Hjemmeside Hjemmeside

Icandra (previously Vildagliptin / metformin hydrochloride Novartis)
vildagliptin, metformin

Indlægsseddel: Information til brugeren


Icandra 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter Icandra 50 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter vildagliptin/metforminhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Icandra 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter er gule, ovale tabletter med ”NVR” på den ene side og ”SEH” på den anden.

Icandra 50 mg/1000 mg filmovertrukne tabletter er mørkegule, ovale tabletter med ”NVR” på den ene side og ”FLO” på den anden.


Icandra fås i pakninger med 10, 30, 60, 120, 180 eller 360 filmovertrukne tabletter og i multipakninger med 120 (2x60), 180 (3x60) eller 360 (6x60) filmovertrukne tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser og tabletstyrker er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road Dublin 4

Irland


Fremstiller

Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA

image

Trimlini 2D Lendava, 9220 Slovenien


Novartis Pharma GmbH Roonstraße 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


België/Belgique/Belgien Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


България

Novartis Bulgaria EOOD Тел.: +359 2 489 98 28


Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111


Danmark

Novartis Healthcare A/S Tlf: +45 39 16 84 00


Deutschland

APONTIS PHARMA Deutschland GmbH & Co. KG Tel: +49 2173 8955 4949


Eesti

SIA Novartis Baltics Eesti filiaal Tel: +372 66 30 810


Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E. Τηλ: +30 210 281 17 12


España

Laboratorios Gebro Pharma, S.A. Tel: +34 93 205 86 86


France

Novartis Pharma S.A.S. Tél: +33 1 55 47 66 00


Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o. Tel. +385 1 6274 220


Ireland

Novartis Ireland Limited Tel: +353 1 260 12 55


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000


Italia

Novartis Farma S.p.A. Tel: +39 02 96 54 1

Lietuva

SIA Novartis Baltics Lietuvos filialas Tel: +370 5 269 16 50


Luxembourg/Luxemburg Novartis Pharma N.V. Tél/Tel: +32 2 246 16 11


Magyarország Novartis Hungária Kft. Tel.: +36 1 457 65 00


Malta

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +356 2122 2872


Nederland

Novartis Pharma B.V. Tel: +31 88 04 52 111


Norge

Novartis Norge AS Tlf: +47 23 05 20 00


Österreich

Novartis Pharma GmbH Tel: +43 1 86 6570


Polska

Novartis Poland Sp. z o.o. Tel.: +48 22 375 4888


Portugal

Laboratório Normal – Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel. +351 21 000 8600


România

Novartis Pharma Services Romania SRL Tel: +40 21 31299 01


Slovenija

Novartis Pharma Services Inc. Tel: +386 1 300 75 50


Slovenská republika Novartis Slovakia s.r.o. Tel: +421 2 5542 5439


Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc. Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB Tel: +46 8 732 32 00


Latvija

SIA Novartis Baltics Tel: +371 67 887 070

United Kingdom (Northern Ireland)

Novartis Ireland Limited

Tel: +44 1276 698370


Denne indlægsseddel blev senest ændret


u