Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Nevirapine Teva

Indlægsseddel: Information til patienten


Nevirapin Teva 200 mg tabletter

nevirapin


Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nevirapin Teva

 3. Sådan skal du tage Nevirapin Teva

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk


 1. Virkning og anvendelse


  Nevirapin Teva tilhører en gruppe af lægemidler, som kaldes antiretrovirale lægemidler. De bruges i behandlingen af hiv-1 (human immundefekt virussygdom) infektion.


  Det aktive stof i din medicin er nevirapin. Nevirapin tilhører en gruppe af anti-hiv-lægemidler kaldet non-nukleosid revers transkriptasehæmmere (NNRT-hæmmere). Revers transkriptase er et enzym, som hiv har brug for for at kunne formere sig. Nevirapin hjælper med at kontrollere hiv-1-infektion ved at forhindre enzymet i at arbejde.


  Nevirapin Teva bruges til behandling af hiv-1-smittede voksne, unge og børn i alle aldre. Du skal tage Nevirapin Teva sammen med andre antiretrovirale hiv-lægemidler. Din læge vil ordinere den kombination, som er bedst for dig.


  Hvis Nevirapin Teva er blevet ordineret til dit barn, så bemærk venligst, at denne information er beregnet til dit barn, og du skal i dette tilfælde erstatte ”du” med ”dit barn”.


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Nevirapin Teva Tag ikke Nevirapin Teva

  • hvis du er allergisk over for nevirapin eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

  • hvis du tidligere har taget Nevirapin Teva og måtte stoppe behandlingen, fordi du har fået:

   • alvorligt hududslæt

   • hududslæt og samtidig andre symptomer som

    • feber

    • blærer

    • mundsår

    • øjenbetændelse

    • hævelser i ansigtet

    • hævelser generelt

    • åndenød

    • muskelsmerter eller ledsmerter

    • en følelse af at være syg

    • mavesmerter

   • overfølsomhedsreaktioner (allergiske)

   • leverbetændelse (hepatitis)

  • hvis du tidligere har været nødt til at stoppe behandling med Nevirapin Teva på grund af ændringer i din leverfunktion

  • hvis du tager naturmedicin, som indeholder perikon (Hypericum perforatum). Dette naturlægemiddel kan medføre, at Nevirapin Teva ikke virker optimalt.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apoteket før du tager Nevirapin Teva.

   image

   I de første 18 uger, hvor du er i behandling med Nevirapin Teva, er det meget vigtigt, at du og din læge holder øje med, om der er tegn på leverskader eller hududslæt. Sådanne reaktioner kan blive alvorlige og endog livstruende. Der er størst risiko for sådanne reaktioner i de første 6 uger af behandlingen.


   Hvis du får alvorlige hududslæt eller overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) som kan forekomme i form af hududslæt, samtidig med andre bivirkninger såsom

  • feber

  • blæredannelser

  • sår i munden

  • øjenbetændelse

  • hævelser i ansigtet

  • generelle hævelser

  • åndenød

  • muskel- eller ledsmerter

  • en følelse af at være syg

  • eller mavesmerter

   SKAL DU STRAKS STOPPE MED AT TAGE NEVIRAPIN TEVA OG STRAKS KONTAKTE

   din læge, da sådanne bivirkninger kan være livstruende eller medføre døden. Hvis du nogensinde får udslæt i mild grad uden nogle af de andre bivirkninger, skal du straks informere lægen om det. Lægen vil råde dig med hensyn til, om du skal stoppe Nevirapin Teva- behandlingen.


   Hvis du får symptomer, som kan tyde på, at leveren har taget skade såsom

  • appetitløshed

  • kvalme

  • opkastning

  • gulsot (huden bliver gul)

  • mavesmerter

   skal du stoppe med at tage Nevirapin Teva og straks kontakte lægen.

   Hvis du får alvorlige lever-, hud- eller overfølsomhedsreaktioner under behandling med Nevirapin Teva, må du ALDRIG tage Nevirapin Teva igen, medmindre det er ordineret af lægen.

   Du bør tage den dosis Nevirapin Teva, som er foreskrevet af lægen. Det er især vigtigt i den første 14 dages periode (se flere informationer under Sådan skal du tage Nevirapin Teva.)


