Hjemmeside Hjemmeside

Revinty Ellipta
fluticasone furoate, vilanterol

Indlægsseddel: Information til brugeren


Revinty Ellipta 92 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt Revinty Ellipta 184 mikrogram/22 mikrogram inhalationspulver, afdelt


fluticasonfuroat/vilanterol


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Akutte vejrtrækningsproblemer

Hvis din vejrtrækning eller hvæsen bliver værre umiddelbart efter, at du har taget Revinty Ellipta, skal du

stoppe med at tage medicinen og søge lægehjælp med det samme.


Infektion i lungerne

Hvis du tager dette lægemiddel mod KOL, kan du have en øget risiko for at få lungebetændelse. Se punkt 4 for oplysninger om de symptomer, du skal være opmærksom på, mens du tager dette lægemiddel. Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du får et eller flere af disse symptomer.

Børn og unge

Giv ikke denne medicin til behandling af astma hos børn under 12 år eller til behandling af KOL hos børn og unge, uanset alder.


Brug af anden medicin sammen med Revinty Ellipta

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin. Hvis du ikke er sikker på, hvad din medicin indeholder, så tal med lægen eller apotekspersonalet.


Nogle lægemidler kan påvirke virkningen af dette lægemiddel eller gøre det mere sandsynligt, at du får bivirkninger. Disse lægemidler omfatter:


Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager et eller flere af disse lægemidler. Lægen kan vælge at følge dig tæt, hvis du tager et af disse lægemidler, da de kan øge bivirkningerne af Revinty Ellipta.


Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Brug ikke dette lægemiddel hvis du er gravid, med mindre din læge siger, at du kan.


Det vides ikke, om indholdsstofferne i dette lægemiddel kan gå over i modermælken. Hvis du ammer, skal du kontakte din læge, inden du bruger Revinty Ellipta. Brug ikke dette lægemiddel, hvis du ammer, med mindre din læge siger, at du kan.


Hvis du ammer, skal du tale med lægen, før du tager Revinty Ellipta.


Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er ikke sandsynligt, at dette lægemiddel vil påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.


Revinty Ellipta indeholder lactose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter eller mælkeprotein.


 1. Sådan skal du tage Revinty Ellipta


  Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sygeplejersken eller apotekspersonalet.

  Hvor meget skal der tages Astma

  Den sædvanlige dosis til behandling af astma er en inhalation (92 mikrogram fluticasonfuroat og

  1. mikrogram vilanterol) én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag.


   Hvis du har alvorlig astma, kan lægen ordinere en inhalation med den høje styrke (184 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol). Denne dosis skal også tages én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag.

   KOL

   Den sædvanlige dosis til behandling af KOL er en inhalation (92 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol) én gang dagligt på samme tidspunkt hver dag.


   Den høje styrke af Revinty Ellipta (184 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol) er ikke egnet til behandling af KOL.


   Revinty Ellipta er til inhalations brug.


   Tag Revinty Ellipta på samme tidspunkt hver dag, da det virker i 24 timer

   Det er meget vigtigt, at du tager dette lægemiddel hver dag i henhold til lægens anvisninger. Det vil hjælpe med at holde dig symptomfri hele dagen og hele natten.


   Revinty Ellipta kan ikke anvendes til lindring af pludselige anfald af åndenød eller hvæsende vejrtrækning. Hvis du får et anfald af den type, skal du inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol).


   Kontakt lægen, hvis du føler, at du får åndenød eller hvæsende vejrtrækning hyppigere end normalt, eller hvis du bruger din inhalator med hurtigt virkende lægemiddel oftere end normalt.


   Sådan skal du tage Revinty Ellipta

   Du kan finde en udførlig beskrivelse i ’Brugervejledning’ efter punkt 6 i denne indlægsseddel.


   Revinty Ellipta er til inhalationsbrug. Du behøver ikke at klargøre Revinty Ellipta på nogen særlig måde, ikke engang den første gang du skal bruge den.


   Hvis dine symptomer ikke aftager

   Hvis dine symptomer (åndenød, hvæsende vejrtrækning, hoste) ikke aftager, eller hvis de bliver værre, eller hvis du oftere inhalerer et lægemiddel med hurtig virkning, skal du kontakte lægen så hurtigt som muligt.


   Hvis du har taget for meget Revinty Ellipta

   Kontakt lægen eller apoteket, hvis du ved et uheld har taget mere Revinty Ellipta, end lægen har foreskrevet. Du kan opleve, at dit hjerte slår hurtigere end normalt, at du ryster, eller at du får hovedpine.


   Hvis du har taget mere, end lægen har anvist, i en længere periode, er det særligt vigtigt, at du kontakter lægen eller apoteket med henblik på rådgivning. Det skyldes, at store doser af Revinty Ellipta kan nedsætte mængden af det steroidhormon, du danner naturligt i kroppen.


   Hvis du har glemt at tage Revinty Ellipta

   Du må ikke inhalere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag blot den næste dosis på det sædvanlige tidspunkt.


   Hvis du får hvæsende vejrtrækning eller åndenød eller udvikler andre symptomer på et astma-anfald, skal du

   inhalere et lægemiddel med hurtig virkning (f.eks. salbutamol) og derefter søge lægehjælp.


   Stop ikke med at tage Revinty Ellipta uden lægens anvisning

   Tag dette lægemiddel i den periode, som lægen anbefaler. Medicinen virker kun, så længe du tager den. Du må ikke stoppe behandlingen, medmindre lægen siger det. Heller ikke selvom du får det bedre.


   Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 2. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

  Allergiske reaktioner

  Allergiske reaktioner er sjældne (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer).

  Hvis du oplever nogle af de følgende symptomer efter at have taget Revinty Ellipta, skal du stoppe med at tage medicinen og straks kontakte lægen.

  • udslæt (nældefeber) eller rødme

  • hævelse, nogle gange i ansigtet eller i munden (angioødem)

  • meget hvæsende vejrtrækning, hoste eller vejrtrækningsbesvær

  • pludselig svaghedsfornemmelse eller svimmelhed (kan føre til kollaps eller bevidstløshed).


   Akutte vejrtrækningsproblemer

   Akutte vejrtrækningsproblemer efter brug af Revinty Ellipta er sjældne.

   Hvis din vejrtrækning eller hvæsen bliver værre umiddelbart efter, at du har taget dette lægemiddel, skal du

   stoppe med at tage medicinen og søge lægehjælp med det samme.


   Lungebetændelse (pneumoni) (almindelig bivirkning, kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) Fortæl lægen, hvis du oplever nogle af følgende symptomer, mens du tager Revinty Ellipta – det kan være tegn på lungebetændelse:

   • feber eller kulderystelser

   • øget slimproduktion, ændring i slimens farve

   • tiltagende hoste eller tiltagende vejrtrækningsproblemer. Andre bivirkninger omfatter:

    Meget almindelige bivirkninger

    Kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer:

   • hovedpine

   • almindelig forkølelse.


    Almindelige bivirkninger

    Kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer:

   • ømme, hævede pletter i munden eller svælget på grund af en svampeinfektion (candidiasis). Hvis du skyller munden med vand, og spytter vandet ud, umiddelbart efter, du har taget Revinty Ellipta, kan det være med til at forebygge, at du får denne bivirkning.

   • bronkitis

   • bihulebetændelse eller halsbetændelse

   • influenza

   • smerte og irritation bagest i munden og svælget

   • pandehulebetændelse

   • kløende, løbende eller tilstoppet næse

   • hoste

   • ændring af stemme

   • svækkelse af knoglerne, hvilket kan medføre knoglebrud

   • mavesmerter

   • rygsmerter

   • feber

   • ledsmerter

   • muskelsammentrækninger.


    Ikke almindelige bivirkninger

    Kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer:

   • uregelmæssig hjerterytme (puls)

   • sløret syn

   • stigning i blodsukker (hyperglykæmi).

    Sjældne bivirkninger

    Kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer:

   • hurtigere hjerterytme (takykardi)

   • hjertebanken (palpitationer)

   • ufrivillige, rystende, rytmiske bevægelser (tremor)

   • angst.


  Indberetning af bivirkninger


  image

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 3. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.


  Inhalatoren skal opbevares i den forseglede bakke for at beskytte mod fugt, og skal først tages ud umiddelbart før første brug. Når bakken er åbnet, kan inhalatoren anvendes i op til 6 uger fra den dag, hvor bakken blev åbnet. Skriv datoen for, hvornår inhalatoren skal kasseres, i det dertil beregnede felt på etiketten. Datoen skal skrives på etiketten umiddelbart efter, at inhalatoren er taget ud af bakken.


  Hvis inhalatoren opbevares inhalatoren på køl, skal den ligge ved stuetemperatur i mindst én time før brug.


  Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 4. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Revinty Ellipta indeholder

  • Aktive stoffer: fluticasonfuroat og vilanterol.

  • 92/22 mikrogram dosis: Hver enkelt inhalation afgiver en leveret dosis (den dosis, der afgives fra mundstykket) på 92 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

  • 184/22 mikrogram dosis: Hver enkelt inhalation afgiver en leveret dosis (den dosis, der afgives fra

   mundstykket) på 184 mikrogram fluticasonfuroat og 22 mikrogram vilanterol (som trifenatat).

  • Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se punkt 2) og magnesiumstearat.


Udseende og pakningsstørrelser

Revinty Ellipta er et afdelt inhalationspulver.

Ellipta-inhalatoren er en lysegrå inhalator med en gul beskyttelseshætte over mundstykket og en dosistæller. Den er pakket i en bakke af laminatfolie med afriveligt folielåg. Bakken indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt i pakningen. Når du har åbnet låget på bakken, så smid tørremidlet ud – det må ikke spises eller inhaleres. Det er ikke nødvendigt at opbevare inhalatoren i bakken af laminatfolie efter åbning.


Inhalatoren indeholder to laminerede aluminiumsfolie-strips (en for hvert aktivt stof) med enten 14 eller 30 doser. Multipakninger indeholder 3 inhalatorer med hver 30 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen


GlaxoSmithKline (Ireland) Limited 12 Riverwalk

Citywest Business Campus

Dublin 24 Irland


Fremstiller


Glaxo Wellcome Production Zone Industrielle No.2,

 1. Rue Lavoisier,

  27000 Evreux, Frankrig


  Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:


  België/Belgique/Belgien GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00

  Lietuva

  UAB “BERLIN-CHEMIE MENARINI BALTIC” Tel: +370 52 691 947

  lt@berlin-chemie.com


  България

  “Берлин-Хеми/А. Менарини България” EООД Teл.: +359 2 454 0950

  bcsofia@berlin-chemie.com

  Luxembourg/Luxemburg GlaxoSmithKline Pharmaceuticals s.a./n.v. Belgique/Belgien

  Tél/Tel: + 32 (0) 10 85 52 00


  Česká republika GlaxoSmithKline s.r.o. Tel: + 420 222 001 111

  cz.info@gsk.com

  Magyarország

  Berlin-Chemie/A. Menarini Kft.

  Tel.: +36 23501301

  bc-hu@berlin-chemie.com


  Danmark

  GlaxoSmithKline Pharma A/S Tlf: + 45 36 35 91 00

  dk-info@gsk.com

  Malta

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: +356 80065004


  Deutschland

  BERLIN-CHEMIE AG Tel: + 49 (0) 30 67070

  Nederland GlaxoSmithKline BV Tel: + 31 (0)33 2081100


  Eesti

  OÜ Berlin-Chemie Menarini Eesti Tel: +372 667 5001

  ee@berlin-chemie.com

  Norge GlaxoSmithKline AS Tlf: + 47 22 70 20 00


  Ελλάδα

  Guidotti Hellas A.E.

  Τηλ: +30 210 8316111-13

  Österreich

  GlaxoSmithKline Pharma GmbH Tel: + 43 (0)1 97075 0

  at.info@gsk.com


  España

  FAES FARMA, S.A. Tel: + 34 900 460 153

  Polska

  GSK Services Sp. z o.o. Tel.: + 48 (0)22 576 9000

  aweber@faes.es


  France

  MENARINI France

  Tél : + 33 (0)1 45 60 77 20

  Portugal

  BIAL, Portela & Ca. SA. Tel: + 351 22 986 61 00

  info@bial.com


  Hrvatska

  Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.

  Tel: +385 1 4821 361

  office-croatia@berlin-chemie.com

  România

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: +40 800672524


  Ireland

  GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 353 (0)1 4955000

  Slovenija

  Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Ljubljana d.o.o.

  Tel: +386 01 300 2160

  slovenia@berlin-chemie.com


  Ísland

  Vistor hf.

  Sími: + 354 535 7000

  Slovenská republika

  Berlin-Chemie / A. Menarini Distribution Slovakia s.r.o.

  Tel: +421 2 544 30 730

  slovakia@berlin-chemie.com


  Italia

  1. Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite s.r.l. Tel: +39-055 56801

Suomi/Finland GlaxoSmithKline Oy Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30


Κύπρος

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Τηλ: +357 80070017

Sverige GlaxoSmithKline AB Tel: + 46 (0)8 638 93 00

info.produkt@gsk.com


Latvija

SIA Berlin-Chemie/Menarini Baltic Tel: +371 67103210

lv@berlin-chemie.com

United Kingdom (Northern Ireland) GlaxoSmithKline (Ireland) Limited Tel: + 44 (0)800 221441

customercontactuk@gsk.com


Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}>


Du kan finde yderligere information om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside:


Brugervejledning


Hvad er en Ellipta-inhalator?

