Hjemmeside Hjemmeside

Atorvastatin 1A Farma
atorvastatin

Indlægsseddel: Information til brugeren Atorvastatin 1A Farma 10 mg filmovertrukne tabletter Atorvastatin 1A Farma 20 mg filmovertrukne tabletter Atorvastatin 1A Farma 40 mg filmovertrukne tabletter Atorvastatin 1A Farma 80 mg filmovertrukne tabletter


atorvastatin


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Hvis du har haft nogle af ovenstående problemer, vil lægen tage en blodprøve før og muligvis under behandlingen med Atorvastatin 1A Farma. Disse blodprøver vil blive brugt til at vurdere risikoen for muskelrelaterede bivirkninger. Risikoen for at få muskelrelaterede bivirkninger som rabdomyolyse (tilstand forårsaget af nedbrydning af muskelvæv og efterfølgende frigivelse af muskelfibre i blodet) øges, hvis du samtidigt bruger visse typer lægemidler (se pkt. 2 - Brug af andre lægemidler sammen med Atorvastatin 1A Farma).


Du skal også fortælle det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du lider af konstant muskelsvækkelse. Det kan være nødvendigt at foretage yderligere test og give dig yderligere lægemidler for at stille en diagnose og behandle dette. Når du er i behandling med dette lægemiddel, vil lægen overvåge dig nøje, hvis du har diabetes eller har risiko for at udvikle diabetes. Du har sandsynligvis risiko for at udvikle diabetes, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er overvægtig og har højt blodtryk.


Brug af andre lægemidler sammen med Atorvastatin 1A Farma

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager andre lægemidler, for nylig har taget andre lægemidler eller planlægger at tage andre lægemidler.


Andre lægemidler kan måske påvirke behandlingen med Atorvastatin 1A Farma eller Atorvastatin 1A Farma kan påvirke behandlingen med andre lægemidler. Hvis dette er tilfældet, vil det ene eller begge lægemidler måske blive mindre effektive. Omvendt kunne det også øge hyppigheden eller graden af bivirkninger - inklusive rabdomyolyse, som er en alvorlig lidelse med henfald af musklerne, der er beskrevet nærmere i punkt 4.


Brug af Atorvastatin 1A Farma sammen med mad, drikke og alkohol

Se punkt 3 - Sådan skal du tage Atorvastatin 1A Farma. Vær opmærksom på følgende:

Grapefrugtjuice

Du må ikke drikke mere end 1-2 små glas grapefrugtjuice daglig, da store mængder grapefrugtjuice kan ændre virkningen af Atorvastatin 1A Farma.


Alkohol

Du skal undgå at indtage for meget alkohol, når du tager dette lægemiddel. Se punkt 2 "Det skal du vide, før du begynder at tage Atorvastatin 1A Farma”.


Graviditet og amning

Du må ikke tage Atorvastatin 1A Farma, hvis du er gravid, eller planlægger at blive gravid.

Du må ikke tage Atorvastatin 1A Farma, hvis du er i den fødedygtige alder, med mindre du anvender sikker prævention.

Du må ikke tage Atorvastatin 1A Farma, hvis du ammer.

Sikkerheden af Atorvastatin 1A Farma under graviditet og amning er ikke undersøgt. Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.


Trafik og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel påvirker normalt ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Kør dog ikke bil eller andet motorkøretøj, hvis lægemidlet påvirker din evne til at køre. Anvend ikke værktøj eller maskiner, hvis din evne til at bruge disse er påvirket.


Atorvastatin 1A Farma indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


Atorvastatin 1A Farma indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.


 1. Sådan skal du tage Atorvastatin 1A Farma


  Før du starter behandling, vil din læge sætte dig på en kolesterolfattig diæt, som du skal fortsætte med under behandlingen med Atorvastatin 1A Farma.


  Den sædvanlige startdosis af Atorvastatin 1A Farma er 10 mg én gang daglig hos voksne og børn fra 10 år og opefter. Hvis lægen finder det nødvendigt, kan denne dosis øges, indtil du får den dosis, der er behov for. Lægen vil justere dosis med intervaller på 4 uger eller mere. Den maksimale dosis Atorvastatin 1A Farma er 80 mg én gang dagligt.


  Atorvastatin 1A Farma tabletter skal synkes hele med et glas vand og kan tages på et hvilket som helst tidspunkt af døgnet med eller uden mad. Prøv dog at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag.


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.

  Lægen fastsætter, hvor længe du skal behandles med Atorvastatin 1A Farma.

  Fortæl lægen, hvis du føler, at virkningen af Atorvastatin 1A Farma er for kraftig eller for svag.