   Følgende patientgrupper har en forhøjet risiko for at udvikle leverskader:

  • kvinder

  • patienter, der er smittet med hepatitis B eller hepatitis C

  • patienter med unormale leverfunktionsværdier

  • tidligere ubehandlede patienter, der har forhøjede CD4-celletal ved starten af behandling med Nevirapin Teva (kvinder med over 250 celler/mm3, mænd med over 400 celler/mm3)

  • tidligere behandlede patienter med påviselig hiv-1-virusbelastning i plasma og forhøjede

   CD4-celletal ved behandlingsstart med Nevirapin Teva (kvinder mere end 250 celler/mm3, mænd mere end 400 celler/mm3)


   Hos nogle patienter med fremskreden hiv-infektion (aids), som tidligere har haft opportunistisk infektion (sygdom, der tyder på aids), kan tegn og symptomer på betændelse fra tidligere infektioner forekomme kort efter, at anti-hiv-behandlingen er startet. Det antages, at disse symptomer skyldes en forbedring i kroppens immunforsvar, som således gør kroppen i stand til at bekæmpe infektioner, der kan have været til stede uden tydelige symptomer. Hvis du bemærker nogen som helst symptomer på infektion, skal du omgående informere din læge.


   Ud over de opportunistiske infektioner kan autoimmune lidelser (skyldes, at immunsystemet angriber sundt kropsvæv) også opstå, efter du er begyndt at tage medicin til behandling af din hiv-infektion. Autoimmune lidelser kan opstå mange måneder efter, du er påbegyndt behandling. Du skal straks informere din læge for at få den nødvendige behandling, hvis du bemærker symptomer på infektion eller andre symptomer, såsom muskelsvaghed, svaghed begyndende i hænder og fødder, og som bevæger sig op igennem kroppen, hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.


   Ændringer af fordelingen af kropsfedt kan forekomme hos patienter, som modtager antiretroviral kombinationsbehandling. Kontakt din læge, hvis du opdager ændringer i kropsfedt (se under punkt 4 ”Bivirkninger”).


   Nogle patienter, der får flere antiretrovirale lægemidler på samme tid, kan udvikle en knoglesygdom, som kaldes knoglenekrose (knoglevævet dør på grund af blodmangel til knoglerne). Risikofaktorer for udvikling af denne sygdom er blandt mange: Længden af den tidsperiode, hvor du er blevet behandlet med flere antiretrovirale lægemidler, anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, alvorligt nedsat immunforsvar samt højere BMI (body-mass-index). Stivhed, ømhed og smerter i leddene (især hofte, knæ og skulder) samt besvær med at bevæge sig er tegn på knoglenekrose. Hvis du bemærker et eller flere af disse symptomer, bør du fortælle det til din læge.


   Hvis du får nevirapin og zidovudin samtidigt, kan det blive aktuelt, at lægen kontrollerer dine hvide blodlegemer.


   Tag ikke Nevirapin Teva hvis du er blevet udsat for hiv, med mindre du er blevet diagnosticeret med hiv, og lægen har foreskrevet det. Nevirapin Teva kan ikke helbrede en hiv-infektion. Derfor vil du muligvis fortsat få infektioner og andre sygdomme fremkaldt af hiv-infektionen. Det er derfor vigtigt, at du regelmæssigt kommer til kontrol hos din læge. Du kan stadig smitte andre med hiv, selvom du tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at undgå at smitte andre personer.


   Prednison bør ikke anvendes til behandling af udslæt forårsaget af Nevirapin Teva.


   Hvis du bruger p-piller eller andre hormonelle præventionsmetoder under behandling med Nevirapin Teva, bør du samtidig bruge kondom for at beskytte mod graviditet og overførsel af smitte.

   Hvis du bruger post-menopausal hormonbehandling, skal du spørge din læge til råds, før du tager Nevirapin Teva.


   Hvis du tager eller får ordineret rifampicin til behandling af tuberkulose, skal du tale med din læge, før du tager Nevirapin Teva.


   Børn og teenagere

   Nevirapin Teva tabletter kan tages:

   • af unge på 16 år eller ældre

   • unge under 16 år, som

    • vejer 50 kg eller mere

    • eller har et legemsoverfladeareal på over 1,25 m2.

     Til børn under 16 år, som vejer mindre end 50 kg eller hvis kropsareal er under 1,25 m2, findes nevirapin i flydende form, som kan anvendes, hvis det er hensigtsmæssigt.


     Brug af anden medicin sammen med Nevirapin Teva

     Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept. Fortæl lægen om al anden medicin, du bruger, før du starter behandling med Nevirapin Teva. Begrundelsen er, at lægen muligvis bliver nødt til at kontrollere, at den anden medicin stadig virker, som den skal, og evt. ændre på doseringen. Du bør

     nøje læse indlægssedlerne for de andre typer hiv-medicin, som du skal tage i kombination med

     Nevirapin Teva.


