Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Kyntheum

Indlægsseddel: Information til patienten


Kyntheum 210 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

brodalumab (brodalumab.)


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Kyntheum er en klar til let perlemorsagtig, farveløs til svagt gul injektionsvæske, opløsning uden partikler.


Kyntheum fås i enkeltpakninger med 2 fyldte injektionssprøjter og i multipakninger med 3 kartoner, som hver indeholder 2 fyldte injektionssprøjter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Danmark


Fremstiller Laboratoires LEO 39 route de Chartres 28500 Vernouillet Frankrig


image

LEO Pharma A/S Industriparken 55 DK-2750 Ballerup Danmark


Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien LEO Pharma N.V./S.A Tél/Tel: +32 3 740 7868

Lietuva

LEO Pharma A/S Tel: +45 44 94 58 88


България

Borola Ltd

Teл.: +359 2 9156 136

Luxembourg/Luxemburg LEO Pharma N.V./S.A Tél/Tel: +32 3 740 7868


Česká republika

LEO Pharma s.r.o. Tel: +420 225 992 272

Magyarország

LEO Pharma

Tel: +36 1 888 0525


Danmark

LEO Pharma AB Tlf: +45 70 22 49 11

Malta

E.J. Busuttil Ltd Tel: +356 2144 7184


Deutschland

LEO Pharma GmbH Tel: +49 6102 2010

Nederland

LEO Pharma B.V. Tel: +31 205104141


Eesti

LEO Pharma A/S Tel: +45 44 94 58 88

Norge

LEO Pharma AS Tlf: +47 22514900


Ελλάδα

LEO Pharmaceutical Hellas S.A.

Τηλ: +30 210 68 34322

Österreich

LEO Pharma GmbH Tel: +43 1 503 6979


España

Laboratorios LEO Pharma, S.A. Tel: +34 93 221 3366

Polska

LEO Pharma Sp. z o.o. Tel.: +48 22 244 18 40


France

LEO Pharma

Tél: +33 1 3014 4000

Portugal

LEO Farmacêuticos Lda. Tel: +351 21 711 0760


Hrvatska

Remedia d.o.o

Tel: +385 1 3778 770

România

LEO Pharma Romania Tel: +40 213121963


Ireland

LEO Laboratories Ltd Tel: +353 (0) 1 490 8924

Slovenija PHARMAGAN d.o.o. Tel: +386 4 2366 700


Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

LEO Pharma s.r.o. Tel: +421 2 5939 6236


Italia

LEO Pharma S.p.A Tel: +39 06 52625500

Suomi/Finland

LEO Pharma Oy

Puh/Tel: +358 20 721 8440

Κύπρος

The Star Medicines Importers Co. Ltd.

Τηλ: +357 2537 1056

Sverige

LEO Pharma AB Tel: +46 40 3522 00


Latvija

LEO Pharma A/S Tel: +45 44 94 58 88

United Kingdom (Northern Ireland)

LEO Laboratories Ltd Tel: +44 (0) 1844 347333


Denne indlægsseddel blev senest ændret

.

Brugervejledning:

Kyntheum 210 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

brodalumab


Til subkutan anvendelse


Kyntheum findes som fyldt injektionssprøjte til engangsbrug. Hver injektionssprøjte indeholder en dosis på 210 mg Kyntheum. Lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken vil fortælle dig, hvor tit du skal injicere lægemidlet. Hver fyldt injektionssprøjte med Kyntheum kan kun bruges én gang.


Hvis din læge beslutter, at du eller en omsorgsperson kan give injektionerne hjemme, skal du oplæres i, hvordan man klargør og injicerer Kyntheum. Forsøg ikke at injicere selv, før din læge har vist dig, hvordan injektionerne skal gives.


Du bedes læse hele vejledningen igennem, inden du bruger den fyldte injektionssprøjte med Kyntheum. Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du eller din omsorgsperson har nogen spørgsmål til, hvordan Kyntheum skal injiceres.


Beskrivelse af injektionssprøjten


Før brug Efter brugStempel


Fingergreb


Etiket og udløbsdato

image

Brugt stempel Fingergreb


Etiket og udløbsdato


Brugt sprøjtecylinder


Sprøjtecylinder


Brugt nål


Medicin


Nålehætten er sat på

Nålehætten er taget af


Vigtigt: Nålen er indeni


Før du bruger en fyldt injektionssprøjte med Kyntheum, bedes du læse denne vigtige information:

Sådan opbevarer du dine fyldte injektionssprøjter med Kyntheum


Vigtigt: Opbevar altid kanyleboksen utilgængeligt for børn.


  1. Kontrollér injektionsstedet

Hvis det bløder, skal du presse et stykke vat eller gaze mod injektionsstedet. Gnid ikke på injektionsstedet. Sæt om nødvendigt et plaster på.