Hjemmeside Hjemmeside

Victoza
liraglutide

Indlægsseddel: Information til brugeren


Victoza 6 mg/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen

liraglutid


Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.


Udseende og pakningsstørrelser

Victoza leveres som en klar og farveløs eller næsten farveløs, opløsning i en fyldt pen. Hver pen

indeholder 3 ml injektionsvæske, opløsning, der giver 30 doser på 0,6 mg, 15 doser på 1,2 mg eller 10 doser på 1,8 mg.


Victoza fås i pakker med 1, 2, 3, 5 eller 10 penne. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Nåle medfølger ikke.


Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller


Novo Nordisk A/S Novo Allé

DK-2880 Bagsværd Danmark


Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om Victoza på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

image

image

image

image

image

image


BRUGERVEJLEDNING TIL VICTOZA PENNEN

Læs denne vejledning grundigt, inden du bruger din pen.

Pennen indeholder 18 mg liraglutid ved levering. Du kan vælge mellem doser på 0,6 mg, 1,2 mg og 1,8 mg.

Pennen er udviklet til brug sammen med NovoFine eller NovoTwist engangsnåle med en længde på op til 8 mm og så tynde som 32G (0,25/0,23 mm).

Klargøring af pennen


Kontrollér navnet og den farvede etiket på din pen for at sikre, at den indeholder liraglutid. Brug af forkert medicin kan medføre alvorlig skade.


Træk penhætten af.

Fjern papirforseglingen fra en ny engangsnål. Skru nålen lige og stramt på pennen.

Fjern den ydre nålehætte og gem den til senere brug.

Fjern den indre nålehætte og smid den væk.

Brug altid en ny nål til hver injektion. Dette reducerer risikoen for urenheder, infektioner, lækage af liraglutid, blokerede nåle og unøjagtig dosering.

Pas på ikke at bøje eller beskadige nålen.

Forsøg aldrig at sætte den indre nålehætte på nålen igen. Du kan stikke dig selv på nålen.

Vedligeholdelse af din pen

  • Forsøg ikke at reparere pennen eller skille den ad.

  • Beskyt pennen mod støv, snavs og alle former for væske.

  • Rengør pennen med en klud fugtet med et mildt rengøringsmiddel.

  • Pennen må ikke vaskes, lægges i blød eller smøres, da dette kan beskadige den.

Vigtig information

  • Del aldrig pennen med andre.

  • Opbevar pennen utilgængeligt for andre, især børn.

image

image


Kontrollér gennemløbet af hver ny pen


Inden din første injektion med en ny pen, skal du kontrollere gennemløbet. Hvis din pen allerede er i brug, så gå direkte til ‘Valg af dosis’, trin H.


Drej dosisvælgeren, indtil klargøringssymbolet er ud for markøren.

Hold pennen lodret med nålen opad. Bank forsigtigt på

cylinderampullen et par gange med fingeren. Herved stiger eventuelle luftbobler op til toppen af cylinderampullen.

Hold stadig pennen lodret med nålen opad, og tryk på

dosisknappen, indtil der står 0 mg ud for markøren.


En dråbe liraglutid kommer til syne på nålens spids. Hvis der ikke kommer en dråbe til syne, gentag trin E til G op til fire gange.


Hvis der stadig ikke er en dråbe liraglutid, skal du udskifte nålen og gentage trin E til G en gang mere.


Brug ikke pennen, hvis en dråbe liraglutid stadig ikke kommer til syne. Dette indikerer, at pennen er defekt, og du skal bruge en ny.

Hvis du har tabt pennen på en hård overflade eller har mistanke om, at der er noget galt med

den, skal du altid påsætte en ny engangsnål og udføre klargøring af pennen, inden du udfører injektioner med den.

Indstilling af dosis


Kontrollér altid, at der står 0 mg ud for markøren.


Drej dosisvælgeren, indtil den ønskede dosis er ud for markøren (0,6 mg, 1,2 mg eller 1,8 mg).


Hvis du er kommet til at vælge den forkerte dosis, kan du ændre den ved at dreje dosisvælgeren frem eller tilbage, indtil den rigtige dosis er ud for markøren.