     Det er særligt vigtigt, at du fortæller det til din læge, hvis du er i behandling med eller for nylig har taget:


  • perikon (Hypericum perforatum, naturlægemiddel til behandling af depression)

  • rifampicin (mod tuberkulose)

  • rifabutin (mod tuberkulose)

  • makrolider, f.eks. clarithromycin (antibiotika)

  • flucanozol (mod svampeinfektion)

  • ketoconazol (mod svampeinfektion)

  • itraconazol (mod svampeinfektion)

  • methadon (substitut for heroin eller andre opiater)

  • warfarin (antikoagulant-blodfortyndende)

  • hormonale antikonceptionsmidler, f.eks. p-piller

  • atazanavir (mod hiv-infektion)

  • lopinavir/ritonavir (mod hiv-infektion)

  • fosamprenavir (mod hiv-infektion)

  • efavirenz (mod hiv-infektion)

  • etravirin (mod hiv-infektion)

  • rilpivirin (mod hiv-infektion)

  • delavirdin (mod hiv-infektion)

  • zidovudine (mod hiv-infektion)

  • boceprevir (mod hepatitis C)

  • telaprevir (mod hepatitis C)

  • elvitegravir/cobicistat (mod hiv-infektion).


   Din læge vil nøje kontrollere virkningen af Nevirapin Teva og den nævnte medicin ovenfor, hvis du bliver behandlet med flere slags medicin på samme tid.


   Hvis du er i dialysebehandling, vil din læge muligvis justere dosis af Nevirapin Teva. Årsagen er, at Nevirapin Teva i en vis udstrækning kan fjernes fra blodet under dialysen.


   Brug af Nevirapin Teva sammen med mad og drikke

   Du kan tage Nevirapin Teva-tabletter sammen med mad og drikke eller uden mad og drikke.


   Graviditet og amning

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.


   Du skal stoppe amningen, hvis du tager Nevirapin Teva. Generelt anbefales det ikke at amme, da hiv- infektionen kan overføres til barnet via brystmælken.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Du kan blive træt, når du tager Nevirapin Teva, og du skal derfor udvise forsigtighed ved bilkørsel, og når du bruger værktøj eller arbejder med maskiner. Hvis du oplever, at du bliver træt, skal du undgå at foretage dig ting, der kan være farlige, såsom bilkørsel eller brug af værktøj eller maskiner.

   Nevirapin Teva indeholder lactose og natrium

   Dette lægemiddel indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


   Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du tage Nevirapin Teva


  Du må ikke tage Nevirapin Teva som den eneste behandling. Du skal tage det med mindst to andre slags antiretrovirale lægemidler. Din læge vil ordinere de lægemidler, som er bedst for dig.


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Dosis:


  image

  Den sædvanlige dosis er 1 tablet på 200 mg hver dag i de første 14 dage af behandlingen (optrapningsfase). Efter 14 dage er den anbefalede dosis 1 tablet på 200 mg 2 gange dagligt.


  Det er meget vigtigt, at du kun tager 1 Nevirapin Teva tablet om dagen i de første 14 dage af behandlingen (optrapningsfasen). Hvis du får nogen form for udslæt i denne periode, må du ikke øge dosis, men skal kontakte din læge i stedet.


  Det har vist sig, at en 14-dages optrapningsperiode mindsker risikoen for hududslæt.


  Da Nevirapin Teva altid skal tages sammen med andre hiv-antiretrovirale lægemidler, bør du nøje følge instruktionerne for de andre lægemidler. Du bør også læse indlægssedlerne for disse.


  Du skal fortsætte behandlingen med Nevirapin Teva så længe, som din læge har foreskrevet.


  Som forklaret under ”Advarsler og forsigtighedsregler” så vil din læge følge dig ved at få undersøgt leverfunktionen eller undersøge dig for bivirkninger såsom hududslæt. Afhængig af

  resultaterne beslutter lægen, om du skal fortsætte eller afbryde behandlingen med Nevirapin Teva. Beslutningen kan også blive, at du skal genstarte behandlingen med en lavere dosis.


  Nevirapin Teva tabletter skal sluges. Tabletterne må ikke tygges. Nevirapin Teva kan tages både sammen med mad og alene.


  Hvis du har taget for mange Nevirapin Teva tabletter

  Tag ikke mere Nevirapin Teva, end lægen har foreskrevet, og som er beskrevet i denne indlægsseddel. Der er på nuværende tidspunkt kun få oplysninger om virkningerne af Nevirapin Teva ved overdosering. Konsulter lægen, hvis du har taget mere Nevirapin Teva, end du skal.


