Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Metoclopramide Orion

Indlægsseddel: Information til brugeren Metoclopramide Orion 10 mg filmovertrukne tabletter Metoclopramidhydrochlorid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Du må ikke bruge Metoclopramide Orion til et barn under 1 år (se under ”Børn og unge”).


Brug ikke Metoclopramide Orion, hvis noget af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Metoclopramide Orion.


Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Metoclopramide Orion hvis


Din læge kan tage blodprøver for at teste for methæmoglobinæmi (blåfarvning af læberne pga. nedsat iltning af blodet). I tilfælde af methæmoglobinæmi skal behandlingen stoppes øjeblikkeligt, og du må ikke tage Metoclopramide Orion på et senere tidspunkt.


For at undgå overdosering skal der være mindst 6 timer mellem hver metoclopramiddosis, også hvis du kaster op eller afviser en dosis.


Behandlingen må højst vare 3 måneder pga. risikoen for muskelkramper.


Børn og unge

Ufrivillige bevægelser (ekstrapyramidale forstyrrelser) kan forekomme hos børn og unge. Dette lægemiddel må ikke anvendes til børn under 1 år på grund af den øgede risiko for ukontrollerede bevægelser (se ovenfor under ”Tag ikke Metoclopramide Orion”).


Brug af anden medicin sammen med Metoclopramide Orion

Fortæl lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette skyldes, at visse lægemidler kan påvirke den måde, Metoclopramide Orion virker, eller Metoclopramide Orion kan påvirke virkningen af anden medicin. Disse lægemidler omfatter følgende:


Brug af Metoclopramide Orion sammen med alkohol

Alkohol må ikke indtages under behandling med metoclopramid, fordi det øger den sløvende effekt af Metoclopramide Orion.


Graviditet og amning

Graviditet

Hvis du er gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel. Om nødvendigt kan du tage Metoclopramide Orion under graviditet. Din læge vil beslutte, hvorvidt du kan tage denne medicin.


Amning

Du må ikke tage Metoclopramide Orion, hvis du ammer, fordi metoclopramid passerer over i mælken og kan påvirke dit barn.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan føle dig døsig, svimmel eller få ukontrollerbare trækninger, ryk eller vridende bevægelser og usædvanlig muskeltonus, der medfører vridning af kroppen efter indtagelse af Metoclopramide Orion. Dette kan påvirke dit syn og også din evne til at køre bil og betjene maskiner.


 1. Sådan skal du tage Metoclopramide Orion


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Dosering


  Voksne

  Den anbefalede enkeltdosis er 10 mg, givet op til tre gange dagligt.


  Den maksimale anbefalede daglige dosis er 30 mg eller 0,5 mg/kg legemsvægt. Den maksimale anbefalede behandlingsvarighed er 5 dage.

  Brug til børn og unge

  Forebyggelse af kvalme og opkastning efter kemoterapi (børn i alderen 1-18 år)

  Den anbefalede dosis er 0,1 til 0,15 mg/kg legemsvægt, givet op til tre gange dagligt gennem munden (oral administration).


  Den maksimale dosis på 24 timer er 0,5 mg/kg legemsvægt.


  Doseringstabel

  Alder

  Legemsvægt

  Dosis

  Frekvens

  1-3 år

  10-14 kg

  1 mg

  Op til 3 gange dagligt

  3-5 år

  15-19 kg

  2 mg

  Op til 3 gange dagligt

  5-9 år

  20-29 kg

  2,5 mg

  Op til 3 gange dagligt

  9-18 år

  30-60 kg

  5 mg

  Op til 3 gange dagligt

  15-18 år

  Over 60 kg

  10 mg

  Op til 3 gange dagligt


  Du må ikke tage denne medicin i mere end 5 dage til forebyggelse af forsinket kvalme og opkastning efter kemoterapi.


  Metoclopramide Orion er ikke egnet til brug til børn, der vejer mindre end 30 kg. Andre lægemiddelformer/styrker kan være mere egnede til behandlingen.


  Tabletten kan deles i to lige store doser.


  Administrationsmetode

  For at undgå overdosering skal der være mindst 6 timer mellem hver metoclopramiddosis, også hvis du kaster op eller afviser en dosis.


  Ældre personer

  Dosisreduktion kan være nødvendig, afhængigt af nyre- og leverfunktion og generelt helbred.


  Voksne med nedsat nyrefunktion

  Tal med din læge, hvis du har nedsat nyrefunktion. Dosis skal reduceres, hvis du har moderat til svært nedsat nyrefunktion.


  Voksne med nedsat leverfunktion

  Tal med din læge, hvis du har nedsat leverfunktion. Dosis skal reduceres, hvis du har svært nedsat leverfunktion.


  Børn og unge

  Metoclopramid må ikke anvendes til børn under 1 år (se punkt 2).


  Hvis du har taget for mange Metoclopramide Orion

  Kontakt lægen, apoteket eller sundhedspersonalet med det samme. Du kan opleve ukontrollerbare bevægelser (ekstrapyramidale forstyrrelser), føle dig døsig, have problemer med bevidstheden, være forvirret, have hallucinationer og hjerteproblemer. Din læge kan ordinere en behandling for disse symptomer, hvis det er nødvendigt.


  Hvis du har glemt at tage Metoclopramide Orion

  Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt dosis.


  Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Stop behandlingen og kontakt læge, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet med det samme, hvis du oplever et af følgende symptomer, når du bruger denne medicin:

  • Ukontrollerbare bevægelser (involverer ofte hovedet eller halsen). Disse kan forekomme hos børn og unge voksne, og især når der anvendes høje doser. Disse symptomer opstår som regel i starten af behandlingen og kan endda opstå efter en enkelt dosis. Bevægelserne vil stoppe, når de behandles korrekt.

  • Høj feber, højt blodtryk, kramper, svedeture, savlen. Dette kan være tegn på en tilstand, der kaldes malignt neuroleptikasyndrom.

  • Kløe eller hududslæt, hævelse af ansigtet, læber eller hals, åndedrætsbesvær. Dette kan være tegn på en allergisk reaktion, som kan være alvorlig.


   Følgende bivirkninger kan forekomme:


   Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

   • Døsighed


    Almindelig (kan forekomme hos mellem 1 og 10 patienter)

   • Depression

   • Ukontrollerbare bevægelser såsom tics, rysten, vridende bevægelser eller muskelsammentrækninger (stivhed)

   • Symptomer, der ligner Parkinsons sygdom (stivhed, rysten)

   • Rastløshed

   • Blodtryksfald (især ved intravenøs indgift)

   • Diarré

   • Svaghedsfølelse


    Ikke almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter)

   • Forhøjede niveauer af hormonet prolaktin i blodet, hvilket kan medføre mælkeproduktion hos mænd og hos kvinder, der ikke ammer

   • Uregelmæssig menstruation

   • Hallucinationer

   • Nedsat bevidsthedsniveau

   • Langsom hjerterytme (puls) (især ved intravenøs administration)

   • Allergi


    Sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 patienter)

   • Forvirring

   • Kramper (især hos patienter med epilepsi)


    Ikke kendt (hyppigheden kan ikke vurderes ud fra tilgængelige data)

   • Unormale blodpigmentniveauer, som kan ændre farven på din hud

   • Unormal udvikling af bryster hos mænd (gynækomasti)

   • Ufrivillige muskelspasmer efter længere tids brug, især hos ældre patienter

   • Høj feber, højt blodtryk, kramper, svedtendens, savlen. Dette kan være tegn på en tilstand kaldet malignt neuroleptikasyndrom

   • Ændringer i hjerterytmen (pulsen), som kan ses på et elektrokardiogram (EKG)

   • Hjertestop (især ved injektion)

   • Shock (meget lavt blodtryk) (især ved injektion)

   • Besvimelse (især ved intravenøs injektion)

   • Allergisk reaktion, som kan blive alvorlig (især ved intravenøs injektion)

   • Meget højt blodtryk


  Indberetning af bivirkninger til Sundhedsstyrelsen

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:


  Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: sst@sst.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Metoclopramide Orion indeholder:

  • Aktivt stof: metoclopramidhydrochlorid.

  • Øvrige indholdsstoffer: majsstivelse, prægelatiniseret stivelse, mikrokrystallinsk cellulose, vandfri kolloid silica, stearinsyre, hypromellose, macrogol, titandioxid (E171), talcum.

Udseende og pakningsstørrelser

Metoclopramide Orion er runde, hvide til råhvide, hvælvede, filmovertrukne tabletter med en diameter på 7 mm og en delekærv på begge sider.


Pakningsstørrelser

20, 30, 40, 50 og 100 tabletter.


Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.


Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orion Corporation Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Fremstiller

Orion Corporation Orion Pharma Orionintie 1

FI-02200 Espoo Finland


Orion Corporation Orion Pharma Joensuunkatu 7

FI-24100 Salo

Finland


For yderligere oplysning om dette lægemiddel, bedes henvendelse rettet til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


Orion Pharma A/S medinfo@orionpharma.com


Denne indlægsseddel blev senest revideret 10/2018.