Undgå at trykke på dosisknappen, når du drejer dosisvælgeren baglæns, da der kan komme liraglutid ud.


Hvis dosisvælgeren stopper, før den ønskede dosis er ud for markøren, er der ikke tilstrækkeligt med liraglutid tilbage til en fuld dosis. Du kan nu gøre et af følgende:


Opdeling af dosis i to injektioner:

Drej dosisvælgeren frem eller tilbage indtil 0,6 mg eller 1,2 mg er ud for markøren. Injicér den valgte dosis. Klargør derefter en ny pen til injektion, og injicér de manglende milligram, så du får en fuld dosis.

image


image

image

image

imageDu skal kun fordele din dosis mellem din nuværende pen og en ny pen, hvis du har fået træning eller vejledning af sundhedspersonalet. Brug en regnemaskine til at planlægge dosis. Hvis du fordeler dosis forkert, kan du injicere for meget eller for lidt liraglutid.


Injicér den fulde dosis med en ny pen:

Hvis dosisvælgeren stopper, før 0,6 mg er ud for markøren, skal du klargøre en ny pen og injicere den fulde dosis med den nye pen.

image Forsøg ikke at vælge andre doser end 0,6 mg, 1,2 mg eller 1,8 mg. De viste tal skal være nøjagtigt ud for markøren for at sikre, at du får en korrekt dosis.

Dosisvælgeren klikker, når den drejes. Brug ikke disse klik til at vælge din dosis.

Brug ikke cylinderampulskalaen til at måle, hvor meget liraglutid der skal injiceres – den er ikke tilstrækkelig nøjagtig.

Injektion af dosis


Stik nålen ind i huden på den måde, som lægen eller sygeplejersken har vist dig. Følg herefter nedenstående vejledning:


Tryk på dosisknappen til injektion, indtil der står 0 mg ud for markøren. Undgå at røre ved dosisvinduet med fingrene eller trykke dosisvælgeren sidelæns under injektionen. Dette kan blokere injektionen. Hold dosisknappen trykket i bund, og lad nålen sidde under huden i mindst seks sekunder. På denne måde sikrer du, at du får den fulde dosis.

image


Træk nålen ud.

Du vil muligvis se en dråbe liraglutid på nålens spids. Dette er normalt og har ingen indflydelse på din dosis.

Stik nålens spids ind i den ydre nålehætte uden at røre ved

nålen eller nålehætten.

Når nålen er skjult, skal du forsigtigt trykke den ydre

nålehætte helt på. Skru herefter nålen af. Smid den omhyggeligt ud, og sæt penhætten på igen.


Når pennen er tom, skal den smides omhyggeligt ud uden en nål påsat. Kassér venligst pennen og nålen i overensstemmelse med lokale krav.

Fjern altid nålen efter hver injektion, og opbevar pennen uden nålen påsat.

Dette reducerer risikoen for urenheder, infektioner, lækage af liraglutid, blokerede nåle og unøjagtig dosering.

For at undgå stikuheld og krydsinfektion skal omsorgspersoner være meget forsigtige ved håndtering af brugte nåle.


BILAG IV


VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF BETINGELSERNE

FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner


Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for liraglutid er CHMP nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:


Baseret på tilgængelige data om hypoglykæmi ved overdosis af liraglutid fra klinisk(e) studie(r), litteratur og spontane rapporter, anser PRAC en årsagssammenhæng mellem overdosis af liraglutid og hypoglykæmi som en rimelig mulighed. Den eksisterende ordlyd i pkt. 4.9 i produktresuméet og tilsvarende punkter i indlægssedlen for liraglutid ved type 2-diabetes mellitus og behandling af overvægt bør ændres for at informere sundhedspersoner om, at hypoglykæmi er forekommet i tilfælde af overdosering af liraglutid.


CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.


Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne


På baggrund af de videnskabelige konklusioner for liraglutid er CHMP af den opfattelse, at benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder liraglutid, forbliver uændret under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.


CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.