Hjemmeside Hjemmeside
International Commitee of the Red Cross

Hydromed

Indlægsseddel: Information til brugeren Hydromed 12,5 mg og 25 mg tabletter Hydrochlorthiazid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.Oversigt over indlægssedlen:

 1. Virkning og anvendelse

 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hydromed

 3. Sådan skal du tage Hydromed

 4. Bivirkninger

 5. Opbevaring

 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger


 1. Virkning og anvendelse


  Hydromed er et vanddrivende og blodtrykssænkende lægemiddel. Den blodtrykssænkende virkning skyldes delvis en øgning af urinmængden men sandsynligvis også en udvidelse af visse små blodkar (arterioler).


  Hydromed anvendes mod højt blodtryk og væskeophobning i kroppen (ødemer).


 2. Det skal du vide, før du begynder at tage Hydromed


  Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.


  Tag ikke Hydromed:

  • hvis du er allergisk over for hydrochlorthiazid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Hydromed (angivet i punkt 6).

  • hvis du har en alvorlig lever- eller nyresygdom.

  • hvis du har gigt.

   hvis du har haft hudkræft, eller hvis du udvikler en uventet hudlæsion under behandlingen.

   Behandling med hydrochlorthiazid, navnlig ved langtidsbrug af høje doser, kan øge risikoen for visse typer hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Beskyt huden mod sollys og UV- stråler, mens du tager Hydromed


   Advarsler og forsigtighedsregler

   Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Hydromed

   Du skal konsultere lægen, før du påbegynder behandling med Hydromed, hvis du har eller har haft nogle af følgende sygdomme:

   • diabetes.

   • forhærdning af blodkar i hjertet eller hjernen.

   • Hvis du oplever nedsat syn eller får øjensmerter. Dette kan være symptomer på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller et øget tryk i øjet, og det kan opstå i løbet af timer eller op til uger, efter at have taget Hydromed. Det kan medføre permanent synstab, hvis det ikke bliver behandlet. Du har øget risiko for at udvikle dette, hvis du tidligere har haft penicillin- eller sulfonamidallergi.


   Under langvarig behandling med Hydromed er det vigtigt, at din kost indeholder tilstrækkelig kalium (tal med lægen).


   Brug af anden medicin sammen med Hydromed

   Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Virkningen af behandlingen med dette lægemiddel kan blive påvirket, hvis dette lægemiddel tages samtidigt med visse andre typer lægemidler. Dette gælder især:

   • digitalisglykosider

   • sotalol (medicin, der påvirker hjerterytmen)

   • ikke-steroide antiinflammatoriske lægemidler (NSAID’ere)(medicin mod smerter, betændelse og feber)

   • cholestipol og cholestyramin (medicin mod højt indhold af fedt/lipider i blodet)

   • lithium (medicin mod manio-depressiv sygdom)

   • carbamazepin (medicin mod epilepsi)

   • selektive serotonin genoptagshæmmere (SSRI’ere) (medicin mod depression). Din læge skal have kendskab til samtidig brug af denne type medicin.


   Graviditet, amning og frugtbarhed

   Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager denne medicin.


   Graviditet

   Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil normalt råde dig til at stoppe med at tage Hydromed og tage en anden medicin i stedet for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

   Du bør ikke tage Hydromed tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.


   Amning

   Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Hydromed, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du ønsker at amme.


   Trafik- og arbejdssikkerhed

   Under behandling med Hydromed kan din reaktionsevne være nedsat, især i begyndelsen af behandlingen. Det skal der tages højde for i tilfælde hvor agtpågivenhed er påkrævet, f.eks. ved bilkørsel.


   Hydromed indeholder lactose

   Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter.


 3. Sådan skal du tage Hydromed


  Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.


  Dosis skal fortrinsvis tages om morgenen.


  Den forhøjede urinudskillelse starter cirka 2 timer efter indtagning, er størst efter cirka 4 timer og kan vare ved i cirka 12 timer.

  Forhøjet blodtryk

  Den sædvanlige startdosis til voksne er 12,5-50 mg dagligt. Lægen vil justere din dosis til den laveste mulige vedligeholdelsesdosis.


  Væskeophobning (ødem)

  Den sædvanlige startdosis til voksne er 25-50 mg, i alvorlige tilfælde 75-100 mg dagligt. Lægen vil justere din dosis til den laveste mulige vedligeholdelsesdosis og evt. bede dig om at tage tabletterne hver 2. eller hver 3. dag.


  Hydromed kan kombineres med andre blodtrykssænkende lægemidler og dermed forstærke virkningen af disse. Derfor skal dosis justeres.


  Tabletten kan deles i to lige store doser.


  Nedsat nyrefunktion:

  Hvis du har nedsat nyrefunktion, vil din læge kontrollere blodets indhold af kreatinin og salte. Hvis du skal tage Hydromed i længere tid, skal du være opmærksom på, at din mad indeholder tilstrækkelig kalium. Spørg din læge til råds.


  Hvis du har taget for meget Hydromed

  Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Hydromed, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas.

  Tag pakningen med.


  Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.


 4. Bivirkninger

  Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Bivirkninger kan klassificeres som følger:

  Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

  Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

  Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

  Sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

  Meget sjælden (kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 personer)

  Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).


  Hydromed kan i sjældne tilfælde påvirke de hvide blodlegemer og resultere i nedsat immunforsvar. Kontakt lægen omgående, hvis du får en infektion med symptomer som feber med alvorligt forringet almen tilstand eller feber med lokale symptomer på infektion som f.eks. ondt i halsen/munden eller vandladningsbesvær, således at en blodprøve kan udelukke mangel på hvide blodlegemer (agranulocytose). Det er vigtigt at du fortæller læge om din medicin.


  Almindelig: svaghed, svimmelhed, træthed, hovedpine, kaliummangel, øget mængde urinsyre i blodet (muligvis symptomer på gigt), forhøjet blodsukker og forhøjet koncentration af fedtstoffer i blodet (ved høje doser).


  Ikke almindelig: svimmelhed, når du rejser dig for hurtigt fra siddende til stående stilling, uregelmæssig puls, appetitløshed, kvalme, opkastning, kolik, diarré, forstoppelse, udslæt, nældefeber, øget følsomhed over for sollys, forstyrrelser i natrium- og syre-base-balancen.


  Sjælden: alvorlige overfølsomhedsreaktioner, lokal løsning af hud, feber, impotens, mangel på røde blodlegemer (anæmi), mangel på hvide blodlegemer (leukopeni, agranulocytose), mangel på blodplader (trombocytopeni), føleforstyrrelser, søvnforstyrrelser, depression, betændelse i blodkar

  (vaskulitis), punktformede blødninger i huden, leverbetændelse, betændelse af bugspytkirtlen, påvirkning af leverfunktionen, lungebetændelse, ophobning af væske i alveolerne i lungerne, påvirkning af nyrefunktionen og synsforstyrrelser.


  Ikke kendt: Hud- og læbekræft (non-melanom hudkræft). Nedsat syn eller øjensmerter som følge af højt tryk (mulige tegn på væskeansamling i det vaskulære lag i øjet (choroidal effusion) eller akut snævervinklet glaukom).


  Indberetning af bivirkninger

  Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulig bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.


  Lægemiddelstyrelsen Axel Heides Gade 1 DK-2300 København S

  Websted: www.meldenbivirkning.dk E-mail: dkma@dkma.dk


  Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.


 5. Opbevaring


  Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.


  Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisterkortet efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.


  Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.


  Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.


 6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger Hydromed indeholder:


Udseende og pakningsstørrelser

12,5 mg: hvide, runde tabletter med diameter 6 mm. 25 mg: hvide, runde tabletter med diameter 8 mm.

Tabletterne har en delekærv på den ene side og kan deles i to lige store doser. Hydromed fås i pakninger med 100 tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstillerIndehaver af markedsføringstilladelsenMedilink A/S Klintehøj Vænge 6 3460 Birkerød Danmark


Fremstiller

G.L. Pharma GmbH, Scholssplatz, AT-8502 Østrig


Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

12,5 mg:

Danmark Hydromed

Norge Hydromed 12,5 mg tabletter

Island Hydromed 12,5 mg töflur


25 mg:

Danmark Hydromed

Island Hydromed 25 mg töflur


Denne indlægsseddel blev senest ændret september 2021