Hjemmeside Hjemmeside

Aktiprol
amisulpride

Indlægsseddel: Information til patienten


Aktiprol 50 mg tabletter Aktiprol 100 mg tabletter Aktiprol 200 mg tabletter Aktiprol 400 mg tabletter amisulprid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via


Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

    Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

    Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


    Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


Aktiprol indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

Aktiprol 50 mg tabletter: Hvid, rund, flad tablet med en diameter på 7 mm.

Aktiprol 100 mg tabletter: Hvid, rund, flad tablet med en diameter på 9,5 mm, med MC præget på den ene side

Aktiprol 200 mg tabletter: Hvid, rund, flad tablet med delekærv på den ene side og en diameter på 11,5 mm. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.

Aktiprol 400 mg tabletter: Hvid, bikonveks, kapselformet tablet med delekærv på begge sider og en størrelse på 19 x 10 mm. Tabletten har kun delekærv for at muliggøre deling af tabletten, så den er nemmere at sluge. Tabletten kan ikke deles i to lige store doser.


PVC/PE/PVDC-aluminiumsblister eller PVC/PVDC-aluminiumsblisterkort med 30, 60 og 90 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

MEDOCHEMIE LTD.

1-10 Constantinoupoleos Street, 3011 Limassol, Cypern


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Danmark

Aktiprol

Bulgarien

Medosulpide

Kroatien

AKTIPROL

Cypern

AKTIPROL

Den Tjekkiske Republik

AKTIPROL

Grækenland

SULPIDE

Litauen

AKTIPROL

Letland

AKTIPROL

Malta

AKTIPROL

Rumænien

Aktiprol

Den Slovakiske Republik

AKTIPROL


Denne indlægsseddel blev senest ændret januar 2020