Hjemmeside Hjemmeside

Kirsty (previously Kixelle)
insulin aspart

Indlægsseddel: Information til brugeren


Kirsty 100 enheder/ ml injektionsvæske, opløsning i hætteglas

insulin aspart


image

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.


Oversigt over indlægssedlen


 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kirsty

 3. Sådan skal du bruge Kirsty

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Kirsty er et moderne insulin (insulinanalog), der virker hurtigt. Moderne insulinpræparater er forbedrede versioner af humaninsuliner.


  Kirsty anvendes til at sænke det høje blodsukkerniveau hos voksne, unge og børn fra 1 år og derover med diabetes (diabetes mellitus). Diabetes er en sygdom, hvor kroppen ikke producerer tilstrækkeligt insulin til at kontrollere blodsukkerniveauet. Behandling med Kirsty hjælper med at forhindre komplikationer fra din diabetes.


  Kirsty vil begynde at nedsætte dit blodsukker 10-20 minutter efter injektionen, den maksimale virkning ses mellem 1 og 3 timer efter injektionen, og virkningen varer 3-5 timer. På grund af denne korte virkningstid skal Kirsty normalt gives i kombination med et insulinpræparat med mellemlang eller lang virkningstid. Kirsty kan også anvendes til løbende infusion i et pumpesystem.


 2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Kirsty Brug ikke Kirsty

  • hvis du er allergisk over for insulin aspart eller et af de øvrige indholdsstoffer i Kirsty (angivet i punkt 6).

  • hvis du har mistanke om begyndende hypoglykæmi (for lavt blodsukker) (se a) Oversigt over alvorlige og meget almindelige bivirkninger under punkt 4).

  • hvis den beskyttende hætte er løs eller mangler. Hvert hætteglas har en beskyttende, brudsikker plastikhætte. Hvis den ikke er i hel stand, når du får hætteglasset, skal du returnere hætteglasset til apoteket.

  • hvis det ikke har været opbevaret korrekt, eller hvis det har været nedfrosset (se punkt 5, Opbevaring).

  • hvis insulinet ikke fremstår klart og farveløst.


   Hvis noget af ovenstående gør sig gældende, må du ikke bruge Kirsty. Er du i tvivl, så spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet.


   Før du bruger Kirsty

  • Kontrollér på etiketten, at det er den rigtige insulintype.

  • Fjern den beskyttende hætte.

  • Brug altid en ny nål til hver injektion for at undgå forurening.

  • Nåle og sprøjter må ikke deles med andre.


   Advarsler og forsigtighedsregler

  • Nogle omstændigheder og aktiviteter kan have indflydelse på dit insulinbehov. Tal med din læge:

  • Hvis du har problemer med nyrer eller lever eller med binyrer, hypofyse eller skjoldbruskkirtel.

  • Hvis du dyrker mere motion, end du plejer, eller ønsker at ændre din kost, da dette kan påvirke dit blodsukkerniveau.

  • Hvis du bliver syg skal du fortsætte med at bruge insulin og kontakte din læge.

  • Hvis du har planer om at rejse til udlandet, kan en eventuel tidsforskel påvirke insulinbehovet og injektionstidspunkterne.


   Hudforandringer på injektionsstedet

   Injektionsstedet bør løbende skiftes for at hjælpe med at forebygge forandringer i fedtvævet under huden, f.eks. fortykkelse af huden, hud der trækker sig sammen eller knuder under huden. Hvis du injicerer insulinet i et område af huden med knuder, der har trukket sig sammen eller er fortykket, kan det være, at insulinet ikke virker så godt (se punkt 3, Sådan skal du bruge Kirsty). Kontakt lægen, hvis du bemærker forandringer i huden ved injektionsstedet. Kontakt lægen hvis du for øjeblikket injicerer i disse berørte områder, før du begynder at injicere i et andet område. Det kan være, at lægen vil fortælle dig, at du skal kontrollere dit blodsukker oftere og tilpasse insulindosen eller dosen af andre antidiabetiske lægemidler.


   Børn og unge

   Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn under 1 år, da der ikke er blevet udført kliniske studier hos børn under 1 år.


   Brug af anden medicin sammen med Kirsty

   Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

   Nogle lægemidler påvirker dit blodsukkerniveau, og dette kan betyde, at din insulindosis skal ændres. Nedenstående liste omfatter en række almindelige lægemidler, som kan påvirke din insulinbehandling.


   Dit blodsukkerniveau kan falde (hypoglykæmi), hvis du bruger:

   • Andre lægemidler til behandling af diabetes

   • Monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere) (til behandling af depression)

   • Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk)

   • Angiotensinkonverterende enzym-hæmmere (ACE-hæmmere) (til behandling af visse hjertelidelser eller forhøjet blodtryk)

   • Salicylater (smertestillende og febernedsættende)

   • Anabolske steroider (såsom testosteron)

   • Sulfonamider (til behandling af infektioner).