  Hvis du har glemt at tage Nevirapin Teva

  Undgå at springe en dosis over. Hvis du inden for 8 timer opdager, at du har glemt en dosis, så tag den glemte dosis straks. Hvis der er gået mere end 8 timer, skal du springe den glemte dosis over og tage næste dosis til sædvanlig tid. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Nevirapin Teva

  Når man tager alle doser på det rigtige tidspunkt

  • så øger det i høj grad effekten af kombinationsbehandlingen

  • mindsker risikoen for at hiv-infektionen bliver resistent over for den antiretrovirale behandling.


   Det er derfor vigtigt, at du fortsætter med at tage Nevirapin Teva-tabletter korrekt som anført ovenfor,

   medmindre din læge anbefaler dig at stoppe.


   Hvis du afbryder behandlingen med Nevirapin Teva i mere end 7 dage, vil din læge råde dig til at starte igen med en 14 dages "optrapningsfase" (som beskrevet ovenfor), før du igen går over til behandling 2 gange daglig.


   Spørg lægen eller apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede koncentrationer af lipider og

  glukose i blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse forandringer.


  Som nævnt i ”Advarsler og forsigtighedsregler” så er de mest alvorlige bivirkninger ved Nevirapin Teva alvorlige og livstruende hudreaktioner og alvorlige leverskader. Disse reaktioner opstår primært i de første 18 uger af behandlingen med Nevirapin Teva. Det er derfor en vigtig periode, hvor det kræves, at du følges nøje af din læge.


  Hvis du på noget tidspunkt observerer nogen form for hududslæt, skal du omgående informere din læge.


  Når der kommer et hududslæt, er det normalt mildt til moderat. Hos nogle patienter kan et hududslæt, der viser sig som blærer på huden, være alvorligt og livstruende (Stevens-Johnsons syndrom og toksisk

  epidermal nekrolyse) og dødsfald har fundet sted. De fleste tilfælde af både alvorligt hududslæt og mildt/moderat hududslæt opstår i de første 6 uger af behandlingen.


  Hvis du får udslæt og du føler dig syg, så skal du stoppe behandlingen og konsultere din læge omgående.


  Overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner) kan forekomme. Sådanne reaktioner kan opstå i form af anafylaksi (en alvorlig form for allergisk reaktion) med symptomer som:


  • udslæt

  • hævelse af ansigtet

  • vejrtrækningsbesvær (bronkial spasme – astmalignende gener)

  • anafylaktisk shock


   Overfølsomhedsreaktioner kan også forekomme som udslæt med andre bivirkninger såsom:


  • feber

  • blærer på huden

  • sår i munden

  • øjenbetændelse

  • ansigtshævelse

  • generel hævelse

  • åndenød

  • muskel- eller ledsmerter

  • nedsat antal hvide blodlegemer (granulocytopeni)

  • en generel følelse af sygdom

  • alvorlige problemer med lever eller nyrer (lever- eller nyresvigt).

   Kontakt straks lægen hvis du får udslæt og en af de nævnte overfølsomhedsreaktioner (allergiske reaktioner). Sådanne reaktioner kan være livstruende.


   Unormal leverfunktion er oplevet med behandling med Nevirapin Teva. Dette inkluderer tilfælde af leverbetændelse (hepatitis), som kan opstå pludseligt og kraftigt (fulminant leverbetændelse) eller leversvigt, som begge kan være dødelige.


   Informer din læge, hvis du oplever nogen af de følgende kliniske symptomer på leverskade:

  • appetitløshed

  • kvalme

  • opkastning

  • huden bliver gul (gulsot)

  • mavesmerter.

   Bivirkningerne nedenfor er set hos patienter, der er behandlet med Nevirapin Teva: Meget almindelig (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter):

  • udslæt


   Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • nedsat antal hvide blodlegemer (granulocytopeni)

  • allergiske reaktioner (overfølsomhed)

  • hovedpine

  • kvalme

  • opkastning

  • mavesmerter

  • løs afføring (diarré)

  • leverbetændelse (hepatitis)

  • udmattelse

  • feber

  • leverfunktionsprøver uden for normalområdet


   Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):

  • allergisk reaktion karakteriseret ved udslæt, hævelse af ansigt, åndenød (sammensnøring af luftvejene) eller anafylaktisk shock

  • fald i antallet af røde blodlegemer (anæmi)

  • gulsot (huden bliver gul)

