Torre Annunziata (NA) Italien


Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg Tyskland


image

LEK farmacevtska družba d. d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA Trimlini 2D

Lendava 9220 Slovenien


image

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 88 04 52 111


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570

España

Novartis Farmacéutica, S.A. Tel: +34 93 306 42 00

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

Tel: +351 21 000 8600


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200


Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370


Denne indlægsseddel blev senest ændret


Du kan finde yderligere ioplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside