Hjemmeside Hjemmeside

Alk Soluprick Negativ Kontrol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

ALK Soluprick Positiv kontrol, 10 mg/ml,

opløsning til priktest

Histamin dihydroklorid

og

ALK Soluprick Negativ kontrol, opløsning til priktest


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

- Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.


Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol

 3. Sådan skal De bruge ALK Soluprick Positiv kontrol og ALK Soluprick Negativ kontrol

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol er opløsninger til priktest.

  ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol anvendes kun til diagnostisk brug. De benyttes til priktest med det formålet at bestemme, hvilke stoffer som er årsag til Deres allergiske reaktion.

  ALK Soluprick Negativ kontrol medfører ingen reaktion. Histamin dihydroklorid i ALK Soluprick Positiv kontrol fremkalder en vabel og rødme af huden som et positivt resultat, dette viser lægen, at priktesten virker. Disse tests er specielt vigtige, hvis De har anvendt medicin, som formindsker følsomheden overfor priktest, f.eks. antihistaminer, visse præparater mod depression eller stærke steroid præparater til udvortes brug.


  Lægen kan ha givet Dem ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol til noget andet. Følg altid lægens anvisning.

 2. Det skal De vide, før De begynder at bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol

  Brug ikke ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol

  • hvis De er overfølsom (allergisk) over for histamin dihydroklorid eller et af de øvrige indholdsstoffer .

  • hvis De har hudproblemer i området, hvor priktesten skal bruges.

  • hvis De er overfølsom (allergisk) over for phenol.

   Informer Deres læge hvis et eller flere af punkterne ovenfor gælder for Dem.


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Vær ekstra forsigtig med at bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol

  • hvis De lider af eksem i det aktive stadie eller anden hudlidelse i området, hvor priktesten skal udføres

  • hvis De har fået fjernet lymfeknuder i armhulen

  • hvis Deres almentilstand er alvorligt svækket på grund af sygdom

   Visse lidelser kan påvirke resultaterne af priktesten, derfor: Informer Deres læge eller andet sundhedspersonale, før priktesten udføres, hvis De har nogen af ovenfor anførte lidelser.


   Brug af anden medicin sammen med ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol

   Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

   Visse lægemidler kan påvirke resultaterne af priktesten, derfor: Informer Deres læge eller øvrigt sundhedspersonale, før priktesten udføres, hvis De tager nogen af følgende lægemidler:

  • Korttidsvirkende antihistaminer indenfor de seneste 2 til 3 dage

  • Langtidsvirkende antihistaminer indenfor de seneste 8 uger

  • Medicin, som indeholder hydroxizin indenfor de seneste 2 uger

  • Medicin, som indeholder ketotifen indenfor de seneste 2 uger

  • Tricykliske antidepressive midler indenfor de seneste 2 uger

  • Kortikosteroider (steroider) i doser mindre end 30 mg prednison eller prednisolon pr. dag i mere end 1 uge

  • Glykokortikoider (steroider) i doser højere end 10 mg prednisolon pr. dag

  • Stærke steroid præparater til udvortes brug påført huden indenfor de seneste 2 til 3 uger


   Graviditet og amning

   Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De bruger nogen form for medicin. De kan få foretaget en priktest, hvis De ammer.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol har ingen kendt negativ påvirkning af evnen til at køre bil eller bruge maskiner.


 3. Sådan skal De bruge ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol

  Deres læge eller anden sundhedspersonale udfører priktesten. Fremgangsmåden er som følger:

  • Priktesten udføres normalt på indersiden af underarmen. Alternativt kan testen foretages på Deres ryg.

  • Deres hud skal være tør og ren og kan desinficeres med sprit af sygeplejersken eller lægen.

  • Testopløsningerne, ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol, påføres som dråber på huden med passende afstand

  • Lægen eller sygeplejersken prikker gennem dråberne på huden med en ALK lancet

  • Reaktionen aflæses efter 15 minutter. En positiv reaktion er en lille hævelse eller blære med rød kant.


 4. Bivirkninger

  ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  ALK Soluprick Positiv kontrol vil give de forventede lokale reaktioner forbundet med histaminen. Efter testen vil den positive kontrol frembringe en vabel som kan være omgivet af rødme og klø. I visse tilfælde kan en let smerte forekomme.


  I ekstremt sjældne tilfælde kan der forekomme en anafylaktisk reaktion (en alvorlig reaktion i hele kroppen, der ses som blærer, kløe, vejrtrækningsbesvær og besvimelse) efter priktest med aktive allergener. Derfor har Deres læge det nødvendige beredskab

  umiddelbart tilgængeligt, herunder en adrenalinsprøjte klar til brug.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring

  • Opbevares utilgængeligt for børn.

  • Klinikken/hospitalet opbevarer priktest-opløsningen.

  • Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)

  • Anvend ikke ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned..

  • ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol må anvendes op til 6 måneder. efter anbrud

  Spørg på apoteket, hvordan De skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol indeholder:

Aktivt stof ALK Soluprick Positiv Kontrol: histamin dihydroklorid 10 mg/ml Der er intet aktivt stof i ALK Soluprick Negativ kontrol.

Øvrige indholdsstoffer i ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol:

Phenol Glycerol Natriumchlorid

Dinatriumphosphatdihydrat Natriumdihydrogenphosphat dihydrat Vand til injektionsvæsker

Natriumhydroxid eller saltsyre (til pH justering)


Udseende og pakningsstørrelser

ALK Soluprick Positiv og Negativ kontrol leveres i et hætteglas af glas med 2 ml klar opløsning.

Hætteglasset er lukket med en gummiprop og et skruelåg.


Indehaver af markedsføringstilladelsen:

ALK Abelló A/S Bøge Allé 6-8

DK-2970 Hørsholm Danmark

Fremstiller: ALK-Abelló S.A. Miguel Fleta 19 E-28037 Madrid Spanien


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:Østrig

ALK Prick Positiv Kontrolle

ALK Prick Negativ Kontrolle

Belgien

Hollandske: Soluprick Positieve controle

Franske: Soluprick Contrôle Positif

Tyske: Soluprick Positiv Kontrolle

Hollanske: Soluprick Negatieve controle

Franske: Soluprick Contrôle Négatif

Tyske: Soluprick Negativ Kontrolle

Estland

Soluprick Positiivne kontroll

Soluprick Negatiivne kontroll

Frankrig og Luxembourg

Soluprick Contrôle Positif

Soluprick Contrôle Négatif

Grækenland

Soluprick Θετικός έλεγχος Ισταμίνης

Soluprick Αρνητικός έλεγχος

Island

Soluprick Positiv kontrol

Soluprick Negativ kontrol

Irland

Soluprick Positive Control

Soluprick Negative Control

Letland

Soluprick Pozitīvais testa šķīdums

Soluprick Negatīvais testa šķīdums

Litauen

Soluprick Teigiamos reakcijos

Soluprick Neigiamos reakcijos


kontrolinis tirpalas

kontrolinis tirpalas

Norge

Soluprick Positiv kontroll

Soluprick Negativ kontroll

Portugal

Soluprick Controlo positivo

Soluprick Controlo negativo

Slovenien

Soluprick Pozitivna kontrola

Soluprick Negativna kontrola


Markedsføringstilladelsesnummer: ALK Soluprick Positiv kontrol 13142 ALK Soluprick Negativ kontrol 13143


Denne indlægsseddel blev senest revideret: 28. september 2018