  • alvorlige og livstruende hudreaktioner (Stevens-Johnsons syndrom/toksisk epidermal nekrolyse)

  • nældefeber

  • væskedannelse under huden (angioødem)

  • ledsmerter

  • muskelsmerter (myalgi)

  • nedsat phosphat i blodet

  • forhøjet blodtryk


   Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • pludselig og kraftig leverbetændelse (fulminant leverbetændelse)

  • lægemiddelforårsaget reaktion med systemiske symptomer (lægemiddelforårsaget reaktion med eosinofili og systemiske symptomer)


   Følgende tilfælde har også været rapporteret, når nevirapin er blevet taget i kombination med andre retrovirale midler:

  • fald i antal røde blodlegemer eller i blodplader

  • betændelse i bugspytkirtlen

  • nedsat eller abnorm følsomhed i huden

   Disse tilfælde er normalt forbundet med andre antiretrovirale midler og må forventes at opstå, når Nevirapin Teva tages i kombination med andre midler; det er dog usandsynligt, at disse tilfælde opstår på grund af behandling med Nevirapin Teva.


   Hos børn og teenagere kan endvidere ses følgende bivirkninger

   Den reduktion i antallet af hvide blodlegemer (granulocytopeni), der kan forekomme, ses oftere hos børn. En reduktion af røde blodlegemer (anæmi), der kan være relateret til behandling med nevirapin, forekommer også hyppigere hos børn. Som ved symptomer på udslæt, bør du her informere din læge

   om enhver bivirkning.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

   image

   også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

   anført i Appendiks V*. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevares utilgængeligt for børn.


  Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Nevirapin Teva indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser


Hvide, ovale, bikonvekse tabletter. Den ene side er præget med "N", en delekærv og "200". Den modsatte side er præget med delekærv. Delekærven er der, for at tabletten kan deles, så den er nemmere at sluge; ikke for at kunne dosere to halve tabletter.


Nevirapin Teva tabletter leveres i blisterpakninger med 14 (kalenderpakning), 60 eller 120 tabletter pr. æske.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Teva B.V. Swensweg 5 2031GA Haarlem Holland

Fremstiller


TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen, Ungarn


Pharmachemie B.V. Swensweg 5,

2031 GA Haarlem Holland


Hvis du vil have yderligere oplysninger om Nevirapin Teva, skal du henvende dig til den lokale repræsentant:


België/Belgique/Belgien

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Tél/Tel: +32 38207373

Lietuva

UAB Teva Baltics Tel: +370 52660203


България

Тева Фарма ЕАД

Teл: +359 24899585

Luxembourg/Luxemburg

Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG Belgique/Belgien

Tél/Tel: +32 38207373


Česká republika

Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: +420 251007111

Magyarország

Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: +36 12886400


Danmark

Teva Denmark A/S Tlf: +45 44985511

Malta

Teva Pharmaceuticals Ireland L-Irlanda

Tel: +44 2075407117


Deutschland

TEVA GmbH

Tel: +49 73140208

Nederland

Teva Nederland B.V. Tel: +31 8000228400


Eesti

UAB Teva Baltics Eesti filiaal Tel: +372 6610801

Norge

Teva Norway AS Tlf: +47 66775590


Ελλάδα

Specifar A.B.E.E.

Τηλ: +30 2118805000

Österreich

ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: +43 1970070


España

Teva Pharma, S.L.U. Tel: +34 913873280

France

Teva Santé

Tél: +33 155917800

Polska

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: +48 223459300

Portugal

Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 214767550


Hrvatska

Pliva Hrvatska d.o.o. Tel: +385 13720000

România

Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: +40 212306524


Ireland

Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: +44 2075407117

Slovenija

Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: +386 15890390


Ísland

Teva Pharma Iceland ehf. Sími: +354 5503300

Slovenská republika

TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o. Tel: +421 257267911


Italia

Teva Italia S.r.l. Tel: +39 028917981

Suomi/Finland

Teva Finland Oy

Puh/Tel: +358 201805900


Κύπρος

Specifar A.B.E.E.

Ελλάδα

Τηλ: +30 2118805000

Sverige

Teva Sweden AB Tel: +46 42121100


Latvija

UAB Teva Baltics filiāle Latvijā

Tel: +371 67323666

United Kingdom (Northern Ireland)

Teva Pharmaceuticals Ireland Ireland

Tel: +44 2075407117


Denne indlægsseddel blev senest revideret { MM/ÅÅÅÅ }


Du kan finde yderligere information om Nevirapin Teva på Det europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside