Hjemmeside Hjemmeside

Axura
memantine

Indlægsseddel: Information til brugeren


Axura 5 mg, filmovertruk ne tabletter Axura 10 mg, filmovertruk ne tabletter Axura 15 mg, filmovertruk ne tabletter Axura 20 mg, filmovertruk ne tabletter Memantinhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.


 1. Bivirk ninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Generelt er de observerede bivirkninger milde til moderate.

  Almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere):

  • Hovedpine, stærk søvnighed, forstoppelse, forhøjede værdier ved leverfunktionsprøver, svimmelhed, balanceforstyrrelser, kortåndethed, forhøjet blodtryk og overfølsomhed over for medicinen


   Ikke almindelige (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere):

  • Træthed, svampeinfektioner, forvirring, hallucinationer, opkastning, unormal gang, hjertesvigt og blodprop i en blodåre (vene)


   Meget sjældne (kan påvirke op til 1 ud af 10.000 brugere):

  • Krampeanfald


   Ikke kendte (hyppighed kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

  • Betændelse i bugspytkirtlen, leverbetændelse (hepatitis) og psykotiske reaktioner


  Alzheimers sygdom er blevet sat i forbindelse med depression, selvmordstanker og selvmord. Disse følger er set hos patienter i behandling med Axura.


  Indberetning af bivirk ninger

  image

  Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

 2. Opbevaring


  Opbevares lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke Axura efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteret efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pak ningsstørrelser og y derligere oplysninger Axura indeholder

Aktivt stof: Memantinhydrochlorid. Hver tablet indeholder 5/10/15/20 mg memantinhydrochlorid (svarende til 4,15/8,31/12,46/16,62 mg memantin).


Øvrige indholdsstoffer for Axura 5/10/15 og 20 mg filmovertrukne tabletter er mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, kolloid vandfri silica, magnesiumstearat, som alle findes i tablettens kerne, og hypromellose, macrogol 400, titandioxid (E 171) og desuden for Axura 10 mg filmovertrukne tabletter er gul jernoxid (E 172) og for Axura 15 mg og Axura 20 mg filmovertrukne tabletter også gul og rød jernoxid (E 172), som alle findes i tablettens overtræk.


Axuras udseende og pak ningsstørrelse

Axura 5 mg filmovertrukne tabletter er hvide til grålighvide, ovale-aflange tabletter præget med ”5” på den ene side og ”MEM” på den anden side.

Axura 10 mg filmovertrukne tabletter er bleggule til gule, ovale tabletter med delekærv og præget ”1-0” på den ene side og ”M M” på den anden side. Tabletten kan deles i to lige store dele.

Axura 15 mg filmovertrukne tabletter er orange til gråligt orange, ovale-aflange tabletter præget med ”15” på den ene side og ”MEM” på den anden side.

Axura 20 mg filmovertrukne tabletter er svagt røde til gråligt røde, ovale-aflange tabletter præget med ”20” på den ene side og ”MEM” på den anden sidet.


Indehaveren af mark edsføringstilladelsen

Merz Pharmaceuticals GmbH Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main Tyskland


Fremstiller

Merz Pharma GmbH + Co. KgaA Eckenheimer Landstr. 100

D-60318 Frankfurt/Main Tyskland


Hvis De ønsker yderligere oplysninger om Axura, skal De henvende Dem til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

image

België/Belgique/Belgien Merz Pharmaceuticals GmbH Tél/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Lietuva

image

H. Abbe Pharma GmbH Tel.: +370 52 711710


България

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel.: +49 (0)69 1503 – 0

Luxembourg/Luxemburg

image

HANFF Global Health Solutions s.à r.l. Tél: +352 45 07 07-1


Česk á republik a

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Magyarország

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 - 0


Danmark

Merz Pharmaceuticals GmbH Tlf: +49 (0)69 1503 – 0

Malta

image

Clinipharm Co. Ltd Tel: +356 21 43 74 15


Deutschland

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Nederland

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 – 0


Eesti

image

H. Abbe Pharma GmbH Tel.: +372 6 460980

Norge

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tlf: +49 (0)69 1503 – 0


Ελλάδα

image

Merz Pharmaceuticals GmbH

Τηλ: +49 (0)69 1503 - 0

Österreich

image

image

Merz Pharma Austria GmbH Tel.: +43 1 865 88 95


España

Merz Pharma España S.L. Tel: +34 91 657 47 84

Polsk a

image

Centrala Farmaceutyczna CEFARM SA Tel: +48 22 634 02 22


France

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tél: +49 (0)69 1503 – 0

Portugal

image

Merz Pharma España S.L. Tel: +34 91 657 47 84


Hrvatsk a

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 – 0

România

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel.: +49 (0)69 1503 – 0


Ireland

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Slovenija

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 - 0


Ísland

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Sími.: +49 (0)69 1503 – 0

Slovensk á republik a

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 - 0


Italia

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Suomi/Finland

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Puh/Tel: +49 (0)69 1503 – 0

Κύπρος

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 - 0

Sverige

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 – 0


Latvija

image

H. Abbe Pharma GmbH Tel.: +371 67 103203

United Kingdom

image

Merz Pharmaceuticals GmbH Tel: +49 (0)69 1503 – 0


Denne indlægsseddel blev senest ændret MM/ÅÅÅÅ.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside https://w w w .ema. europa. eu.