Det er ikke nødvendigt at kontrollere, om Ellipta-inhalatoren virker korrekt, før du bruger den første gang, ligesom det heller ikke er nødvendigt på anden måde at klargøre den til brug. Bare følg denne trinvise brugervejledning.


image

Din æske med Revinty Ellipta-inhalator indeholder


Låg til bakkeInhalator

71

Æske

image

Inhalatoren er pakket i en bakke. Du må ikke åbne bakken, før du er klar til at begynde at bruge din nye inhalator. Når du er klar til at bruge din inhalator, træk da låget af for at åbne bakken. Bakken indeholder en pose med tørremiddel for at beskytte mod fugt. Smid posen med tørremiddel ud – du må ikke åbne, spise eller inhalere posen med tørremiddel.


Tørremiddel


Når du tager inhalatoren ud af bakken, er den i en ”lukket” position. Åbn ikke inhalatoren, før du er klar til at inhalere en dosis af medicinen. Skriv dato for ”Kasseres senest” i det felt, der er angivet på inhalatorens etiket. Datoen ”Kasseres senest” er 6 uger efter den dag, hvor bakken blev åbnet. Efter denne dato må inhalatoren ikke længere anvendes. Bakken kan smides ud efter åbning.


Den trinvise brugervejledning, der er vist nedenfor for Ellipta-inhalatoren med 30 doser (30 dages forbrug), gælder også for Ellipta-inhalatoren med 14 doser (14 dages forbrug).


 1. Læs dette, inden du starter


  Hvis du åbner og lukker beskyttelseshætten, uden at medicinen inhaleres, vil dosis gå tabt.

  image

  En dosis, der er gået tabt, vil blive tilbageholdt i inhalatoren, men den vil ikke længere være tilgængelig. Det er ikke muligt, at komme til at tage for meget medicin eller tage en dobbelt dosis i én inhalation ved et uheld.  Dosistæller

  Viser, hvor mange medicindoser, der er tilbage i inhalatoren.

  Inden brug af inhalatoren viser den nøjagtigt 30 doser.

  Tæller ned med 1, hver gang du åbner beskyttelseshætten.

  Når der er under 10 doser tilbage, vises halvdelen af dosistælleren i rødt.

  Når du har taget den sidste dosis, vises halvdelen af dosistælleren i rødt, og tallet 0 vises. Din inhalator er nu tom. Hvis du åbner beskyttelseshætten herefter, vil dosistælleren ændres fra at være halvt rød til at være helt rød.

  Beskyttelseshætte

  Hver gang du åbner denne, klargør du en dosis medicin.


 2. Klargøring af dosis


  Vent med at åbne beskyttelseshætten, til du er klar til at inhalere din dosis. Omryst ikke inhalatoren.

  image

  • Træk beskyttelseshætten ned, indtil du hører et ’klik’.


   Lufthuller

   Mundstykke


   Luftkanaler


   ”Klik”


   Din medicin er nu klar til at blive inhaleret. Dosistælleren har talt 1 ned som bekræftelse.


   • Hvis dosistælleren ikke tæller nedad, når du hører ’klikket’, vil inhalatoren ikke afgive medicin. Returnér den til apoteket og bed om hjælp.


 3. Inhalér din medicin


  • Hold inhalatoren væk fra munden og foretag den dybeste udånding, du finder behagelig.

   Ånd ikke ud i inhalatoren.


  • Placér mundstykket mellem læberne og luk læberne godt sammen omkring mundstykket.

   Spær ikke for luftkanalerne med dine fingre.


   image

  • Foretag en lang, jævn, dyb indånding. Hold vejret så længe som muligt (i mindst 3-4 sekunder).

  • Fjern inhalatoren fra munden.


  • Pust stille og roligt ud.


   Det er ikke sikkert, at du kan smage eller mærke medicinen, selvom du bruger inhalatoren korrekt. Hvis du vil rengøre mundstykket, så brug en tør serviet, før du lukker beskyttelseshætten.


 4. Luk inhalatoren og skyl munden


  • Skub beskyttelseshætten så langt tilbage som muligt, så den dækker for mundstykket.


   image

  • Efter brug af inhalatoren skylles munden med vand uden at synke det.

Det nedsætter sandsynligheden for udvikling af bivirkninger i form af ømhed i mund eller hals.