    Dit blodsukkerniveau kan stige (hyperglykæmi), hvis du bruger:

   • Oral prævention (p-piller)

   • Thiazider (til behandling af forhøjet blodtryk eller ved væskeophobning)

   • Glukokortikoider (såsom kortison til behandling af betændelse)

   • Skjoldbruskkirtel-hormon (til behandling af sygdomme i skjoldbruskkirtlen)

   • Såkaldte sympatomimetika (såsom adrenalin eller salbutamol og terbutalin til behandling af astma)

   • Væksthormon (lægemiddel til vækststimulering af skelet og legeme med udtalt effekt på kroppens metaboliske processer)

   • Danazol (lægemiddel, der virker på ægløsning).


    Octreotid og lanreotid (til behandling af akromegali, en sjælden hormonel sygdom, der sædvanligvis forekommer hos midaldrende voksne og skyldes, at hypofysen danner for meget væksthormon) kan enten øge eller reducere dit blodsukker.


    Betablokkere (til behandling af forhøjet blodtryk) kan svække eller fuldstændigt undertrykke de første advarselssignaler, der hjælper dig med at opdage lavt blodsukker.


    Pioglitazon (tabletter, der bruges til behandling af type 2-diabetes)

    Nogle patienter med årelang type 2-diabetes og hjertesygdom eller tidligere slagtilfælde, som er blevet behandlet med pioglitazon og insulin, oplevede hjertesvigt. Fortæl det til din læge hurtigst muligt, hvis du oplever tegn på hjertesvigt, såsom at være usædvanlig stakåndet, hurtig vægtstigning eller lokale væskeansamlinger (ødemer).


    Fortæl det til din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet, hvis du bruger noget af ovenstående medicin.


    Brug af Kirsty sammen med alkohol

  • Hvis du drikker alkohol, kan dit behov for insulin ændres, og dit blodsukkerniveau kan enten stige eller falde. Omhyggelig kontrol anbefales.


   Graviditet og amning

  • Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel. Kirsty kan anvendes under graviditeten. Din insulindosis skal eventuelt ændres under graviditeten og efter fødslen. Nøje kontrol med din diabetes, specielt forebyggelse af hypoglykæmi (lavt blodsukker), er vigtigt for dit barns helbred.

  • Der er ingen begrænsninger ved behandling med Kirsty under amning.


   Spørg din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel, mens du er gravid eller ammer.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Spørg din læge, om du må køre bil eller arbejde med maskiner:

   • hvis du ofte har hypoglykæmi.

   • hvis du har svært ved at vurdere, om du har hypoglykæmi.


    Hvis dit blodsukker er lavt eller højt, kan din koncentrations- og reaktionsevne være påvirket, og dermed også din evne til at køre bil eller arbejde med maskiner. Vær opmærksom på, at du kan bringe dig selv eller andre i fare.


    Den hurtigere indtrædende virkning, som Kirsty har, betyder, at en eventuel hypoglykæmi forekommer hurtigere efter injektion sammenlignet med opløseligt humaninsulin.

    Kirsty indeholder natrium

    Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 3. Sådan skal du bruge Kirsty


Dosis og hvornår du skal tage dit insulin

Tag altid dit insulin og justér din dosis nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


Kirsty tages som udgangspunkt lige før et måltid. Spis et måltid eller et mellemmåltid inden for 10 minutter efter injektionen for at undgå lavt blodsukker. Om nødvendigt kan Kirsty tages

umiddelbart efter et måltid. Se Hvordan og hvor du skal injicere nedenfor for yderligere information.


Du må ikke skifte insulin, medmindre din læge siger, du skal. Hvis du skifter til en anden insulintype eller et andet insulinmærke, er det muligt, at dosis skal justeres af din læge.


Brug til børn og unge

Kirsty kan anvendes til unge og børn i alderen 1 år og opefter i stedet for opløseligt humaninsulin, når en hurtig virkning ønskes. For eksempel når det er svært at dosere barnet i forhold til måltider.


Anvendelse til særlige patientgrupper

Hvis du har nedsat nyre- eller leverfunktion, eller hvis du er over 65 år, skal du kontrollere dit blodsukker mere regelmæssigt og drøfte ændringer af din insulindosis med din læge.


Hvordan og hvor du skal injicere

Kirsty er beregnet til injektion under huden (subkutant) eller til løbende infusion i et pumpesystem. Indgivelse via et pumpesystem kræver udførlig instruktion af sundhedspersonale. Du må aldrig injicere dig selv direkte ind i en vene (intravenøst) eller muskel (intramuskulært). Om nødvendigt kan Kirsty indgives direkte i en vene, men dette må kun gøres af læger eller andet sundhedspersonale.


