Hjemmeside Hjemmeside

Relistor
methylnaltrexone bromide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Relistor 8 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte Relistor 12 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte Methylnaltrexonbromid


Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser


Relistor er en injektionsvæske, opløsning. Den er klar, farveløs til svagt gul og indeholder ingen flager eller partikler.


Følgende pakninger kan fås:


Pakningen indeholder 4, 7, 8 eller 10 fyldte injektionssprøjter med kanylebeskyttelse. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen


Bausch Health Ireland Limited 3013 Lake Drive

Citywest Business Campus Dublin 24, D24PPT3 Irland


Fremstiller


Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA

ul. Wincentego Pola 21 58-500 Jelenia Góra, Polen


Denne indlægsseddel blev senest ændret


Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside .


PATIENTENS TJEKLISTE


Dette afsnit indeholder vigtige spørgsmål, som du skal besvare, før du tager Relistor, og mens du er i behandling med Relistor.


Hvis du kan svare nej til nogen af følgende spørgsmål, mens du er i behandling, skal du kontakte din læge, sygeplejerske eller apotekspersonalet.


 1. Er du i behandling med opioider (for eksempel morfin eller kodein) for din sygdom?


 2. Er der gået 48 timer eller længere siden du sidst havde afføring?

 3. Er du bekendt med, hvordan du injicerer dig selv, eller har du snakket med din læge (eller sygeplejerske eller apotekspersonalet) om det?

 4. Er du mobil nok til at kunne gå på toilettet selv, eller er der plejepersonale, der kan hjælpe dig?

 5. Har du et telefonnummer til din læge/sygeplejerske eller det lokale lægecenter?


VEJLEDNING TIL FORBEREDELSE OG INJEKTION AF RELISTOR

Dette afsnit er inddelt i følgende underafsnit: Indledning

Trin 1: Forberedelse til injektion

Trin 2: Valg og forberedelse af injektionssted

Trin 3: Injektion af Relistor i fyldt injektionssprøjte Trin 4: Bortskaffelse af udstyr


Indledning


Følgende vejledning forklarer, hvordan du skal forberede og injicere Relistor i fyldt injektionssprøjte. Læs venligst vejledningen grundigt, og følg den trin for trin. Din læge, sygeplejerske eller apoteket vil instruere dig i, hvordan du selv kan give injektionen. Forsøg ikke at give en injektion, før du er sikker på, at du ved, hvordan injektionen skal forberedes og gives.


Vigtigt:Tag de ting, der skal bruges til injektionen.


 1. Relistor i fyldt injektionssprøjte

 2. Spritserviet

 3. Et stykke vat eller gazebind

 4. Hæfteplaster


  Trin 1: Forberedelse til injektion


  1. Vælg et plant, rent, godt belyst underlag, hvor du kan placere indholdet af pakningen med Relistor. Sørg for at have afsat nok tid til at udføre injektionen.


  2. Vask hænderne grundigt med sæbe og varmt vand.


   image


  3. Se på den fyldte injektionssprøjte. Vær sikker på, at den dosis, din læge har udskrevet, svarer til dosen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte.


   image


  4. Kontrollér, at væsken i den fyldte injektionssprøjte er klar og farveløs til svagt gul og ikke indeholder partikler. Hvis det er tilfældet, må den fyldte injektionssprøjte ikke bruges. Kontakt din sygeplejerske, læge eller apoteket.


  5. Hold den fyldte injektionssprøjtes rør fast med den ene hånd og træk kanylehætten lige af.

Sørg for ikke at røre kanylen, og for at kanylen ikke kommer i berøring med nogen anden overflade.


image

Trin 2: Valg og forberedelse af injektionssted


 1. De tre anbefalede injektionssteder for Relistor omfatter: (1) lårene, (2) maven og (3) overarmene (hvis du giver injektionen på en anden person).


  image


 2. Det anbefales at vælge et nyt sted for hver ny injektion. Undgå gentagne injektioner på præcis det samme sted som tidligere. Injicér ikke på steder, hvor huden er øm, forslået, rød eller hård. Undgå områder med ar eller strækmærker.


 3. Rens injektionsstedet med en spritserviet og lad det tørre. Rør ikke dette område igen før injektionen.


image


Trin 3: Injektion af Relistor i fyldt injektionssprøjte


 1. Hold sprøjten i den ene hånd som en blyant. Med den anden hånd klemmes forsigtigt sammen om det rensede hudområde og holdes fast.


  image


 2. Pres kanylens fulde længde ind i huden i en lille vinkel på 45 grader med en hurtig, kort bevægelse.

  image


 3. Slip huden, når kanylen er inde i huden, og pres langsomt stemplet helt ned, indtil den fyldte injektionssprøjte er tom.


  image


 4. Træk kanylen hurtigt ud af huden, idet den holdes i den samme vinkel, som da den blev ført ind. Tag tommelfingeren væk fra stemplet, så beskyttelseshætten kan dække kanylen. Der kan forekomme en mindre blødning på injektionsstedet.


  image


 5. Pres et stykke vat eller gaze over injektionsstedet. Gnid ikke på injektionsstedet. Sæt eventuelt et hæfteplaster på injektionsstedet.


image


Trin 4: Bortskaffelse af udstyr


Sprøjten må ALDRIG genbruges. Sæt ALDRIG hætten på kanylen igen. Bortskaf sprøjten som anvist af din læge, sygeplejerske eller apoteket.


Læg den brugte sprøjte i en punkterfri beholder, der kan lukkes. Du kan bruge en kanyleboks (som f.eks. en gul beholder til biologisk risikomateriale). Spørg din læge, sygeplejerske eller apoteket om korrekt bortskaffelse af beholderen. Der kan være lokale regler om bortskaffelse af brugte kanyler og sprøjter.