  Hvis du har taget for meget Atorvastatin 1A Farma

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Atorvastatin 1A Farma end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).


  Hvis du har glemt at tage Atorvastatin 1A Farma

  Hvis du har glemt at tage en dosis, skal du blot tage den næste dosis som planlagt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Atorvastatin 1A Farma

  Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om eller hvis du ønsker at stoppe behandlingen.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Hvis du oplever følgende alvorlige bivirkninger eller symptomer, skal du straks holde op med at tage tabletterne og straks kontakte lægen eller nærmeste skadestue.


  Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):

  • En alvorlig, allergisk reaktion, som kan medføre hævelse af ansigt, tunge og hals, hvilket kan give åndedrætsbesvær.

  • Alvorlig afskalning og hævelse af huden, blærer på huden, munden, øjnene, kønsdelene ledsaget af feber. Hududslæt med lyserøde/røde pletter eller blærer, især på håndflader og fodsåler.

  • Muskelsvaghed, ømhed, smerter, ruptur eller rødbrun misfarvning af urin kan, især hvis du samtidig er utilpas eller får høj temperatur, skyldes en unormal nedbrydning af musklerne (rabdomyolyse). Den unormale nedbrydning af musklerne forsvinder ikke altid, heller ikke selvom du holder op med tage atorvastatin, og det kan være livstruende og medføre nyreproblemer.


   Meget sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter):

  • Hvis du får problemer med uventet eller usædvanlig blødning eller blå mærker, kan det skyldes leverproblemer. Kontakt lægen hurtigst muligt.

  • Lupuslignende syndrom (herunder udslæt, ledsygdomme og påvirkning på blodlegemerne).


   Andre bivirkninger med Atorvastatin 1A Farma:


   Almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

  • betændelse i næsen, smerter i svælget, næseblod

  • allergiske reaktioner (overfølsomhed)

  • stigning i blodsukker (hvis du har sukkersyge (diabetes), skal du kontrollere blodsukkerniveauet omhyggeligt), stigning i kreatinkinase i blodet

  • hovedpine

  • kvalme, forstoppelse, luft i tarmen, fordøjelsesproblemer, diarré

  • ledsmerter, muskelsmerter og rygsmerter

  • blodprøveresultater, der tyder på unormal leverfunktion.


  Ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter):


  Sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 patienter):


  Ikke kendt (frekvens kan ikke fastslås ud fra tilgængelige data):

  - Muskelsvækkelse (konstant)


  Følgende bivirkninger er set ved behandling med nogle statiner (lægemidler af samme type som Atorvastatin 1A Farma):

  • Seksuelle problemer

  • Depression

  • Vejrtrækningsproblemer herunder vedvarende hoste og/eller åndenød eller feber

  • Diabetes. Dette er mere sandsynligt, hvis du har et højt indhold af sukker og fedt i blodet, er overvægtig og har højt blodtryk. Lægen vil overvåge dig, når du tager dette lægemiddel.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe lægemiddelrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide lægemiddelrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  PVC-PE-PVDC/aluminiumsfolie: Opbevares ved temperaturer under 25 °C. HDPE-beholder: Ingen særlige opbevaringsbetingelser.

 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Atorvastatin 1A Farma indeholder:

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, calciumcarbonat (E170), copovidon, crospovidon type B, croscarmellosenatrium, natriumlaurylsulfat, vandfri kolloid silica, talcum og magnesiumstearat.

Filmovertrækket indeholder: Hypromellose (E464), titaniumdioxid (E171) og macrogol.


Udseende og pakningstørrelser

10 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med ”10” på den anden side. Tabletterne er ca. 7,0 mm.

20 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med ”20” på den anden side. Tabletterne er ca. 9,0 mm.

40 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, runde, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med ”40” på den anden side. Tabletterne er ca. 11,0 mm.

80 mg: Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter er hvide, ovale, bikonvekse (buer udad på begge sider) tabletter med delekærv på den ene side og præget med ”80” på den anden side. Tabletterne er ca. 18,5 mm lange.


Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter fås i blister af PVC-PE-PVDC/aluminiumsfolie og blister af orienteret polyamid-polyvinylchlorid (PVC)/aluminiumsfolie. Pakningsstørrelser med 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 og 100 filmovertrukne tabletter.


Atorvastatin 1A Farma filmovertrukne tabletter fås i HDPE-beholder. Pakningsstørrelse med 98 filmovertrukne tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

1A Farma A/S, Edvard Thomsensvej 14, 2300 København S, Danmark


Fremstiller:

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Danmark


Denne indlægsseddel blev senest ændret juni 2022