Hjemmeside Hjemmeside

Trandolapril Aurobindo
trandolapril


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Trandolapril Aurobindo.

Hvis du får et af følgende lægemidler, er der øget risiko for angioødem (hurtig hævelse under huden på områder som f.eks. halsen):


Hvis du skal opereres, er det vigtigt at fortælle kirurgen eller tandlægen, at du tager Trandolapril Aurobindo, da det muligvis kan påvirke bedøvelsen eller anden medicin. Kontakt lægen. Det kan være nødvendigt at ændre dosis.


Brug af Trandolapril Aurobindo sammen med mad og drikke

Du bør ikke drikke alkohol, når du er i behandling med Trandolapril Aurobindo.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge Deres din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel


Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller måske vil blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Trandolapril Aurobindo og tage en anden medicin i stedet for Trandolapril Aurobindo, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid. Du bør ikke tage Trandolapril Aurobindo tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.


Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Trandolapril Aurobindo, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Trandolapril Aurobindo kan hos nogle forårsage svimmelheds-og besvimelsesanfald, særligt i begyndelsen af behandlingen. Dette kan forværres ved indtagelse af alkohol, selv i små mængder.

Køre ikke bil, betjene maskiner eller andet, der kræver din opmærksomhed, i adskillige timer efter indtagelse af den første dosis eller ved dosisøgning af Trandolapril Aurobindo. Afvent og se, hvordan kapslerne påvirker dig. Rådfør dig med lægen eller apoteket, hvis du er usikker.


Trandolapril Aurobindo indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.


 1. SÅDAN SKAL DU TAGE TRANDOLAPRIL AUROBINDO


  Tag altid Trandolapril Aurobindo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl så spørg lægen eller på apoteket.


  Synk kapslerne hele med lidt vand uden at tygge dem. Trandolapril Aurobindo kan tages inden, under eller efter et måltid, men du bør tage dem på det samme tidspunkt hver dag.

  Det antal kapsler, du har behov for, er afhængigt af, hvad du behandles for. Hvis du i forvejen anvender et diuretikum (vanddrivende tabletter), kan din læge bede dig om at nedsætte eller måske ophøre med at tage dette, inden du sættes i behandling med Trandolapril Aurobindo.

  Følg altid din læges instrukser nøje.


  Til behandling af hypertension (forhøjet blodtryk)

  Den sædvanlige startdosis er én 0,5 mg kapsel én gang dagligt. Den sædvanlige vedligeholdelsesdosis er én kapsel á 1 mg eller 2 mg én gang dagligt. Den maksimale dosis af Trandolapril Aurobindo er 4 mg dagligt.


  Patienter med hjertesvigt:

  Behandlingen indledes på hospitalet. Den sædvanlige startdosis er 0,5 mg en gang dagligt.


  Dosis til voksne, der tidligere er behandlet med vanddrivende medicin (diuretika):

  Du bør stoppe med at tage den vanddrivende medicin mindst 72 timer (3 døgn), før du begynder på behandlingen med trandolapril, og/eller behandlingen kan indledes med 0,5 mg dagligt. Senere justeres dosis, når lægen ser, hvordan behandlingen virker.


  Reno vaskulær hypertension

  Startdosis bør være 0,5 mg dagligt. Dosis bør justeres afhængigt af blodtrykrespons.


  Ældre

  Normalt ingen dosisreduktion. Farmakokinetiske undersøgelse af hypertensive patienter over 65 år, der har en for alderen normal nyrefunktion, indikerer, at dosistilpasning ikke er nødvendig. Da nogle ældre imidlertid kan være særligt følsomme for ACE-hæmmere, anbefales det indledningsvis at anvende lave doser samt følge blodtryksresponset og nyrefunktionen.


  Forsigtighed bør udvises hos ældre patienter, der er i samtidig diuretika-behandling eller har kongestiv hjerteinsufficiens, nyreinsufficiens eller leverinsufficiens. Dosis bør justeres afhængigt af blodtrykrespons.


  Efter et hjertetilfælde

  Den sædvanlige startdosis er 0,5 mg én gang dagligt, som vil blive givet 3-7 dage efter hjerteanfaldet. Dosis vil herefter øges til 1 mg den efterfølgende dag og gradvist øges yderligere til højst 4 mg dagligt.


  Patienter med nyreproblemer

  Lægen vil sandsynligvis ordinere den sædvanlige dosis, hvis du lider af mindre alvorlige nyreproblemer. Hvis du derimod lider af mere alvorlige nyreproblemer er den maksimale dosis af Trandolapril Aurobindo én kapsel á 2 mg én gang dagligt.


  Patienter med leverproblemer

  Den maksimale dosis af Trandolapril Aurobindo er én kapsel á 2 mg én gang dagligt, hvis du har leverproblemer.


  Hvis du har taget for mange Trandolapril Aurobindo kapsler

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Trandolapril Aurobindo end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig utilpas.


  Du kan hoste meget og/eller føle dig svimmel, ængstelig eller besvime.

  Du kan også få hjertebanken eller hurtigere eller langsommere hjerterytme end normalt, svær hypotension, shock, bradykardi, elektrolytforstyrrelser og nyreinsufficiens og du kan få besværet eller hurtig vejrtrækning.

