Hjemmeside Hjemmeside

Nitroglycerin DAK
glyceryl trinitrate

Indlægsseddel: Information til brugeren


Nitroglycerin DAK sublinguale resoribletter 0,25 mg og 0,5 mg


glyceryltrinitrat


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Brug af Nitroglycerin sammen med alkohol

Undgå alkohol, da Nitroglycerin i kombination med alkohol forstærker alkohols blodtrykssænkende effekt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.


Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Nitroglycerin efter aftale med lægen.


Amning

Du må ikke tage Nitroglycerin, hvis du ammer. Tal med lægen.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Nitroglycerin kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken. Dette kan forstærkes, hvis du drikker alkohol.


Nitroglycerin indeholder lactose.

Kontakt lægen før du tagerdette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 1. Sådan skal du tage Nitroglycerin DAK


  Tag altid Nitroglycerin nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.


  Nitroglycerin skal placeres under tungen. Så optages medicinen bedst og virker hurtigst. Du kan ikke bruge Nitroglycerin, hvis du lider af mundtørhed.


  Den anbefalede dosis er

  Voksne: 1 resoriblet (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov.


  Ældre: 1 resoriblet (0,25 mg eller 0,5 mg) ved behov. Det er vigtigt at bruge den lavest mulige effektive dosis, da ældre har øget risiko for blodtryksfald og eventuel aldersafhængig nedsat nyrefunktion.


  Det er vigtigt at tage Nitroglycerin, så snart du får smerter eller trykken i brystet. Du kan også tage Nitroglycerin før aktiviteter, som du ved vil udløse smerterne.


  Læg resoribletten under tungen. Medicinen virker efter 1/2 - 2, højst 5 minutter. Hvis medicinen alligevel ikke virker efter 5 minutter, skal du tage endnu en resoriblet. Du må højst tage 3 resoribletter i løbet af 15 minutter. Søg lægehjælp, hvis der ikke opnås virkning efter indtagelse af 3 resoribletter i løbet af 15 minutter.


  Virkningen varer –30-60 minutter. Du skal så vidt muligt sidde eller ligge ned, når du tager medicinen. Så bliver du ikke så let svimmel, hvis dit blodtryk falder.


  Brug til børn og unge

  Nitroglycerin må ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning.

  Nedsat nyre- og leverfunktion

  Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.


  Hvis du har taget for mange Nitroglycerin

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Nitroglycerin end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.


  Tegn på overdosering er kraftig rødmen i ansigtet, kraftig hovedpine, svimmelhed, hurtig puls, kvælningsfornemmelse, lavt blodtryk, besvimelse samt i sjældne tilfælde blåfarvning af hud og slimhinder.

  Hos nogle få kan der opstå en shock lignende tilstand med kvalme, opkastning, svaghed, svedtendens og besvimelsesanfald.


  Hvis du holder op med at tage Nitroglycerin

  Du bør kun stoppe behandlingen efter aftale med din læge. Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Kortvarig hovedpine og rødmen ses i opstartsfasen hos op mod halvdelen af alle behandlede.


  Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.


  Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer): Hovedpine som begynder ved opstart af behandling og forsvinder igen i løbet af få uger.


  Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer):

  Døsighed, følelse af at være rundtosset, svaghedsfornemmelse, lavt blodtryk, hurtig puls, forbigående rødmen.


  Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud ad 100 personer):

  Alvorlige: Forværring af hjertesmerter.

  image

  Ikke alvorlige: Lokal brændende fornemmelse, kvalme, allergiske hudreaktioner.


  Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer):

  Besvimelse, langsom hjerterytme, opkastning, huller i tænderne. Tendens til hurtig puls, svimmelhed og besvimelse når man rejser sig hurtigt op.


  Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer): Alvorlige: Blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet, alvorligt hududslæt med betændelse og afstødning af hudens øverste lag.


  Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke kan estimeres ud fra forhåndenværende data Alvorlige: Svimmelhed, nedsat iltmætning i blodet og iltmangel i hjertemuskulaturen hos patienter med sygdomme i kranspulsåren, besvimelse (synkope).

  Ikke alvorlige: Stikkende eller brændende fornemmelse i munden eller halsen, hedeture.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen,

  Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk,


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar Nitroglycerin utilgængeligt for børn.


  Må ikke opbevares over 30 °C og opbevares i original beholder. Resoribletterne bør blive i originalemballagen med låget skruet fast til, for at forhindre at medicinen bliver uvirksom.


  Brug ikke Nitroglycerin efter den udløbsdato, der står på pakningen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Nitroglycerin DAK sublinguale resoribletter 0,25 mg og 0,5 mg indeholder

Det aktive stof er glyceryltrinitrat. De øvrige indholdsstoffer er agar (E406), lactosemonohydrat, magnesiumstearat (E470b), mikrokrystallinsk cellulose (E460) og talcum (E553b).


Udseende og pakningsstørrelser

Nitroglycerin DAK er runde, hvide, plane tabletter uden delekærv. Nitroglycerin DAK 0,25 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk. Nitroglycerin DAK 0,5 mg findes i pakningsstørrelser à 25 og 100 stk.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

5260 Odense S info@orifarm.com


Fremstiller

Orifarm Manufacturing Poland Sp. z o.o. Ul. Księstwa Łowickiego 12

99-420 Łyszkowice

Polen


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Finland: Nitroglycerin Orion Norge: Nitroglycerin Orifarm Island: Nitroglycerin DAK


Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2022.