Hjemmeside Hjemmeside

Abirateron Sandoz
abiraterone

Indlægsseddel: Information til brugeren


Abirateron Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter

abirateronacetat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Tag ikke dette lægemiddel, hvis noget af dette gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så spørg din læge eller apotekspersonalet, inden du tager dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Abirateron Sandoz:


Fortæl det til lægen, hvis du har fået at vide, at du har sygdomme, der vedrører hjertet eller blodkarrene, herunder problemer med hjerterytmen (arytmi), eller hvis du får lægemidler for sådanne sygdomme.


Fortæl det til lægen, hvis du får gulfarvning af huden eller øjnene, mørk urin eller svær kvalme eller opkastning, eftersom dette kan være tegn eller symptomer på leverproblemer. I sjældne tilfælde kan leveren holde op med at fungere (dette kaldes akut leversvigt), hvilket kan være dødeligt.


Nedsat antal røde blodlegemer, nedsat sexlyst (libido) samt muskelsvaghed og/eller muskelsmerter kan forekomme.


Abirateron må ikke gives i kombination med Ra-223 på grund af en mulig forøgelse af risikoen for knoglebrud eller dødsfald.


Hvis du planlægger at tage Ra-223 efter behandling med abirateron og prednison/prednisolon, skal du vente 5 dage, før du starter behandling med Ra-223.


Spørg lægen eller på apoteket, før du tager dette lægemiddel, hvis du er usikker på, om noget af dette gælder for dig.


Blodprøvekontrol

Abirateron kan påvirke leveren, uden at du får symptomer. Når du tager dette lægemiddel, skal du have taget jævnlige blodprøver hos lægen for at få kontrolleret, om medicinen påvirker din lever.


Børn og unge

Dette lægemiddel er ikke beregnet til børn og unge. Hvis et barn eller en ung person ved et uheld kommer til at tage abirateron, skal I straks tage på hospitalet og medbringe indlægssedlen, så I kan vise den til lægen på skadestuen.


Brug af andre lægemidler sammen med Abirateron Sandoz

Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du tager nogen form for lægemidler.


Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger andre lægemidler, for nyligt har brugt andre lægemidler eller planlægger at bruge andre lægemidler. Det er vigtigt, fordi abirateron kan forstærke virkningen af en række lægemidler, herunder blandt andet hjertemedicin, beroligende midler, visse lægemidler mod diabetes, naturlægemidler (f.eks. perikon) og anden medicin. Din læge vil måske ændre dosis af disse lægemidler. Desuden kan nogle lægemidler forstærke eller nedsætte virkningen af abirateron. Det kan medføre bivirkninger eller resultere i, at abirateron ikke virker så godt, som det skal.


Androgen deprivationsbehandling kan øge risikoen for problemer med hjerterytmen. Fortæl det til

lægen, hvis du får medicin, som


Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker sandsynligvis ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes i trafikken.


Abirateron Sandoz indeholder lactose og natrium


 1. Sådan skal du tage Abirateron Sandoz


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Hvor meget

  Den anbefalede dosis er 1.000 mg (to tabletter) en gang dagligt.


  Sådan skal du tage lægemidlet

  • Dette lægemiddel skal indtages gennem munden.

  • Abirateron Sandoz må ikke tages sammen med mad.

  • Tag Abirateron Sandoz mindst 1 time før eller mindst 2 timer efter et måltid (se ”Brug af Abirateron Sandoz sammen med mad” under punkt 2).

  • Synk tabletterne hele med vand.

  • Tabletterne må ikke deles.

  • Abirateron Sandoz skal tages sammen med lægemidlet prednison eller prednisolon. Tag prednison eller prednisolon nøjagtigt efter lægens anvisning.

  • Du skal tage prednison eller prednisolon dagligt, mens du tager Abirateron Sandoz.

  • Den mængde prednison eller prednisolon, som du får, skal måske ændres, hvis der opstår en akut medicinsk tilstand. Din læge vil give dig besked, hvis du skal ændre din dosis af prednison eller prednisolon. Du må ikke holde op med at tage prednison eller prednisolon, medmindre lægen anbefaler det.


  Lægen kan også foreskrive andre lægemidler under din behandling med Abirateron Sandoz og prednison eller prednisolon.

  Hvis du har taget for meget Abirateron Sandoz

  Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du har taget for mange tabletter.


  Hvis du har glemt at tage Abirateron Sandoz

  • Hvis du glemmer at tage Abirateron Sandoz, prednison eller prednisolon, skal du tage den sædvanlige dosis næste dag.

  • Kontakt straks lægen, hvis du har glemt at tage Abirateron Sandoz, prednison eller prednisolon i mere end en dag.


   Hvis du holder op med at tage Abirateron Sandoz

   Hold ikke op med at tage Abirateron Sandoz, prednison eller prednisolon, medmindre lægen anbefaler det.


   Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Hold op med at tage Abirateron Sandoz, og kontakt straks en læge, hvis du bemærker følgende:

  • Muskelsvaghed, muskeltrækninger eller hjertebanken (palpitationer). Dette kan være tegn på, at blodets indhold af kalium er lavt.


   Andre bivirkninger:

   Meget almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter

   Væske i ben eller fødder, lavt indhold af kalium i blodet, forhøjede leverfunktionsprøver, højt blodtryk, urinvejsinfektion, diarré.

   Almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

   Højt indhold af fedt i blodet, smerter i brystet, uregelmæssig puls (atrieflimren), hjertesvigt, hurtig puls, alvorlige infektioner, som kaldes blodforgiftning (sepsis), knoglebrud, mavebesvær, blod i urinen, udslæt.

   Ikke almindelige bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

   Binyrebarksvigt (relateret til problemer med væske- og saltbalancen), unormal hjerterytme (arytmi), muskelsvaghed og/eller muskelsmerter.

   Sjældne bivirkninger: Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter Lungeirritation (også kaldet allergisk alveolitis).

   Ophør af leverens funktion (også kaldet akut leversvigt).

   Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data)

   Hjerteanfald, ændringer i elektrokardiogram (QT-forlængelse i EKG) og alvorlige allergiske reaktioner med synke- eller vejrtrækningsbesvær, hævelse i ansigt, læber, tunge eller svælg eller kløende udslæt.


   Knogletab kan forekomme hos mænd, der behandles for prostatacancer. Abirateron Sandoz i kombination med prednison eller prednisolon kan øge knogletabet.


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk

   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt forbørn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken, blisterpakningen og beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Abirateron Sandoz indeholder:


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen


Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark.


Fremstiller

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova ulica 57, 1526, Ljubljana, Slovenien


Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2022