  Du bør straks kontakte lægen eller nærmeste skadestue. Husk at medbringe æsken og eventuelle resterende kapsler.


  Hvis du har glemt at tage Trandolapril Aurobindo

  Hvis du glemmer at tage Trandolapril Aurobindo til den rigtige tid, skal du tage dem, så snart du kommer i tanke om det. Du må ikke tage den glemte dosis, hvis det snart er tid til næste dosis. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.


  Hvis du holder op med at tage Trandolapril Aurobindo

  Dine oprindelige symptomer kan vende tilbage. Det er vigtigt, at du fortsætter med at tage kapslerne, indtil din læge beder dig ophøre. Stop ikke blot fordi du føler dig bedre tilpas.


  Spørg lægen eller apoteket hvis der er noget, du er i tvivl om eller føler dig usikker på.


 2. BIVIRKNINGER

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Der kan i sjældne eller meget sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger.

  Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller apoteket.


  Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

  • Kraftesløshed

  • Svimmelhed

  • Hovedpine

  • Svaghedsfølelse

  • Hoste


   Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

  • Utilpashed

  • Kløe

  • Udslæt

  • Kvalme

  • Hjertebanken


   Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 0g 10 ud af 10.000 patienter)

  • Nervøsitet

  • Søvnbesvær

  • Søvnlignende bevidsthedssvækkelse

  • Halsirritation

  • Næseflåd

  • Opkastning

  • Diaré

  • Forstoppelse

  • Mavesmerter

  • Sure opstød/halsbrand

  • Svedtendens

  • Udslæt (nældefeber)

  • Hævelse

  • Muskelsmerter

  • Hedeture


   Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt (sandsynligvis sjælden)

  • Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer)

  • Allergiske reaktioner, herunder kløe og hududslæt

  • Forøget koncentration af kalium i serum

  • Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning

  • Besvimelse

  • Åndenød/åndedrætsbesvær

  • Bronkitis

  • Tør mund

  • Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen

  • Hårtab

  • Nyresvigt

  • Skummende urin, pga. æggehvidestof i urin

  • Feber

  • Forhøjet serum-urinstof

  • Forhøjet serum-kreatinin

  • Nedsat antal trombocytter

  • Forhøjede levertal (herunder ASAT og ALAT)


   Meget sjældent er allergiske reaktioner rapporteret. Hvis du oplever en pludselig følelse af at være forpustet, trykken for brystet, har svært ved at synke, hævelse af øjenlåg, ansigt eller læber, hududslæt såsom røde pletter eller kløende udslæt (knude/bule af hud) eller kløen, så tal straks med din læge. Kan være livsfarligt. Ring evt. 112.


   Andre bivirkninger der er rapporteret ved brug af ACE- hæmmere, er:

  • Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga. forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer og blodplader)

  • Smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig blodforsyning til hjertemusklen

  • Hjertestop

  • Hurtig puls

  • Langsom puls

  • Meget langsom puls, tendens til besvimelse

  • Blodprop i hjertet

  • Hjerneblødning

  • Hjerteanfald

  • Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben

  • Blæreformet udslæt og betændelse i huden,

  • Hårtab

  • Betændelse i lever, leverskader, gulsot (gulfarvning af huden eller øjnene)


   Indberetning af bivirkninger

   Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

   Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

   Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk


   Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. OPBEVARING


  Opbevares utilgængeligt for børn.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Brug ikke Trandolapril Aurobindo efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

  Spørg på apoteket hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER Trandolapril Aurobindo indeholder:

  • Det aktive stof er trandolapril (hver kapsel indeholder henholdsvis 0,5 mg eller 2 mg trandolapril)

  • De øvrige indholdsstoffer er Lactosemonohydrat, Majsstivelse, Natriumstearylfumarat

   Kapsel under- og overdel

   • Kapsler á 0,5 mg: Jernoxid, gul (E172), Titandioxid (E171), Natrium laurylsulfat, Gelatine

   • Kapsler á 2 mg: Sort jernoxid (E172), Jernoxid, gul (E172), Erythrosin (E127), Titandioxid (E171), Natrium laurylsulfat, Gelatine

Den sorte tryksværte indeholder Shellac, Propylenglycol, Sort jernoxid (E172), Kaliumhydroxid.


Udseende og pakningsstørrelser

kapsel, hård


Medicinen fås som ugennemsigtige, hårde gelatinekapsler. Kapsler á 0,5 mg:

Uigennmsigtig gul/rød kapsel mærket ’F’ på den gule del og ’03’ på den røde del af kapslen med sort blæk. Kapslen er fyldt med hvidt til off-white pulver.


Kapsler á 2 mg:

Uigennemsigtig rød/rød kapsel mærket ’F’ på den gule del og ’06’ på den røde del af kapslen med sort blæk. Kapslen er fyldt med hvidt til off-white pulver.


Klar PVC / PE / PVDC / aluminium blisterpakning indeholdende 14, 20, 24, 28, 30, 40, 50,

56, 60, 84, 90, 98 og 100 kapsler.

HDPE flaske pack indeholder 30 og 1000 kapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaveren af markedsføringstilladelsen Aurobindo Pharma (Malta) Limited Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront

Floriana FRN 1913 Malta


Fremstiller

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000

Malta


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant:


Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret 05/2019.