Hjemmeside Hjemmeside

Glimonor
glimepiride

Indlægsseddel: Information til patienten Glimonor 2 mg og 4 mg tabletter

glimepirid

P520729-1S


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Tag ikke denne medicin, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så tal med lægen eller apotekspersonalet, før du tager Glimonor.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Glimonor:


Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk


Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


  1. Opbevaring


    Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


    Tag ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æske og blisterkort efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


    Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.


    Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


  2. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Glimonor indeholder:

Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, gul jernoxid (E172), indigotin (E132), mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.

4 mg tabletter:

Lactosemonohydrat, natriumstivelsesglycolat (type A), povidon K30, indigotin (E132), mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat.


Udseende og pakningsstørrelser


Udseende

2 mg tabletter: Grøn, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kanter og delekærv på begge sider og præget ’G2’ på den ene side.

4 mg tabletter: Blå, let spættet, aflang, flad tablet med skrå kanter og delekærv på begge sider og præget ’G4’ på den ene side.


Pakningsstørrelser

Glimonor 2 mg og 4 mg tabletter fås i en pakningsstørrelse á 90 tabletter. Ikke alle pakninger er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nordic Prime Kongensgade 36, 1.

6700 Esbjerg

Fremstiller

SVUS Pharma a.s. Smetanovo nabrezi 1238/20a 500 02 Hradec Kralove Tjekkiet


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2022.