Hjemmeside Hjemmeside

Crinone
progesterone


Indlægsseddel: Information til brugeren


Crinone 90 mg/dosis vaginalgel

Progesteron


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Advarsler og forsigtighedsregler

Crinone kan ikke anvendes til forebyggelse af graviditet.


Inden behandling påbegyndes med Crinone, bør du fortælle din læge om sygdomme du eller din nærmeste familie har. Lægen vil foretage en helbredsundersøgelse og en gynækologisk undersøgelse. Du bør blive undersøgt regelmæssigt og især få foretaget regelmæssige undersøgelser af brysterne.


Kontakt lægen, før du bruger Crinone, hvis du enten har eller har haft:


Bemærk venligst:

Fra overvågningen af Crinone efter markedsføringen er der rapporteret tilfælde med sammenklumpning/ophobning af gelen i skeden. Dette er normalt ikke alvorligt, og kan vise sig ved beige til brunlig klumpet eller undertiden som hvidt udflåd fra skeden. Gelens sammenklumpning/ophobning kan give irritation, smerte og hævelse i skeden. Meget sjældent kan dette føre til kramper og blødning fra skeden.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

    Må ikke opbevares over 25 °C. Crinone må ikke fryses.


    Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og foliepakningerne efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Crinone indeholder:

- Øvrige indholdsstoffer: Glycerol, tynd paraffinolie, carbomer 974P, polykarbophil, hydrogeneret palmeolieglycerid, sorbinsyre, natriumhydroxid, renset vand.


Udseende og pakningsstørrelser

Crinone vaginalgel er en jævn hvid til råhvid gel og markedsføres i pakninger af 15 stk engangsapplikatorer.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg


Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Crinone er et registreret varemærke, der tilhører Merck KGaA.


Denne indlægsseddel blev senest ændret juli 2022.