For hver injektion skal du vælge et nyt injektionssted inden for det bestemte hudområde, som du bruger. Dette kan nedsætte risikoen for at udvikle hudfortykkelse eller sprækker i huden (se punkt 4, Bivirkninger). De bedste steder til injektion er foran på maveskindet, på overarmen eller foran på låret. Insulinet har en hurtigere virkning, hvis der injiceres foran på maveskindet. Du skal altid måle dit blodsukker regelmæssigt.


Sådan skal du bruge Kirsty

 1. Træk en mængde luft ind i sprøjten, som svarer til den insulindosis, du skal injicere. Injicér luften ind i hætteglasset.

 2. Vend hætteglasset og sprøjten på hovedet, og træk den korrekte insulindosis ind i sprøjten. Træk nålen ud af hætteglasset. Fjern derefter luften fra sprøjten, og kontrollér, at dosis er korrekt.


Sådan injiceres Kirsty


 1. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten og pakningen efter "EXP". Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Opbevar lægemidlet i den ydre karton for at beskytte mod lys.


  Før anbrud: Opbevares i køleskab ved 2 °C til 8 °C, ikke for tæt på køleelementet. Må ikke fryses.


  Efter brug første gang : Lægemidlet må opbevares i højst 28 dage. Opbevares ved temperaturer under 30 °C. Må ikke opbevares i køleskab eller nedfryses.


  Kassér nålen efter hver injektion.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse foranstaltninger hjælper med at beskytte miljøet.

 2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Kirsty indeholder:


Udseende og pakningstørrelser

Kirsty er en injektionsvæske, opløsning. Injektionsvæsken er klar og farveløs.


Pakningsstørrelser med 1 eller 5 hætteglas eller en multipakning indeholdende 5 pakninger med 1 hætteglas.

Ikke alle pakningstørrelser er nødvendigvis markedsført. Injektionsvæsken er klar og farveløs.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Mylan IRE Healthcare Limited

Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate, Dublin 13, Irland


Fremstiller

McDermott Laboratories T/A Mylan Dublin Biologics Newenham Court Northern Cross Malahide Road Dublin 17, Irland


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien Mylan EPD bvba/sprl Tél/Tel: + 32 (0)2 658 61 00

Lietuva

Mylan Healthcare UAB Tel: +370 5 205 1288


България

Майлан ЕООД

Тел: +359 2 44 55 400

Luxembourg/Luxemburg

Mylan EPD bvba/sprl Tel: + 32 (0)2 658 61 00

(Belgique/Belgien)


Česká republika

Mylan Healthcare CZ s.r.o. Tel: + 420 222 004 400

Magyarország

Mylan EPD Kft

Tel: + 36 1 465 2100


Danmark

Mylan Denmark ApS Tlf: + 45 28116932

Malta

V.J. Salomone Pharma Ltd Tel: + 356 21 22 01 74


Deutschland

Mylan Healthcare GmbH Tel: +49 800 0700 800

Nederland

Mylan Healthcare B.V. Tel: +31 (0)20 426 3300


Eesti

BGP Products Switzerland GmbH Eesti filiaal

Tel: + 372 6363 052

Norge

Mylan Healthcare Norge AS Tel: + 47 66 75 33 00

Ελλάδα

BGP ΠΡΟΪΟΝΤΑ Μ.Ε.Π.Ε. Τηλ: +30 210 9891 777

Österreich

Mylan Österreich GmbH Tel: +43 1 86390


España

Mylan Pharmaceuticals, S.L. Tel: + 34 900 102 712

Polska

Mylan Healthcare Sp. z o.o. Tel: + 48 22 546 64 00


France

Mylan Medical SAS Tel: +33 1 56 64 10 70

Portugal

Mylan, Lda.

Tel: + 351 21 412 72 56


Hrvatska

Mylan Hrvatska d.o.o. Tel: +385 1 23 50 599

România

BGP Products SRL Tel: + 40 372 579 000


Ireland

Mylan Ireland Limited Tel: +353 (0) 87 1694982

Slovenija

Mylan Healthcare d.o.o. Tel: + 386 1 236 31 80


Ísland

Icepharma hf

Tel: +354 540 8000

Slovenská republika

Mylan s.r.o.

Tel: +421 2 32 199 100


Italia

Mylan Italia S.r.l

Tel: + 39 02 612 46921

Suomi/Finland Mylan Finland OY

Puh/Tel: + 358 20 720 9555


Κύπρος

Varnavas Hadjipanayis Ltd Τηλ: + 357 22207700

Sverige

Mylan AB

Tel: + 46 855 522 750


Latvija

Mylan Healthcare SIA Tel: +371 676 055 80

United Kingdom (Northern Ireland)

Mylan IRE Healthcare Limited Tel: +353 18711600


Denne indlægsseddel blev senest ændret.