Hjemmeside Hjemmeside

Zymelin Menthol Ukonserveret
xylometazoline

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN


Zymelin menthol ukonserveret 1 mg/ml næsespray, opløsning

xylometazolinhydrochlorid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Brug altid Zymelin menthol nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet har givet dig.


Bemærk at flasken indeholder en større mængde væske end angivet på pakningen, da flasken aldrig kan tømmes helt. Det vil altid være muligt at pumpe mindst 10 ml ud.


Hvis du har brugt for meget Zymelin menthol

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Zymelin menthol end der står i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen med.


Symptomer på overdosering er markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed, hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Hos børn under 2 år kan indtræffe koma. Disse tilstande kan også opstå ved at bruge medicinen forkert, f.eks. ved at indtage næsesprayen gennem munden.


 1. Bivirkninger


  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.


  Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

  Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i næsen samt øget sekret fra næsen.


  Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede): Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig brug. Næseblod.


  Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede): Alvorlige allergiske reaktioner: hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig/uregelmæssig puls eller hævelse af ansigt og hals.


  Ring 112 eller søg omgående læge ved tegn på alvorlige bivirkninger.


  Der kan i sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information om disse bivirkninger, så spørg lægen eller på apoteket.


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

  Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, 2300 København S Websted: www.meldenbivirkning.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 2. Opbevaring


  Opbevar Zymelin menthol utilgængeligt for børn.


  Opbevar ikke Zymelin menthol ved temperaturer over 30 °C. Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 3. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


  Zymelin menthol ukonserveret 1 mg/ml næsespray, opløsning indeholder:

  • Aktivt stof: Xylometazolinhydrochlorid.

  • Øvrige indholdsstoffer: Dinatriumphosphatdihydrat (E 339), eukalyptol, levomenthol, natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatdihydrat, natriumedetat, polyoxyleret hydrogeneret ricinusolie, sorbitol (E 420) og renset vand.


Udseende og pakningsstørrelser

Zymelin menthol ukonserveret næsespray er en klar, farveløs opløsning, der findes i flasker à 10 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm Healthcare A/S Energivej 15

5260 Odense S info@orifarm.com


Fremstiller

Takeda GmbH Robert-Bosch-Str. 8

78224 Singen Tyskland


Curida AS Solbærvegen 5 NO-2409 Elverum Norge


Denne indlægsseddel blev senest ændret 10/2022.